Godt nyttår frå leiaren i Fjelhug/Vereide IL

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Des 2017

                                             

                                                      

Takk for alt dere har bidrege med i året som har gått! Trenarar slik at vi får aktive utøvarar, dugnadsfolk, foreldre, og dei som sit i styret!

Fjellhug Vereide IL ynskjer alle medlemene GODT NYTTÅR!0 Kommentar

Innandørsstemnet i Trivselshallen; ajourført funksjonærliste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 30. Des 2017

Innandørsstemne

STIL og Fjellhug/Vereide il arrangerer på nytt friidrettsstemne i Trivselshallen, etter om lag same mal som i januar 2017.

Arrangementer er søndag 14. januar 2018, start kl 13.00

Som vanleg må vi ha ein del funksjonærar, og vi har førebels sett opp desse:

Stemneleiar/speaker: Dagfinn Nyhammer

Startar:                        Arne Klakegg

Startordnarar:             Liv Randi Teige og Heidi Solheim

Tidtaking:                    Jørund Årdal, Birger Berge, Margit Nyhammer

Premiering:                Hege/ Stig Svalheim

Resultatskriving:         Inger Lise Vereide

Høgde:            Per Andenæs (leiar), Oddgeir Leirgul, Ingunn Elvebakk, Kjersti Bjotveit

Kule:                Else Lundestad Bakkelid (leiar), Håkon Hjelle Roset, Geir Ove Aske, Elling Fjellestad, Audun Grøneng

Lengde:           Ole Morten Mardal (leiar), Ole Jakob Helgheim, Olav Fuglestrand,; Torill Fjellestad, Kjell Jan Evebø

Funksjonærane møter i god tid, seinast kl 12.30.  Dei som har ansvar for klargjering av øvingsplassane (leiarane), må berekne god tid til det.

Lengde og kule:          3 forsøk

 • Deltakartalet vil avgjere kor hektisk det blir, men vi er nok avhengige av at ting går radig unna på øvingsplassane.

 • Kule: Tenk sikkerheit, slik at dei som ikkje står for tur å kaste held seg utanfor «farleg» område.

Sjå elles innbydingar til stemnet på STIL og Fjellhug/Vereide sine Facebooksider, + heimesidene.

 

Dagfinn Nyhammer                                                     Stig Svalheim

Mobil 41227968, dagfinn.nyhamme@enivest.net      Mobil 40437494 stig.svalheim@vestavindkraft.no


0 Kommentar

G O D J U L !

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 22. Des 2017

Styret i Fjellhug/Vereide IL ønskjer alle medlemene våre, og andre lesarar av heimesida vår, ei riktig God Jul!


0 Kommentar

Innbyding til Innandørsstemne i Trivselshallen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Des 2017

Fjellhug/Vereide IL og Sandane T&IL har gleda av å innby dykk til innandørs friidrettsstemne i Trivselshallen på Sandane.

Søndag 14. januar  kl 13.00

Klassar:  Gutar, jenter, menn og kvinner, 8 år (f. 2010)  og eldre

Øvingar:  60 m m/ elektronisk tidtaking. Lengde, høgde og kule.

Startpengar pr. øving: kr 60,- til og med 12 år (2006), og kr. 90,- for dei som er eldre.  Kontonummer startpengar (betalast samstundes med påmelding): 3705.33.01917

Premiering: Deltakarmedalje til alle.

Kiosk i foajeen i hallen.

NB! Benytt høvet til å prøve det fantastisk flotte badeanlegget, Trivselsbadet! Ekstra godt tilbod til dei som deltek på stemnet, eller er med deltakarane: Kr. 50,- i rabatt på billettane til bassenget!

Påmelding til Dagfinn Nyhammer på epost  dagfinn.nyhammer@enivest.net   innan torsdag 11. januar kl 20.00.


0 Kommentar

Vinterens første oppkøyrde løype til Haugsvarden

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Nov 2017

I dag har Birger Berge køyrt løype til Haugsvarden.  Fin-fine forhold, og 70 cm snø på Austrheimsstøylen.


0 Kommentar

Nykøyrde løyper på ein laurdagsmorgon!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Nov 2017

Løypemannskapa har allereie vore igjennom mykje av løypa på Kleivane, og det borgar for at alle kan få ein fin skitur i dag.  Komande veke ser vermeldingane flotte ut, med passeleg med minusgrader og stabilt ver.

Hugs å kjøpe parkeringsbillett, eller årskort! Det kan betalast med kontantar eller VIPPS nr. 82867 

Vi minner om at prisen for årskortet framleis er kr. 500,- fram til 23/12, deretter kostar det kr. 600,- pr år.  Kort får ein hos Statoil på Øyrane, eller Intersport på Sandane.  Ein kan også bestille hos kasserar Sigtor Tveit,  s-stvei@online.no .


0 Kommentar

Styremøte i Fjellhug/Vereide il

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Nov 2017

      

Onsdag kveld hadde idrettslaget styremøte, der ulike orienteringssaker + vanlege styresaker var på agendaen.

- Fjellhug/Vereide held på med ei jubileumsbok til 125-årsjubileet, der Øyvind Indrebø er primus motor og leiar av dette arbeidet. Han orienterte styret om bokprosjektet. Nemnda er starta opp med arbeidet, m.a. med intervju og samtalar med den eldre garde i laget.  Dette arbeidet vil halde fram ei tid, og deretter blir det meir graving i historia gjennom arkiv, gamle aviser m.m.  Med i nemnda er Ingrid Gimmestad, Bjarne Hauge, Torill Fjellestad, Dagfinn Nyhammer, Arne Klakegg og Per Rune Vereide.  Fleire vil måtte kome til etter kvart, når her er fleire tema og område som skal dekkast. 

- Ståle Austrheim var med i styremøtet for å orientere litt om tankar kring veg og framkomst til støylar og hyttefelt, etter som vegen gjennom Engesetåsen er rimeleg utrygg for nedfall av stein.  Dersom det er aktuelt med framkomst over Kleivane, vil dette også involvere idrettslaget og området ved skianlegget.  Førebels er dette på tankestadiet, og det kan vere ei tid før ein ser konkrete løysingar.

- Vegard Fagerli, tidlegare leiar i valnemnda, orienterte om nokre problemstillingar rundt manglande tillitsvalde i grupper i laget.  Valnemnda sjølv mangla også to personar som det hastar litt med å få på plass.  Ein har også fått påpeika at vi har ein mangel i styresamansetjinga, då det skal utpeikast vara for alle styremedlemene.

- Idrettslaget har gjort ei undersøking mellom ungdom som soknar til Fj/Vereide om dei er opptekne av idrett og trening, kva aktivitetar dei ønskjer, om ein manglar tilbod, osv.  Denne undersøkinga er også oversendt til Sogn og Fjordane Idrettskrins, som har funne den interessant, og ønskjer å følgje den opp.

- Kasserar Sigtor orienterte om utskiftinga av lysarmatur i skiløypa på Kleivane.  Idrettslaget har fått tilskot, men må også betale ein god del sjølv.  Utskiftinga er no ferdig, og lyset er flott, vert det meldt.  Og ikkje minst bør det kunne sjåast igjen på ei rimelegare straumrekning.

- Alle gruppene fekk utskrift av medlemslista, der ein vart bedne om å gjennomgå listene med tanke på å stryke dei som ikkje er medlemer lenger.  Det vart også levert inn lister over dei som er med på treningane, slik at kasserar kan sende ut rettast mogeleg giroar for medlemskontingentar.

- Gruppene vart også minte om å framskaffe politiattestar på trenarane, her er det ikkje 100% enno frå alle gruppene.

- Økonomi.  Laget har grei økonomi, sjølv om det er fleire store utbetalingar som ventar før årsskiftet. 

- Orientering frå gruppene.  Alle driv rimeleg greitt.  Barneidrett har treningar for dei yngste, med bra oppmøte.  Trimgruppa har brukbart oppmøte, med litt færre på sirkeltreninga i år, samanlikna med i fjor. Skigruppa har fått uventa tidleg snø, og har køyrt opp løyper.  Volleyball har treningar og seriespel, det same gjeld handballgruppa, som har dei yngste med i minihandball.  Friidrettsgruppa har trening innandørs saman med STIL for 8-12 år, og skal ha eit innandørsstemne i Trivselshallen 14. januar. 


0 Kommentar

Barnetrenings-kurs

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Nov 2017

Fjellhug/Vereide har bruk for trenarar i barneidretten.  Vi treng deg som kan tenkje deg å vere med på denne viktige delen av idrettslagsarbeidet.  Her er info om barnetrenings-kurs:

https://www.friidrett.no/k/sog...


0 Kommentar

Klubben i mitt hjerte!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Nov 2017

Laurdag startar avstemminga om "Klubben i mitt hjerte".  Alle som synest at Fjellhug/Vereide fortener ei stemme, bør stemme så mange ganger dei kan! 

REGLER

Reglene er enkle. Klarer din klubb å samle 50 stemmer eller mer i løpet av ett døgn, er klubben med på trekningen av tre dagspremier på 10.000 kroner fra SpareBank 1. Med en gang et idrettslag har oppnådd 50 stemmer i løpet av én dag vil det bli offentliggjort på klubbenimitthjerte.no at idrettslaget er med i trekningen av 10.000 kroner. Et idrettslag som oppnår 50 stemmer hver dag i kampanjeperioden kan delta i totalt 10 trekninger. Vinnersjansene er derfor store. Alle idrettslag, samt bedrifts- og studentidrettslag deltar på lik linje. På P4s formiddagssendinger vil gårsdagens tre vinnere offentliggjøres og vinnerne vil samtidig også bli offentliggjort på klubbenimitthjerte.no. Totalt deler SpareBank 1 ut 30 premier á 10.000 kroner og to hovedpremier på 50.000 kroner. I tillegg deles 100.000 kroner i ekstrakonkurransen for Spleis.

http://www.klubbenimitthjerte....


0 Kommentar

Fjelltrimmen: Sebastian Bakkelid best mellom dei yngste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Nov 2017

Sebastian Bakkelid sanka seg 168 poeng på fjelltrimmen 2016, og var såleis beste ungdom under 15 år på Fjellhug/Vereide sin Fjell-Trim.

Sjå oversikta her

Elles tok som vanleg familien Hauge for seg i dei andre klassane, på biletet har vi ansvarleg for fjelltrimmen, Rune Hauge, på  den truleg mest besøkte toppen i Gloppen; Haugsvarden.

Trimgruppa jobbar elles med å organisere elektronisk registrering av besøk på trim-postane, noko som fleire lag i Gloppen har teke i bruk, og som også er etterspurt av turgåarar.


0 Kommentar

Fjelltrimmen: Haugsvarden mest besøkt

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Nov 2017

   Fjelltrimmen 2017

Nordstrandsfjella er framleis det mest attraktive trimtilbodet i Gloppen.

At 3.112 deltakarar har registrert seg 10.595 gonger på dei 6 trimpostane som Fjellhug/Vereide har, syner det.

 

Haugsvarden er den klart mest besøkte posten. For dei andre postane er heller ikkje så stor  variasjonen frå år til år. Totalt 10.595 besøkande i 2017 mot i fjor 10.718 besøkande.

 

 

Poengsatsane er som før:

 • Haugsvarden              5 poeng           7.004 besøk     (i fjor 7.233 besøk)

 • Svinestranda               5 poeng           1.250 besøk     (i fjor 1.299 besøk)

 • Vetestova                   4 poeng              595 besøk     (i fjor 660 besøk)

 • Blånibba                     5 poeng              978 besøk     (i fjor 915 besøk)

 • Svarthammaren          4 poeng              361 besøk     (i fjor 322 besøk)

 • Dunheia                      6 poeng              407 besøk     (i fjor.289 besøk)

 

170 personar har greidd krava for merke og statuett.

Krava er:

 • Opp til 60 år,  50 poeng

 • Over 60 år,      40 poeng

 • Under 10 år,    40 poeng

 

Magne Hauge har høgast poengsum i år, 2.181 poeng.

 

Heiderpris i år:

 • 30 år fjelltrim – Reidar Føleide og Per Einar Andenæs

 

 

 

Ansvarleg for merke og statuettar:    Trimutvalet v/Rune Hauge

 


0 Kommentar

Flott basar!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 6. Nov 2017

Massevis av gevinstar, mykje folk og god stemning!  Fjellhug/Vereide-basaren i Haugtun søndag kveld var ein suksess frå ende til annan!  Det kom inn brutto ca 60 000 kroner, noko som kjem svært vel med for aktivitetane i idrettslaget.

Takk til alle som støtta opp med loddkjøp, til butikkane som har gjeve gevinstar, og til Roger og økonomigruppa som har jobba så godt for å få eit flott resultat! 


0 Kommentar

Bendik mellom dei beste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Okt 2017

Under Gloppen Halvmaraton kom Bendik Vereide, Fj/Vereide (st.nr. 9) i mål på 1.26,09. 

Iflg statistikkane på Kondis.no, kan det sjå ut som han er beste 15-åring i landet med denne tida.  I klasse under 17 år finn ein desse, som alle er 16 eller eldre, under 1.25:

Gutter -17 år (under 1.25):

 

 

1.18.04

Erik Stigen, -01

Tromsø

17.jun

1.20.15

Christoffer Enderud Hansen, -00/01

Oslo

16.sep

1.23.04

Morten Antonsen, Hvam IL -01

Oslo

16.sep

1.23.35

Martin Schei, -00

Stavanger

26.aug

1.23.37

Trond August Flatås, Haugesund Tkl. -01

Haugesund

20.mai

1.24.44

Christoffer Hansen, -00

Kongsvinger

05.aug

1.24.55

Erik Vaktskjold, -01

Bergen

29.apr

Med ei tid rett over 1,26 er han i alle fall blant dei aller beste 15-åringane i landet, kanskje den aller beste


0 Kommentar

BASAR 5. november (i Haugtun)

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 19. Okt 2017

  Basar i 2006!

BASAR


Fjellhug/Vereide IL arrangerer basar søndag 5.november kl.16.00 i HaugtunEiga loddbok for borna


Åresal, Quiz og trekning av loddbøker


Pizza, kaffi og kake m.m.
0 Kommentar

Samla oversikt over TRENINGSTIDER Fjellhug/Vereide 2018/2019

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Okt 2017

Samla oversikt over treningstiden i laget (vert lagt inn etter kvart som gruppene har dei klare) 

Treningstider Fjellhug/Vereide 2019/2020
TH = TrivselshallenNS = Nordstr. Skule
GruppeKvenNårKvar
Handball (2018/2019) AVSLUTTA FOR VÅREN 2020J 11 år
TH, bane 3
 Årets treningstider ikkje klareG/J 7 år  
    NS 
 G 10 år  og 11  år
TH, bane 3
 J 9 og 10 år   
TH, bane 1
 J/G 8år
  TH, bane 1
Friidrett (2019/2020)
AVSLUTTA FOR VÅREN 2020 
J/G 8-12
TH
    
    
TRIM  (2019/2020)  
AVSLUTTA FOR VÅREN 2020 
Damer/herrar (Ståle Austrheim)
NS
 "Sterk og Stødig" damer/herrar Astrid Søreide, Johan Moldestad,Sigtor Tveit
NS
 Menn (Per Andenæs)
NS
    
Volleyball  (2018/2019) 
AVSLUTTA FOR VÅREN 2020 
G/J  6.-10 klasse 
TH,  
  

 

 
Barneidrett  (2019/2020) AVSLUTTA FOR VÅREN 2020  3-5 år   Nordstranda skule 
  0-3 år  Nfj. Folkehøgskule

1. og 2.klasse

Nordstranda skule 

   
Trimgruppa/"uorganisert" ungdom  (2018/2019) Årets treningstider ikkje klare 
AVSLUTTA FOR VÅREN 2020 
Ungdom
Nfj. Folkehøgskule
Fellestr. alle lag og   uorganiserte   (2019/2020)
Intervall
Mandagar 20.00---
BUKTA

LangkøyringTorsdagar 20.00---FRÅ KUNSTGRASBANA
Skigruppa (2019) Årets treningstider ikkje klareBasistrening
Nordstr. Skule


0 Kommentar

Friidrettstreninga startar tirsdag!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Okt 2017

Tirsdag f.k. startar friidrettstreninga for g/j 8-12 år opp att i Trivselshallen.  Bli med frå starten av.

Treningane startar kl 17.00.

Mandag får elevane i aktuell aldersgruppe med seg info frå skulen.


0 Kommentar

Treningstider TRIM

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 12. Okt 2017


Fjellhug/Vereide I.L. treningstider i Nordstranda Skule.

 

Tysdag      12.09.17           kl 19.30 – 20.30   Dametrim v/ Hilde Austrheim

Måndag    25.09.17           kl 19.00 – 20.30   Sirkeltrening v/ Ståle Austrheim

Torsdag     12.10.17          kl 19.30 – 20.30   Herretrim  v/ Per Andenæs

 

Vel møtt!!!            Trimgruppa


0 Kommentar

Gloppen Halvmaraton 2017 - RESULTAT

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Okt 2017

Det vart i alt 36 deltakarar som stilte opp på Gloppen Halvmaraton i dag.  Det er ein meir enn i fjor.  Ei god løype, fleire personlege rekordar, fleire årsbeste, og såleis eit suksessfylt løp.  Løparane gav uttrykk for at det var ei god løype, og at dei var nøgde med arrangementet.

Fleire bilete seinare i kveld.


Resultat: 

KlasseStart.nr.EtternavnFornavnKlubbTid vendingSlutt-tid
KS1SkjeggenesSiriSpenst Førde55,241.55,29
       
       
       
KV40-444LaukelandCamillaTeam Joggedilla Førde1.09,342.19,52
KV40-443Van Hulst- FlorackLindaBreimsbygda IL1.09,542.20,31
       
KV45-495EimhjellenTrude ElinSandane Turn og Idrettslag49,151.42,37
KV45-496KjempenesJanne 1.09,342.20,31
       
KV55-597UlvesæterTorhildLøpejentene1.09,512.24,41
       
MJ10GrimsbøBendikFørde IL38,341.18,03
MJ9VereideBendikGloppen Friidrettslag39,491.26,09
MJ8Aasen KvalheimSigmundMåløy IL41,541.26,23
       
MS32 TrovågEinar Orten 39,481.21,43
MS11GangsøyBjørnar 42,401.25,10
MS13KongsvikStigHyllestad IL42,191.27,37
MS12 KråkenesSteffen André 43,201.29,34
       
MV40-4417AskeSverre NesdalFjellhug/Vereide IL38,341.18,09
MV40-4415SkjølbergGisleBremanger IL40,191.21,03
MV40-4416GrovJanEikefjord IL44,181.29,15
MV40-4414SkredeAtleFørde IL42,541.29,46
MV40-4418VedelerMarcusEid Motbakkelag49,051.40,48
       
MV45-4919IglandHåkon 39,481.26,02
MV45-4926RørvikPålSogndal IL42,271.26,16
MV45-4924LotheJørnGloppen Friidrettslag42,351.26,26
MV45-4934NygårdGeirFørde IL43,371.26,57
MV45-4925NygårdRogerNygård Toppidrett45,491.35,30
MV45-4921NyheimFrankKondis49,31.40,00
MV45-4923BadegeMelkamuAlmenning Idrettslag50,31.45,50
MV45-4920BjørloAlfred 53,261.47,10
MV45-4922 HansenHans MagnarFeios IL - friidrett52,041.47,19
       
MV50-5436HafsåsHelgeOlden IL39,481.20,52
MV50-5435WolffOveHyllestad IL41,591.23,48
MV50-5427EkerhovdAsbjørnBremanger motbakkelag46,271.38,58
MV50-5428EikåsUlf-MagneStryn T og IL56,302.01,59
       
MV55-5933HeggenMagnarEid IL53,42 1.49,53
       
MV60-6429HaugenInge AsbjørnHornindal IL54,191.49,42
       
MV65-6931HjertvikKolbjørnKårvåg IL39,531.26,25
MV65-6930TennebøRolfSFE-BIL55,261.53,45
MV65-6937EngenKnut OlavStahlheis BIL58,152.04,18

Trim 10 km:

FødselsårStart.nr.EtternavnFornavnKlubbSlutt-tid
200580GangsøySondre45,26
197178TeigeLiv RandiSFE Bil66,31
197777MoldestadJohan Strand42,18
197476TveitMereteFjellhug/Vereide62,28

0 Kommentar

Påmelde fram til fredag kl 22.00

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 5. Okt 2017


NB: Tilbodet til trimmarane er eit 10 km landevegsløp, med påmeldingsfrist fram til kl 13.00 løpsdagen.  Her er startpengane kr. 50,-. 

START 10 KM: KL 13.30, frå Idrettsplassen.

EtternavnFornavnKlubbFødselsdato
EkerhovdAsbjørnBremanger motbakkelag1967
SkjølbergGisleBremanger IL1973
GrovJanEikefjord IL1973
HansenHans MagnarFeios IL - friidrett1969
AskeSverre NesdalFjellhug/Vereide IL1974
BadegeMelkamuAlmenning Idrettslag1971
LotheJørnGloppen Friidrettslag1968
Van Hulst- FlorackLindaBreimsbygda IL1977
NygårdRogerNygård Toppidrett1969
HjertvikKolbjørnKårvåg IL1951
LaukelandCamillaTeam Joggedilla Førde1976
KjempenesJanneAlmenning Idrettslag1972
KråkenesSteffen André 1986
RørvikPålSogndal IL1971
SkredeAtleFørde IL1973
EikåsUlf-MagneStryn T og IL1967
VedelerMarcusEid Motbakkelag1975
HaugenInge AsbjørnHornindal IL1953

Kongsvik

   Desse er komne til i kveld:

Tennebø Rolf, Eimhjellen Trude, Elin Skjeggenes, Siri Aasen, Kvalheim Sigmund, Vereide Bendik, Igland Håkon, Bjørlo Alfred, Ulvesæter Torhild, Nyheim Frank, Grimsbø Bendik, Gangsøy Bjørnar

Stig

  

Hyllestad IL

  

1986 


0 Kommentar

Gloppen Halvmaraton: I år med ein 10-km for trimmarar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 3. Okt 2017

Ved denne raude garasjen (ca 400 m forbi kyrkja på Arnestad) er vendepunkt for den nye trim-distansen vi arrangerer saman med Gloppen Halvmaraton.  Då har løparane sprunge 5 km, før dei snur stega mot mål ved Idrettsplassen.

Vi har såleis eit 10 km alternativ til dei som synest at den doble distansen er i lengste laget, og det kan vere ein god test for å sjå om ein skal ta 21 km neste år.  Startar ein opp i år, har ein også eit resultat å måle seg mot seinare år...

Dette er eit trim-løp, der målet er å kunne ha seg ei god treningsøkt, konkurrere med andre som har same målet, og teste seg sjølv litt.  Arrangøren legg ikkje opp til noko voldsom premiering, men ein deltakarmedalje fortener dei som er med.

Sidan det har vore etterlyst tilbod om ein trim-distanse frå løparar som vil ha eit kortare alternativ, håpar vi at det vert så mange deltakarar med at det også kan dukke opp neste år.

Startpengar er kr. 50,-. 


0 Kommentar

Nordstrandsløpet, revidert resultatliste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Okt 2017

Den første resultatlista inneheldt ein del feil.  Her følgjer ei retta liste:

St.nr.KlasseNamnKlubbRes.
146G12-15Kaya van HulstBreimsbygda24,32
164G12-15Tobias FuglestrandSTIL26,10
     
158G16-18Rasmus Bersvein TvinnereimHardbagg23,58
151G16-18Daniel Auflem EikåsStryn26,04
     
159J12-15Ingrid Bergene AabrekkSandefjord25,35
     
154J16-18Marita FørdeNordfj. Folkehøgskule31,38
     
139K19-22 Sunniva OmdalNordfj. Folkehøgskule28,16
131K19-22 Kristin SkumsnesNordfj. Folkehøgskule28,56
163K19-22 Hanna T DormagenNordfj. Folkehøgskule29,09
138K19-22 Tuva SinesNordfj. Folkehøgskule29,26
132 K19-22 Nanna BorgnesNordfj. Folkehøgskule30,02
141K19-22 Ingvild Paulsen VieNordfj. Folkehøgskule30,18
140K19-22 Astrid HeimsjøNordfj. Folkehøgskule30,42
134K19-22 Elisabeth RolandsgardNordfj. Folkehøgskule33,54
137K19-22 Karin GrønNordfj. Folkehøgskule33,54
144K19-22 Mathea JensenNordfj. Folkehøgskule34,14
113K19-22 Emelie OtnesNordfj. Folkehøgskule36,40
135K19-22 Sunniva WergelandNordfj. Folkehøgskule37,39
136K19-22 Anna Holvik TorgunrudNordfj. Folkehøgskule38,01
143K19-22 Ida Marie MausethNordfj. Folkehøgskule38,49
142 K19-22 Iselin Idun ØstvedtNordfj. Folkehøgskule38,50
145K19-22 Kristin VetheNordfj. Folkehøgskule39,03
133K19-22 Hanne BråtømyrNordfj. Folkehøgskule39,03
130K19-22 Martine Johannsen HansenNordfj. Folkehøgskule42,21
     
162 Kv45-49Tone Bergene AabrekkSandefjord30,00
     
155KV65-69Liv BergeÅheim35,58
     
117M19-22 Morten HaugsværNordfj. Folkehøgskule21,43
160M19-22 Eirik Bergene AabrekkSandefjord21,44
106M19-22 Odd-Olav AgaNordfj. Folkehøgskule22,43
128M19-22 Even UnsgårdNordfj. Folkehøgskule22,52
120M19-22 Åsmund G TunheimNordfj. Folkehøgskule22,59
119M19-22 Sevat MestvedthagenNordfj. Folkehøgskule23,03
103M19-22 Håvard FalchNordfj. Folkehøgskule23,51
110M19-22 Per Anders DugstadNordfj. Folkehøgskule25,07
104M19-22 Sander SolbakkenNordfj. Folkehøgskule25,55
123M19-22 Gustav AmbjørnssonNordfj. Folkehøgskule25,56
172 M19-22 Fredrik LorentsenNordfj. Folkehøgskule26,03
125M19-22 Brage KjølenNordfj. Folkehøgskule26,59
157M19-22 Jon SlettanNordfj. Folkehøgskule27,23
126M19-22 Eivind Kjeøen ErikstadNordfj. Folkehøgskule27,41
124M19-22 Bendik KjølenNordfj. Folkehøgskule28,02
122 M19-22 Andreas BjørsvikNordfj. Folkehøgskule28,09
107M19-22 Vetle SkogsethNordfj. Folkehøgskule28,16
101M19-22 Mikkel ArnebergNordfj. Folkehøgskule28,25
111M19-22 Ole Andreas ØyeNordfj. Folkehøgskule28,32
118M19-22 Vegard AndersenNordfj. Folkehøgskule28,33
109M19-22 Kjetil Noraberg NilsenNordfj. Folkehøgskule29,44
112 M19-22 Ruben AntonsenNordfj. Folkehøgskule31,29
171M19-22 Lars Martin HunskaarNordfj. Folkehøgskule32,05
127M19-22 Espen MosevollNordfj. Folkehøgskule42,28
105M19-22 Didrik MårtenssonNordfj. Folkehøgskule61,18
108M19-22 Tobias TveterNordfj. Folkehøgskule63,04
147M19-22 Bjørnar Haugland GundersenNordfj. Folkehøgskule63,04
     
169MSEirik KaaleFjellhug/Vereide24,16
167MSAleksander BlålidKvernevik25,23
     
166MV35-39Hilmar KråkenesAlmenning23,43
     
153MV40-44Marcus Kemp VedelerEid27,44
     
168MV45-49Jørn LotheGFIL24,01
     
165MV50-54Martin ØvrebøMåløy25,04
150MV50-54Ulf Magne EikåsStryn30,55
     
152 MV55-59Egil HolvikAlmenning26,24
     
149MV60-64Inge Asbjørn HaugenHornindal30,48
     
170MV65-69Rolf TennebøGloppen FIL31,19
     
156MV70-74Magne TystadGloppen FIL29,34
     
148MV75-79Jostein VisnesAlmenning42,210 Kommentar

Nordstrandsløpet på søndag

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 29. Sep 2017


Komande søndag er det klart for Nordstrandsløpet.

Løypa er velkjend, med start på Nordfjord Folkehøgskule, vendepunkt på Hauge, og same veg tilbake til utgangspunktet.  Løypa er i alt 6,7 km.

Klassane er 12-15, 16-19, 20-23, senior og veteran (5-årsklassar).  Premieringa er god, med Nordstrandsløp-medaljen til alle, og premiar på loddtrekking.

Dette er også siste løpet i årets Nordfjordkarusell, og det vert også premieutdeling for karusellen etter løpet.

Trimkllassen startar kl 15.00-15.30.  Startkontingent kr 50,- /30,- (born u/15 år). Familie (foreldre/born)  kr. 90,-.

Konkurranseklassen startar kl 16.00.  Startkontingent kr. 100,- + evt. eingongslisens.

Folkehøgskulen er medarrangør i løpet, og plar skape god stemning i målområdet!


0 Kommentar

Gloppen Halvmaraton - funksjonærliste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 28. Sep 2017

Det nærmar seg Gloppen Halvmaraton (7. oktober)  og friidrettsgruppa har sett opp følgjande funksjonærliste.

GLOPPEN HALVMARATON laurdag 7. okt.

(start ved STIL-stova kl 14.00, ein del startar kl 13.30)

 

Stemneleiar:                                                   Dagfinn Nyhammer

Startar:                                                             Arne Klakegg

Tidtaking:                                                         Jon R Hauge/Arne Klakegg

Tidtaking/sekretariat, resultatskriving:           Yngvill Oen  (Ingunn E. og Kirsti hjelper også til i målområdet når dei er ferdige med løypevaktjobben)  

Løype-bil:                                                          Birger Berge

 

Løypevakter Hansensvingen:                    Odd Kolset (hovudansvarleg) , Ingunn Elvebakk, , Else Lundestad

Her er det viktigast å passe mest på på sørsida av svingen, sidan løparane kjem i innersvingen, mot trafikken.  Vi set opp skilt før svingen om at det føregår løp , og kanskje nokre små kjegler i innersvingen som gjev ein god halvmeters rom for løparane?  Vakthaldet har vi berre bruk for til alle har passert på veg ut, inn att spring dei med trafikken, og kjem ein og ein, og då burde det greie seg med kun varslingsskilt)

 

Løypevakt ved G-sport-hjørnet:              Jonfinn Aske, Kirsti Bjotveit, Elling Fjellestad

Her må trafikken inn mot krysset stoppast dei 1-2 minuttane det tek før løparane har kome seg frå Firdavegen og inn på FV615.  Så må ein passe på at det ikkje er fotgjengarar som går i vegen i same tidsrommet. Løparane spring i gata på veg ut, og skal ikkje krysse ved hjørnet til G-Sport.  På tilbaketuren kan dei krysse inntil hjørnet, og då treng vi  ikkje vakter.

 

Drikkestasjonar:                                             Magne Tystad har overordna ansvar

Saftstasjon ved Gloppen Sementstein:  Magne Tystad

Saftstasjon Rygg:                                           Bjarne Hauge, Steffen Fjellestad                                      

Saftstasjon snupunkt (noterer også startnr og passeringstider):  Terje Håheim, Henry Hammersland (ver obs på at nokre startar kl 13.30)

Fjellhug/Vereide ordnar med saft og vatn, men det hadde vore fint om nokon tok med plastkanner, sidan det vil bli bruk for litt med tre stasjonar.

 

Kiosk (enkel):                                                  Ansvarleg: Roger Sunde Andenæs

 

Dersom alle møter ved Stil-Stova kl 13.30, er det fint.  Yngvill må møte tidlegare, då det kan kome løparar som ikkje har meldt seg på, på førehand

 

Sjå elles heimesida, eller ta kontakt dersom de lurer på noko: http://www.fjellhugvereide.no/...

 

Friidrettsgruppa v/ Dagfinn   

mobil 41227968

Epost: dagfinn.nyhammer@enivest.net

 

                                                                                


0 Kommentar

Siste Gloppe-Trim i år med 84 deltakarar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 21. Sep 2017


Siste trimkveld denne hausten, med premieutdeling, frukt, kaffi og kaker.  Vinnar av gåvekortet frå G-Sport på kr. 2000,- vart Una Ingeborg Gåsemyr Lundar.

Mathias Førde fekk ei svært god tid på 4-km, 13,15 er tredje beste tid i Gloppe-Trimmen si historie.

Dei fem beste gjennom "alle tider" er:

Vincent Førde 12,30  -  Eigil Instebø  12,55  - Mathias Førde  13,15  -  Andreas Rauset 13,22  -  Tommy Haga 13,36

Siste Trimkveld; namn og tal:

AbukarSahrula x 
AlmeAnne Marie x 
AlyoussefBasbar x 
AlyoussefNoureddine x 
AlyoussefHussein x 
AndenæsIngrid Martine x 
ApalsetMarit x 
AskeJorunn Dvergsdal x 
AskeNathalie Helene x 
AskeSunniva Mardal             19,21
AskeRuth x 
BakkelidHeidi x 
BakkelidAnne Kristin x 
EikenesAsbjørg x 
EngelstadIvar x 
FagerliFrode x 
FeldeSteinar Skaaden x 
FeldeTormod Skaaden x 
FosstvedtDag  x 
FuglestrandOlav x 
FuglestrandTirill Maria             10,29
FuglestrandTobias             14,41
FøleideMartin x 
FørdeMathias             13,15
GaasemyrIngvild x 
GarrigosTurru x 
GausdalPer Ola x 
GautefallÅsne Viken x 
GjengedalMarie x 
HelgheimEmil x 
HendenArnold x 
HestenesSteffen x 
HjartholmVegar x 
HjelleJon Bjarte x 
HoleSofie Pernille x 
HolmeBritt x 
Kiebabnn x 
KilaniTamim x 
LisethIrene x 
LotheSteinar x 
LundarUna Ingeborg Gaasemyr x 
LyngstadHalldis x 
LystadJakob Hestenes x 
LystadMonica Brandsøy x 
LystadSara Hestenes x 
MyklandAnita x 
NetlandAud Karin x 
NyhagenOla x 
NyhammerMargit x 
NyheimIngunn x 
Okubaynn x 
PedersenBjørnar x 
RausetLiv Kristin Eimhjellen x 
RausetMathias x 
RosetBirgit Hjelle x 
RosetOlina             19,21
RosetÅshild  x 
RosetJan Erik             16,21
RyssdalPer x 
RyssdalRandi x 
RådArild x 
SandeKjell   x 
SandeRonald x 
SandnesInger x 
ShubatWali x 
SieslingHennije x 
Silamnn x 
SkaadenMariann x 
SkaadenRandi x 
SvalheimSondre x 
SvalheimAurora x 
SvalheimMathea x 
SvalheimHege Marita x 
SvalheimStig x 
SørebøGerd x 
SøreideMartine Sårheim x 
Tamimnn x 
TisthamarGrete Liv x 
TveitMerete x 
TystadElse x 
UnderthunPål Asbjørn Nyland x 
Van HulstKaya             14,29
YtredalKari x 
YtredalLisa x 

0 Kommentar

Kortreist premiering

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Sep 2017

Gloppen Halvmaraton satsar på lokale og kortreiste premiar også i år.  Frukt, eplemost i fine gåvepakningar, kjøttprodukt, og mykje anna lokalprodusert vil vere belønninga for mange som har sveitta seg gjennom 21 kilometer.

Ein av hovudpremiane er overnatting for to på historiske Gloppen Hotel, med trerettars middag inkludert.

Premieringa er sosial.  Vinnar i dame- og herreklassen er garantert premie.  Utover det vil premieringa bli avgjort med loddtrekning på startnummer.  Gloppen Halvmaraton-medalje til alle som fullfører.

Her er nokre av premieleverandørane våre:

http://www.gloppenhotell.no/nb...

http://www.gardsbrenneriet.no/

http://www.gloppenhotell.no/nb...

http://www.byggevaren.no/

http://www.rhr.no/

Fleire vert lagt ut seinare.


0 Kommentar

Resultat Regionsleikane på Byrkjelo

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 17. Sep 2017

God stemning og ivrige deltakarar!  Regionsleikane er trygt i hamn, med Fjellhug/Vereide il som arrangør for n`te gong. Kjekt med så mange blide og fornøgde deltakarar og foreldre frå ulike lag i Sogn og Fjordane.  Godt og vel 50 deltakarar frå 8 til 12 år.

Resultata finn du her


0 Kommentar

Regionsleikane - Tidsskjema

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Sep 2017

Tidsskjema for Regionsleikane søndag 17. sept. 

3 forsøk på kvar i hopp og kast.  Merk: Kule for alle (ikkje liten ball)

Tidsskjema Regionsleikane 2017
 60 mLengdeKule     600 m
14:00G08-G09 (7)  G11-G12 (11)  
14:05    
14:10G10 (4)    
14:15    
14:20J08 (2) G08-G10 (11)   
14:25J09 (8)    
14:30  J11-J12 (10)  
14:35J10 (6)    
14:40    
14:45G11 (6)    
14:50G12 (5) J08-J10 (16)   
14:55    
15:00J11 (3)  G08-G10 (11)  
15:05J12 (7)    
15:10    
15:15    
15:20 G11-G12 (11)   
15:25    
15:30    
15:35  J08-J10 (16)      G08-G10 (11)
15:40    
15:45 J11-J12 (10)       G11-G12 (11)
15:50    
15:55    
16:00        J08-J10 (16)
16:05    
16:10    
16:15        J11-J12 (10)

0 Kommentar

Gloppen Halvmaraton nærmar seg! Påmeldinga open til kl 19.00 fredag kveld

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Sep 2017

Laurdag 7. oktober kl 14.00 går startskotet på Gloppen Halvmaraton.  Vi håpar og trur på god deltaking også i år, sidan vi reknar med at rykta om gode tider i ei kontrollmålt løype har nådd fleire.

Er det nokon som ønskjer å starte ein 30 minutt før hovudfeltet, er det opna for det.  Kan vere aktuelt for dei som reknar med at dei vil nytte i overkant av to timar på turen.

Garderobane er i Trivselshallen, dei er opne fram til kl 17.00.


I fjor vart det sett mange årsbeste tider og personlege rekordar, og er vi heldige med veret, kan det bli nye gode tider i år.

Starten er i Sandane Sentrum (ved Idrettsplassen), og løypa går på RV615 langs Gloppefjorden, forbi Rygg, som ein passerer etter 7 km.  I og med at løypa går langs fjorden er den rimeleg flat, der høgste punktet er 12-15 m over havet.

NYTT I ÅR:  TRIMKLASSE, DISTANSE 10 KM.  START VED IDRETTSPLASSEN KL 13.30, VENDEPUNKT 400 m FORBI KYRKJA PÅ ARNESTAD.   PÅMELDING FØR KL 13.00.

Arrangøren har fine premiar å by på, mellom anna overnatting med 3-rettarsmiddag for to på Gloppen Hotell! Elles er det mellom premiane kortreiste produkt frå Gloppen (fruktkassar, bærprodukt, kjøttprodukt, m.m.) og andre fine ting.  Medalje til alle som fullfører!

Påmelding finn de her: https://mosjon.friidrett.no/pa... 

Påmeldingslinken er open fram til kl 19 fredag kveld, med korrigerte startpengar kr. 300,-.

VELKOMNE TIL SANDANE, OG GLOPPEN HALVMARATON!

Facebooksidehttps://www.facebook.com/group...

Meir stoff om arrangementet her: http://www.fjellhugvereide.no/...


0 Kommentar

Påmelde på Regionsleikane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Sep 2017


Følgjande er påmelde på Regionsleikane (Byrkjelo søndag 17. sept. kl 14.00) pr. fredag kveld:


KlasseNamnKlubb
G08Josef Nikolai Nordstokkå HellesøySvint
G08Kristoffer RyggBrodd
G08Teodor Helle RochlengeSvint
G09Erlend Grytten SunnarvikFlorø
G09Johan SteindalFlorø
G10Ard Ragnar SundalJølster
G10Kyle NygårdAlmenning
G10Tobias AustrheimSTIL
G10Troy Solheim HjartholmSvint
G11Amund Hovden BjerckFlorø
G11Asgrim Maritsson GrønengSTIL
G11Atle SolevågAlmenning
G11Jonathan SteindalFlorø
G11Oskar EllingsundFlorø
G12 Christoffer HeilevangFørde
G12 Jakob SlåttenJølster
G12 Rasmus NyvangAlmenning
G12 Simen Sætren HolvikSTIL
G12 Viljar Maritsson GrønengSTIL
J08Lilly Hovden BjerckFlorø
J08Maria KlakeggJølster
J09Elena Sætren HolvikSTIL
J09Hedda Åsnes IgelkjønSvint
J09Heidi Kjos SundeJølster
J09Ingebjørg HellesøySvint
J09Margrete SlåttenJølster
J09Pernille Hessevik HolmeFlorø
J10Andrine SteindalFlorø
J10Linnea SolevågAlmenning
J10Maria EimhjellenHaugen 
J10Sofie SundeJølster
J11Gulisara Panyrat DyrnesBrodd
J11Inger HjelmesetMarkane
J11Karen Marie HellesøySvint
J12 Cathrine NygårdAlmenning
J12 Emilie EngelbrektsonBrodd
J12 Ingeborg SteindalFlorø
J12 Johanne StøfringJølster
J12 Maya Helle RochlengeSvint
J12 Oddrun Hjelmeset KirkeeideStryn

  G11  Simen Lidvarson Sunde 

Fleire påmelde kjem seinare


Jølster


 


0 Kommentar

Aktivitetsleiarkurs på Sandane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Sep 2017


Litt forseinka å legge ut på heimesida, men ein får truleg vere med om ein bestemmer seg fort:

Aktivitetsleiarkurs med innbyding


0 Kommentar

Innbyding Flora-Mila

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Sep 2017

Innbyding til Flora-Mila 23. september finn du her


0 Kommentar

Nest siste Gloppe-Trim

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Sep 2017

70 i kveld også på Gloppe-Trimmen.  Gåvekortet frå Daiva sin Butikk vart vunne av Arnold Henden.  Ekstrapremine frå Yrkes og Fritidsklær vart vunne av Maiken Gøranson Rygg.

Neste onsdag er det avslutning på årets Gloppe-Trim.  Då er det stor premieutdeling, med gåvekort på kr 2.000,- frå G-sport som hovudpremie.


Gloppe-Trim 13. sept. 2017
AhmadBakri x 
AlmeAnne Marie x 
AlyoussefHussein x 
AndenæsIngrid Martine x 
ApalsetMarit x 
AskeJorunn Dvergsdal x 
AskeNathalie Helene             12,15
AskeRuth x 
AskeSunniva Mardal             12,05
AustrheimRagnhild B x 
BakkelidAnne Kristin x 
BakkelidHeidi x 
BerheSamra x 
ChociejBartosz x 
EikenesAsbjørg x 
EngelstadIvar x 
FagerliFrode x 
FeldeSteinar Skaaden x 
FeldeTormod Skaaden x 
FosstvedtDag  x 
FøleideMartin x 
GausdalPer Ola x 
GautefallÅsne Viken x 
GjengedalMarie x 
HelgheimEmil x 
HendenArnold x 
HjartholmVegar x 
HjelleJon Bjarte x 
HolmeBritt x 
HumbersetSindre             18,04
JacobKibreab x 
KaminosSylvia x 
KilaniMohamad al x 
KilaniTamim x 
KinfeSelam x 
KlausenKaroline x 
LarsenFrode x 
LisethIrene x 
LotheSteinar x 
LundarUna Ingeborg Gaasemyr x 
LyngstadHalldis x 
MyklandAnita x 
NetlandAud Karin x 
NyhagenOla x 
NyhammerMargit x 
RausetLiv Kristin Eimhjellen x 
RausetMathias x 
RosetBirgit Hjelle x 
RosetJan Erik             16,41
RosetOlina x 
RosetÅshild  x 
RyggMajken Gøranson x 
RyssdalPer x 
RyssdalRandi x 
SandeKjell   x 
SandeRonald x 
SandnesInger x 
ShubatWali x 
SieslingHennije x 
SkaadenMariann x 
SvalheimAurora x 
SvalheimHege Marita x 
SvalheimMathea x 
SvalheimSondre x 
SørebøGerd x 
TeigeLiv Randi x 
TveitMerete x 
TystadElse x 
UnderthunPål Asbjørn Nyland x 
YtredalKari x 

0 Kommentar

Oppstart handball

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 12. Sep 2017

Endeleg startar handballsesongen opp att. Under finn de ei oversikt over treningstider og kampar denne sesongen.

Jenter 10 år
Trening: Trivselshallen på bane 2, torsdagar frå 18-19. 

Oversikt over 10-års arrangement sesongen 2017/2018:

28. okt. Strynehallen 
26. nov. Trivselshallen (Fj/V arrangør) 
06. jan. Eid Idrettshus 
28. jan. Førdehuset 
3. mars Styrkhallen 
7. april Trivselshallen  
Det er lagt opp til turneringsspel, så kvart lag spelar 2 kampar på kvar turnering. (Dette betyr at vi t.d. kan spele mot Breimsbygda i Førdehuset og Vikane i Eid Idretthus.)

Det er også lagt opp til 2 ekstra runder, med separat påmelding. Desse er: 23. sept Eid Idrettshus 18. mars Strynehallen


Jenter og gutar 8 og 9 år
 

Trening: Trivselshallen på bane 3, torsdagar frå 17.30-18.30. Gutar 10 år er også velkomne på denne treninga. 

Oversikt over miniturneringar sesongen 2017/2018:
12. november Trivselshallen
10. desember Strynehallen
20.-21. januar Styrkhallen
11. februar Trivselshallen
17.-18. mars Eid Idrettshus


Vi startar torsdag 14.september 🙂 Ta med ballen din viss du har.


0 Kommentar

Innbyding Regionsleikar 8-12 år

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Sep 2017

Sjå innbydinga til Regionsleikane friidrett  8-12 år her: http://www.fjellhugvereide.no/...

Søndag 17. september kl 14.00, på Byrkjelo Stadion.


0 Kommentar

Cecilie på Lerøy-Lekene

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Sep 2017


Under Lerøu-Lekene på Osterøy for 13- og 14-åringar fekk Cecilie Tveit frå Fjellhug/Vereide ein 8. plass på 1500 m med tida 5.52,64.  På 600 m vart ho nr. 9 med resultatet 1.57,9 , medan ho i høgde fekk resultatet 1,26, og vart nr. 12.

Godt jobba, Cecilie, i hard konkurranse med andre frå S&Fj, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder!


0 Kommentar

79 på kveldens Gloppe-Trim

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 6. Sep 2017

Nokre av kveldens frammøtte, med vesle Solis van Hulst som vann gavekortet frå Skinlo & Co

Deltakarliste 6. sept. 2017.
AbrahamAmunuel x 
AbukarSahrula x 
AlmeAnne Marie x 
AlyoussefBasbar x 
AlyoussefNoureddine x 
AndenæsIngrid Martine x 
ApalsetMarit x 
AskeJorunn Dvergsdal x 
AskeMatias x 
AskeNathalie Helene x 
AskeSunniva Mardal x 
AustrheimRagnhild B x 
BakkelidAnne Kristin x 
BakkelidHeidi x 
BashirSaniab x 
EikenesAsbjørg x 
EngelstadIvar x 
FagerliFrode x 
FeldeSteinar Skaaden x 
FeldeTerje x 
FeldeTormod Skaaden x 
FosstvedtDag  x 
FuglestrandTirill Maria (2 km)              10,21
FuglestrandTobias (2 km)                6,27
FøleideMartin x 
GausdalPer Ola x 
GautefallÅsne Viken x 
HaugeKristin x 
HelgheimCecilie M x 
HelgheimEmil x 
HendenArnold x 
HjartholmVegar x 
HjelleJon Bjarte x 
HolmeBritt x 
HumbersetSindre (4 km)              17,54
IbrahimAli x 
JacobKibreab x 
LisethIrene x 
LotheSteinar x 
LundarUna Ingeborg Gaasemyr x 
LyngstadHalldis x 
MyklandAnita x 
NetlandAud Karin x 
NyhagenOla x 
NyhammerMargit x 
NyheimIngunn x 
RausetLiv Kristin Eimhjellen x 
RausetMathias x 
RosetHåkon Hjelle  (4 km)              17,52
RosetJan Erik  (4 km)              16,47
RosetOlina x 
RosetÅshild  x 
RyssdalPer x 
RyssdalRandi x 
SandeKjell   x 
SandeRonald x 
SandnesInger x 
ShubatWali x 
SieslingHennije x 
SkaadenRandi x 
SvalheimAurora x 
SvalheimHege Marita x 
SvalheimMathea x 
SvalheimSondre x 
SvalheimStig x 
SæterøyEva x 
SørebøGerd x 
TisthamarGrete Liv x 
TveitCecilie x 
TveitMerete x 
TveitOdd Bjarne x 
TystadElse x 
UnderthunPål Asbjørn Nyland x 
Van HulstKaya x 
Van HulstLinda x 
Van HulstSolis x 
VerloKjartan x 
VosierFilimon x 
YtredalKari x 

0 Kommentar

Trimtider på Nordstranda Skule + Idrettsmerke

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Sep 2017

Fjellhug/Vereide I.L. treningstider i Nordstranda Skule.

 

Tysdag      12.09.17           kl 19.30 – 20.30   Dametrim v/ Hilde Austrheim

Måndag    25.09.17           kl 19.00 – 20.30   Sirkeltrening v/ Ståle Austrheim

Torsdag     12.10.17          kl 19.30 – 20.30   Herretrim  v/ Per Andenæs

  Vel møtt!!!           

Trimgruppa

 

 

 

IDRETTSMERKEPRØVE VED TYSTAD NAUSTET

MÅNDAG 04.09.17 KL 19.30.

Utaldenhet, og hurtighet på sykkel.

Vel møtt!         

Trimgruppa


0 Kommentar

Funksjonærliste Regionsleikane 17. sept.

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 1. Sep 2017Regionsleikane søndag 17. sept. , stemnestart kl 14.00

 

Dette er eit stemne for 8-12 år på Byrkjelo stadion, der Fjellhug/Vereide er arrangør.

 

Vi har sett opp denne funksjonærlista:

Stemneleiar/speaker:        Dagfinn Nyhammer

Startar:                                Arne Klakegg

Startordnar:                         Håkon Fjellestad

Vindmålar:                           Jon R Hauge

Tidtaking (elektronisk):        Morten Leirgul/Arvid Leirgul

Resultatskriving:                  Inger Lise Vereide

Lengde:                             Bjarne Hauge (leiar), Ingunn Nyheim, Lisa Selsvik,   Linda van Hulst

Kule:                                   Birger Berge (leiar),  Merethe G Tveit,  Elling Fjellestad, Oddgeir Leirgul

(«lagleiar» for Fj/Vereide-deltakarane på bana:  Else Lundestad Bakkeli)

Friidrettsgruppa håpar at alle kan møte, og at ein møter i god tid (minimum ½ time før stemnestart.  Øvingsleiarane har ansvar for at øvingsplasse er klar til bruk ved stemnestart.  Er det problem med å vere med, må de snarast gje melding til dagfinn.nyhammer@enivest.net eller mobil 412 279 68.


0 Kommentar

Innbyding til Regionsleikar i friidrett

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 1. Sep 2017

Regionsleikane  8 - 12 år

 

Fjellhug/Vereide il inviterer til Regionsleikar i friidrett  8-12 år på Byrkjelo Stadion

Søndag 17. september kl 14.00

Regionsleikane tradisjonelt har vore eit stemne for Nordfjord,  men vi inviterer no heile krinsen til stemnet på Byrkjelo.

Dette er eit «3-kamp»-stemne, med øvingane 60 m – lengde –kule på programmet, og der alle i utgangspunktet er med på alle tre øvingane.  Skulle nokon av ein eller annan grunn ikkje ønskje å vere med i ei øving, er det sjølvsagt ok.  Vi legg inn ein 600 m til slutt i stemnet, då det er fleire som ofte ønskjer seg eit lenger løp

Vi har rimelege startpengar; kr 130,- pr deltakar for alle øvingane samla

Påmelding på epost til dagfinn.nyhammer@enivest.net seinast innan fredag 15. september kl 17.00. Vi treng informasjon om fødselsår, namn og klubb.

Regionsleikane-medalje til alle! 

Startpengar overførast samstundes med påmelding til konto 3705 33 01917.

 

Vel møtt til eit av dei siste friidrettsstemna på bane for i år! 

Kontaktperson:  Dagfinn Nyhammer – mobil 41227968

 

Ver bra og hald påmeldingsfristen!  Påmeldingsansvarleg er på reise laurdag, så det vil dermed ikkje vere mogeleg med påmeldingar denne dagen.

 


0 Kommentar

Innbydelse til km sprint

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Aug 2017

Lørdag 9. september er det km sprint i Sogndal.

Følg link under for mer informasjon.

KM-sprint


0 Kommentar

Cecilie er utteken til Lerøy Ungdomsleikar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Aug 2017

Cecilie Tveit (t.h.) er utteken til ungdomsleikar på Osterøy.  Her saman med venninne Else-Mari Nyheim

Cecilie Tveit (13) er utteken til Lerøy Ungdomsleikar på Osterøy 9. og 10. september.  Det er Sogn og Fjordane Friidrettskrins som tek ut laget frå fylket.

Cecilie skal delta i høgde, og på 600 og 1500 m.  Lukke til; flott med representasjon frå Fjellhug/Vereide il!


0 Kommentar

Gloppe-Trimmen med 65 deltakarar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Aug 2017

Debutantar på Gloppe-Trimmen i kveld frå Gloppen Opplæringssenter (foto: Birgith Hjelle Roset)

Onsdag 29. august deltok desse på Gloppe-Trimmen:

AbrahamAmunuel
AbukarSahrula
AlmeAnne Marie
AlyoussefBasbar
AlyoussefNoureddine
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeRuth
AskeSunniva Mardal
AustrheimRagnhild B
BakkelidHeidi
BerheSamra
EikenesAsbjørg
ElvebakkMargunn
EngelstadIvar
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
GjengedalMarie
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil
HendenArnold
HjartholmVegar
HolmeBritt
KilaniMohamad al
KilaniTamim
KinfeSelam
LotheSteinar
LundarUna Ingeborg Gaasemyr
LyngstadHalldis
MyklandAnita
NyhagenOla
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RausetMathias
RosetBirgit Hjelle
RosetJan Erik             Tid: 16,54 
RosetOlina
RyssdalPer
RyssdalRandi
SandeKjell  
SandeRonald
SandnesInger
ShubatWali
SieslingHennije
SkaadenMariann
SvalheimAurora
SvalheimMathea
SvalheimSondre
SvalheimStig
SæterøyEva
SørebøGerd
TeigeLiv Randi
TisthamarGrete Liv
TveitMerete
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn Nyland
VerloKjartan
YtredalKari

0 Kommentar

Gloppe-Trim 23. august

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Aug 2017

Tormod og Steinar klare til Gloppe-Trim, Anita er ferdig med dagens runde.

Litt færre enn sist, men likevel godt og vel 50 frammøtte:

AlmeAnne Marie
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
AskeSunniva Mardal
EikenesAsbjørg
ElvebakkLise
ElvebakkMargunn
EngelstadIvar
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FosstvedtDag 
FromreideHelen
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
HendenArnold
HjartholmVegar
HjelleJon Bjarte
HoleSofie Pernille
HolmeBritt
HumbersetSindre
LisethIrene
LotheSteinar
LundarUna Ingeborg Gaasemyr
LyngstadHalldis
MyklandAnita
NyhagenOla
NyhammerMargit
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RausetMathias
RausetSimen
RosetBirgit Hjelle
RosetOlina
RosetÅshild 
SandeKjell  
SandeRonald
SandvikAndreas Elvebakk
SandvikTerje
SieslingHennije
SkaadenMariann
SkaadenRandi
SvalheimAurora
SvalheimHege Marita
SvalheimMathea
SvalheimSondre
SvalheimStig
TeigeLiv Randi
TisthamarGrete Liv
TveitMerete
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn Nyland
YtredalKari
SkjerdalDavid

0 Kommentar

Trenarkurs i Trivelshagen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 22. Aug 2017

Norges Handballforbund (NHF) Region Vest skal etter planen starte gjennomføring av Trener 1 modul 1-4 i Trivselshagen torsdagar i august og september. Kurset kjem til å gå over dei fire neste torsdagane frå kl 17-21.

Pr dags dato er det kun 4 påmelde, noko som er for lite til å gjennomføre kurset. Hiv dokke rundt og bli med! Handballgruppa har 3 gratisplassar på 4 modular iløpet av sesongen. Dette er ein inspirerande start på handballsesongen, som alle kan ha nytte av. 

·         Modul 1: 24.august - 17:00– 21:00: 1,5 timer teori og 2,5 timer praksis i hall (praksis ca. fra 1800 – 20:30)
·         Modul 2: 31.august – 17:00– 21:00: 1,5 timer teori og 2,5 timer praksis i hall (praksis ca. fra 1800 – 20:30)
·         Modul 3: 7.september - 17:00– 21:00: 1,5 timer teori og 2,5 timer praksis i hall (praksis ca. fra 1800 – 20:30)
·         Modul 4: 14.september – 17:00– 21:00: 4 timer teori


Ta kontakt med Ingrid Gimmestad for påmelding. Mob. 97164088


0 Kommentar

Godt frammøte på første Gloppe-Trim etter ferien

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Aug 2017

Abel og Msgna var med for første gong.  Dei lova å kome igjen neste onsdag :-) 


Gloppe-Trimmen hadde i kveld 68 deltakarar, noko som er om lag det meste som har vore med på første trimdag etter sommarferien gjennom dei åra vi har halde på.

Namn og tal frå i kveld:

4 km
1978RaknesBaard             15,06
1971RosetJan Erik             16,51
2002 Van HulstKaya             15,04
2000LotheAdrian             16,35
 AndersenJens Petter             19,31
Utan tidtaking:
AbrahAbel
AlmeEivind
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
AskeSunniva Mardal
BakkelidAndreas
BakkelidAnja
BakkelidHeidi
BakkelidSara
BerheSamra
BreidablikkIna Kristin Sørland
EikenesAsbjørg
EngelstadIvar
EzgihshMsgna
FagerliFrode
FeldeTormod Skaaden
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
GjengedalMarie
HaugeKristin
HendenArnold
HjartholmVegar
HjelleJon Bjarte
HostelandVilde
LisethIrene
LotheSteinar
LundarUna Ingeborg Gaasemyr
LyngstadHalldis
MyklandAnita
NetlandAud Karin
NyhagenOla
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
NyheimIngunn
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RausetMathias
RausetSimen
RosetÅshild 
RyssdalPer
RyssdalRandi
RådArild
SandeKjell  
SandnesInger
SieslingHennije
SkaadenMariann
SvalheimAurora
SvalheimHege Marita
SvalheimMathea
SvalheimSondre
SæterøyEva
SørebøGerd
TeigeLiv Randi
TisthamarGrete Liv
TveitMerete
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn Nyland
Van HulstLune
Van HulstSafien
Van HulstSolis
VerloKjartan

0 Kommentar

KM friidrett på Byrkjelo

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 6. Aug 2017

Innbyding til KM finn du her

Det nærmar seg KM i friidrett, på Byrkjelo Stadion. Dato er 19. og 20. august. Friidrettsgruppa må få påmelding innan onsdag 15. august.Påmelding til  dagfinn.nyhammer@enivest.net , via messenger, eller SMS 41227968

Dersom nokon har høve til å stille som funksjonærar ein eller begge dagane, hadde det vore kjempeflott, då dette er eit felles arrangement mellom fleire idrettslag. Meld frå til Dagfinn Nyhammer snarast!


0 Kommentar

Vetenløpet komande helg

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 6. Jul 2017

HUGS SFE Motbakkekarusell, der Vetenløpet komande helg er eitt av dei fire løpa. Ein må ha tre av dei fire for å vere med i samandraget om pengepremiar. Gjeld både konkurranse- og mosjonsklassen.

http://www.fjellhugvereide.no/blog/post/105059/sfe...


0 Kommentar

66 mosjonistar var med på Svinestranda Opp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 4. Jul 2017

Desse var med i trim-klassen på Svinestranda Opp 2017:

Mosjonistar Svinestranda Opp 2017
1HaugenKåre
2FjøsneKaren
3HaugenBerit Aasebø
4HaugeBjarne
5HaugeDag Erik
6AustrheimBrita
7PerozenkoTommas
8GuddalKjetil M
9NilsenMagnar
10GloppestadBerit
11GloppestadHarald
12EikenæsElise
13AskeØrjan Nesdal
14AskeMalin Nesdal
15AskeMerete
16NesgårdGunhild
17VagstadOlaug
18AskeJon Erik
19AskeBård Kjetil
20FjellestadBritt Elin
21FjellestadEdvard
22FjellestadSindre
23FjellestadJens Kristian
24FjellestadLars
25FjellestadLouise
26SolheimEli
27EideOda
28HolvikSigrid Bergheim
29KirkeideSigbjørn
30EideMagnus
31DragesetIda Marie
32AskeVebjørn
33AskeElse Marie
34NesgårdMargot
35RosetJan Steinar
36MyklandSofie Ravnestad
37BøeMarie Myrild
38SvalheimSondre
39FuglestrandEmil
40MidthjellJohan Aagård
41MidthjellAsbjørn
42ArnestadKari
43GloppestadOle Marius
44GloppestadNikolai
45GloppestadSivert
46GloppestadAusgust
47GloppestadEmma
48TveitOskar
49EkerhovdJudith B M
50SkjølbergCharlotte
51HetleHåvard
52HetleEllisiv
53HetleErlend
54HetleBorgny Kristin
55PaulenAnders
56FeldeJannike
57SollidLeidulf
58BogstadLeidulf
59SlettvollKjell Jørgen
60SkaadenMariann
61SkaadenGeir
62BromsetKjellaug
63YksnøyHelene Flølo
64FløloJon Pieter
65HaaveAstrid M0 Kommentar

Resultat Ungdomsklassen, start frå støylen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Jun 2017


Ungdomsklassen, Start Austrheimsstøylen
Startnr.KlasseplassEtternavnFornavn
127G121RausetMathias30,55
128G131NesgårdMathias27,24
129G132SandalMathias Aa29,29
135G141FuglestrandTobias29,38
130G142BjotveitHallvard30,54
136J101MyklandMarie R45,05
132J111SandalRegine Aa35,25
J112LangeteigTorine45,05
134J141KirkeeideMaren Hjelmeset28,45

0 Kommentar

Rekorddag på Svinestranda Opp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Jun 2017

Johan Bugge (57) og Stian Øvergård Aarvik passerer saftstasjonen på Austrheimsstøylen.


Det vart nye rekordar på Svinestranda Opp i år også. Karoline Holsen Kyte, Førde forbetra den gamle rekorden med om lag halvtanna minutt, og den nye bestenoteringa for damer frå Sandane til toppen av Svinestranda 1074 moh, er no 56,36.

I herreklassen vart det også ei solid rekordforbetring der Johan Bugge, Eidsvåg il forbetra fjorårsrekorden til Sindre Hoff med om lag to minutt til 48,58.

Meir biletstoff kjem seinare i kveld under "Galleri".


Svinestranda Opp 2017 - RESULTAT
Arrangør: Fjellhug/Vereide il
25.06.2017
StartnrKlassePlassEtternamnFornamnKlubbAustrh.støylenMål
58G15-181GriegPer ChristianVaregg Fleridrett30,2057,33
61G15-182HetleAndreasBreimsbygda il31,3959,24
1G15-183SørheimErlendVaregg Fleridrett31,5360,21
3G15-184RausetEirikSandane TIL33,1261,32
63G15-185SkredeErik JohannesenFørde il34,3065,53
2G15-186VereideBendikGloppen Friidrettslag41,1374,55
59G15-187VereideJon FridtunVeidekke Sandane54,21105,30
5J15-181LarsenJulie Marie GranstrømSarpsborg IL33,1862,45
65J15-182BogstadSigridBreimsbygda il47,2787,46
6KJ1Ellefsen HoplandChristinaVaregg Fleridrett34,4266,53
10KS1KyteKaroline HolsenFørde30,1956,36
7KS2DvergsdalEli AnneGular33,2562,19
9KS3VoldenMagnhildNOTEAM40,3175,08
71KS4Løkke WieTina40,3975,14
8KS5TennebøJorunnGloppen Friidrettslag91,54
11KV35-391LilleskareAnita IversenBFG Bergen Løpeklubb32,1259,56
12KV35-392HelgheimMereteGloppen Friidrettslag36,1266,47
13KV45-49EimhjellenTrudeSTIL41,4380,10
51KV45-49MidthjellChristine Aagård Veidekke Sandane113,06
69KV50-541SollidAnne Kristin45,3684,05
14MJ1Øvergaard AarvikStianGneist,IL26,2949,12
20MJ2Skamo HopeJon RolfHyen IL29,1753,55
15MJ3ClaussenAleksander De LangeJutul, IL30,5955,07
17MJ4InstanesDaniel MayVaregg Fleridrett29,5855,57
16MJ5SteigGeirLuster IL30,5757,00
19MJ6HellerudRunarBrodd36,4966,12
18MJ7RausetAndreasGloppen Friidrettslag36,2068,48
62MJ8ArnestadHans KristianNOTEAM39,2075,24
57MS1BuggeJohanEidsvåg il26,2848,58
53MS2TengsareidTorsteinEgersund Idrettsklubb28,0051,29
22MS3HisdalErlingTjalve29,3354,14
23MS4MonsenKetilBFG Bergen Løpeklubb30,0054,43
26MS5KjærevikAndersAJK Airlines32,0760,57
28MS6RavnestadKristen ReikvamGloppen Friidrettslag35,5767,03
21MS7FøllesdalKristofferVaregg Fleridrett35,1867,14
25MS8VedvikKennetEid il35,4868,24
27MS9HellerudEirikBrodd36,5069,58
60MS10BolsetTrond ArildJølster il38,5772,41
24MS11FørdeArildVeidekke Sandane53,47107,20
29MV35-391FuglestegHåvardFanaråk IL35,1865,35
56MV35-392FagerlidVegardSFE BIL36,1367,38
30MV35-393KleppeKristianVeidekke Sandane52,21101,05
31MV40-441AskeSverre NesdalFjellhug/Vereide IL30,0156,00
33MV40-442TjønnelandJann OlavViksdalen IL31,4158,49
32MV40-443SvalheimStigSandane Turn og Idrettslag32,1760,01
52MV40-444SkjølbergGisleBremanger il32,5561,15
34MV40-445FureKennetFjellhug/Vereide IL36,5467,51
55MV40-446NesgårdArneFjellhug/Vereide IL36,5669,32
64MV40-447SkredeAtleFørde il36,5374,27
36MV40-448AlmeLars OttoFjellhug/Vereide IL40,4777,09
35MV40-449HumbersetSindreGloppen Friidrettslag43,4581,14
70MV45-491BungumBjørnNOTEAM37,5670,05
39MV45-492NygårdRogerNygård Toppidrett37,4870,32
38MV45-493EideBent IngeGloppen Friidrettslag41,1478,49
43MV50-541MidtkandalTrondSandane Sykkelklubb34,3366,08
42MV50-542EkerhovdAsbjørnBremangermotbakkelag38,1771,19
44MV50-543NygårdJan KarstenNygård Toppidrett39,3373,31
67MV50-544LarsenFred Morgan42,4581,12
46MV55-591HammerslandHenryGloppen Friidrettslag36,3266,37
45MV55-592HolvikEgilAlmenning IL39,4574,12
47MV55-593FjelldalHansVeidekke Sandane41,0375,22
54MV60-641MyklebustArneSandane Sykkelklubb76,23
48MV65-691TennebøRolfGloppen Friidrettslag94,43
49MV70-741HjelmesetSveinFjellhug/Vereide IL96,25
50MV70-742HuusReidar GFlorø T&IF101,15

0 Kommentar

Påmelde pr. laurdag kveld

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Jun 2017


Då er vi klar med endeleg liste over førehandspåmelde. Desse finn du nedanfor.

På løpsdagen tek vi påmeldingar fram til kl 11.00 - IKKJE UTOVER DET TIDSPUNKTET!

Første start er kl 11.30 (60 år og eldre) Hovudstarten er kl 12.00

14 år og yngre startar på Austrheimsstøylen kl 12.00Startnr.KlasseEtternavnFornavnKlubb
1G15-18SørheimErlendVaregg Fleridrett
2G15-18VereideBendikGloppen Friidrettslag
3G15-18RausetEirikSandane TIL
4G15-18FjelldalOskarGloppen Friidrettslag
58G15-18GriegPer ChristianVaregg Fleridrett
59G15-18VereideJon FridtunVeidekke Sandane
61G15-18HetleAndreasBreimsbygda il
63G15-18SkredeErik JohannesenFørde il
5J15-18LarsenJulie Marie GranstrømSarpsborg IL
65J15-18BogstadSigridBreimsbygda il
6KJEllefsen HoplandChristinaVaregg Fleridrett
7KSDvergsdalEli AnneGular
8KSTennebøJorunnGloppen Friidrettslag
9KSVoldenMagnhildNOTEAM
10KSKyteKaroline HolsenFørde
11KV35-39LilleskareAnita IversenBFG Bergen Løpeklubb
12KV35-39HelgheimMereteGloppen Friidrettslag
13KV45-49EimhjellenTrudeSTIL
37KV45-49Øvergaard AarvikTorunGneist,IL
51KV45-49MidthjellChristine Aagård Veidekke Sandane
14MJØvergaard AarvikStianGneist,IL
15MJClaussenAleksander De LangeJutul, IL
16MJSteigGeirLuster IL
17MJInstanesDaniel MayVaregg Fleridrett
18MJRausetAndreasGloppen Friidrettslag
19MJHellerudRunarBrodd
20MJSkamo HopeJon RolfHyen IL
62MJArnestadHans KristianNOTEAM
21MSFøllesdalKristofferVaregg Fleridrett
22MSHisdalErlingTjalve
23MSMonsenKetilBFG Bergen Løpeklubb
24MSFørdeArildVeidekke Sandane
25MSVedvikKennetEid il
26MSKjærevikAndersAJK Airlines
27MSHellerudEirikBrodd
28MSRavnestadKristen ReikvamGloppen Friidrettslag
53MSTengsareidTorsteinEgersund Idrettsklubb
57MSBuggeJohanEidsvåg il
60MSBolsetTrond ArildJølster il
29MV35-39FuglestegHåvardFanaråk IL
30MV35-39KleppeKristianVeidekke Sandane
56MV35-39FagerlidVegardSFE BIL
31MV40-44AskeSverre NesdalFjellhug/Vereide IL
32MV40-44SvalheimStigSandane Turn og Idrettslag
33MV40-44TjønnelandJann OlavViksdalen IL
34MV40-44FureKennetFjellhug/Vereide IL
35MV40-44HumbersetSindreGloppen Friidrettslag
52MV40-44SkjølbergGisleBremanger il
55MV40-44NesgårdArneFjellhug/Vereide IL
64MV40-44SkredeAtleFørde il
36MV40-44AlmeLars OttoFjellhug/Vereide IL
38MV45-49EideBent IngeGloppen Friidrettslag
39MV45-49NygårdRogerNygård Toppidrett
41MV45-49RausetEivindGloppen Friidrettslag
42MV50-54EkerhovdAsbjørnBremangermotbakkelag
43MV50-54MidtkandalTrondSandane Sykkelklubb
44MV50-54NygårdJan KarstenNygård Toppidrett
45MV55-59HolvikEgilAlmenning IL
46MV55-59HammerslandHenryGloppen Friidrettslag
47MV55-59FjelldalHansVeidekke Sandane
54MV60-64MyklebustArneSandane Sykkelklubb
48MV65-69TennebøRolfGloppen Friidrettslag
49MV70-74HjelmesetSveinFjellhug/Vereide IL
50MV70-74HuusReidar GFlorø T&IF
660 Kommentar

Godver på søndag?

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Jun 2017

Svinestranda søndag 25. juni:

No har vi venta i nesten 2 veker på å få legge ut eit slikt bilete! Vi kryssar fingrar og håpar på at Yr.no held det dei lovar på morgonkvisten i dag, fredag!
0 Kommentar

65 i kveld på Gloppe-Trimmen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 21. Jun 2017

Kveldens Gloppe-Trim, i alt 65 frammøtte. No er det sommarferie-pause, og vi startar opp att onsdag16. august. God sommar, og takk for frammøtet!

Gloppe-Trim 21.6.17
4 km
RosetJan Erik 16,55
HumbersetSindre 16,57
NyhammerDagfinn 17,17
BrunIvar 19,33
Mosjonsklassen
AlmeAnne Marie
AndenæsAnne Neteland
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeRuth
AustrheimRagnhild B
BakkelidAnja
BakkelidHeidi
BakkelidMerete
BjørkelandTurid
EikenesAsbjørg
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GjengedalMarie
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil
HendenArnold
HestenesSteffen
HjartholmVegar
HolmeBritt
KarlsenMari
LillesethThomas Bakkelid
LotheSteinar
LundarUna Ingeborg Gaasemyr
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MyklandAnita
NetlandAud Karin
NyhagenOla
NyhammerMargit
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RausetMathias
RausetSimen
RosetBirgit Hjelle
RosetIngrid Hjelle
RosetNils Ove
RosetOlina
RosetÅshild
RyssdalRandi
SandeKjell
SandeRonald
SieslingHennije
SkaadenMariann
SkaadenRandi
SvalheimSondre
SæterøyEva
SørebøGerd
TeigeLiv Randi
TisthamarGrete Liv
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn Nyland
Van HulstKaya
Van HulstLinda
YtredalKari
0 Kommentar

Svinestranda opp har flotte sponsorar - TUSEN TAKK!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 21. Jun 2017

Som alle som jobbar med arrangement veit, er ein avhengig av å ha gode sponsorar når ein skal få ting til.

Fjellhug/Vereide Il og Svinestranda Opp har mange flotte medspelarar frå næringslivet, som har vore positive når vi har spurt om dei kan vere med. TUSEN TAKK TIL DESSE! Du finn dei i kolonna til høgre på heimesida vår si framside.

I tillegg til desse har vi alle dei som har vore med og sponsa oss med gåvepremiar. Premie-general Else Tystad og vi andre takkar hjarteleg for den god mottakinga vi har fått i våre lokale butikkar i Gloppen! De er også medverkande til at vi kan ha eit slikt arrangement i kommunen vår!

TUSEN TAKK!


0 Kommentar

Forlenga påmeldingsfrist

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Jun 2017

Påmeldingsfristen elektronisk er sett til laurdag morgon kl 8.00. Startpengar no: kr. 400,-. Etter laurdag kl 08 må ein sende ein epost, eller melde seg på ved oppmøte, seinast kl 11.00.

https://mosjon.friidrett.no/svinestranda_opp_18062...(erstatt dei fire første linjene i skjemaet med eigne opplysningar)


0 Kommentar

Treningsstemne

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 19. Jun 2017

Treningsstemne i friidrett på Idrettsplassen tirsdag 20. juni kl 18.00 Resultat:

KlasseNamnLag60 mLengdeKule 3 kgkule 2 kgSpyd 400 g200 m400m600 m
G10Sondre SvalheimSTIL6,64
G10Harald EvebøSTIL10,12,706,281.37,0
G12Simen Sætren HolvikSTIL10,13,334,1137,7
J08Ingrid Linea M Lunde12,92,103,36
J09Elena Sætren HolvikSTIL11,32,632.59,0
J09Aurora SvalheimSTIL12,31,953,083.07,1
J12Malin Hauge RavnestadFj/Vereide10,72,775,967,70

0 Kommentar

Gloppen Halvmaraton 2017

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 18. Jun 2017


Gloppen Halvmaraton 2017 er terminfesta til laurdag 7. oktober. Set av datoen i kalenderen!

Bilderesultat for 7. oktober

PÅMELDINGSLINK:

 https://mosjon.friidrett.no/pa... 


0 Kommentar

Sverre vann

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 17. Jun 2017

Sverre Nesdal Aske (Foto: Martin Hauge-Nilsen arkivbilete)


På Molden Opp i dag vann Sverre Nesdal Aske frå Fjellhug/Vereide il 40-44-klassen med tida 55.55. Dette var den 6. beste tida totalt. Vinnartida til Joel Dyrhovden, Samnanger var på 51,11.

Even Nesgård vart nr 6 i klasse 15-17 år, medan Lars Otto Alme vart nr. 9 i klasse 40-44.


Sjå resultata her:http://www.moldenopp.no/resultat-20170 Kommentar

Namn og tal frå Gloppe-Trim 14/6-16

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Jun 2017

Gloppe-Trim 14/6-17
Tidtaking:
EideBent Inge16,52
Utan tidtaking
AlmeAnne Marie
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
BakkelidAnne Kristin
BakkelidHeidi
ElvebakkLise
ElvebakkMargunn
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FøleideMartin
GausdalPer Ola
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil
HendenArnold
HestenesSteffen
HjartholmVegar
HjelleJon Bjarte
HolmeBritt
HåheimElfrid Rauset
LisethIrene
LotheSteinar
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MurtraMagdalena
MyklandAnita
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
NyheimSunniva
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RausetMathias
RausetSimen
RosetBirgit Hjelle
RosetOlina
RosetÅshild
RyggMajken Gøranson
RyssdalPer
RyssdalRandi
RådArild
SandeKjell
SandeRonald
SandnesInger
SandvikAndreas Elvebakk
SandvikTerje
SkaadenMariann
SkaadenRandi
SvalheimAurora
SvalheimHege Marita
SvalheimSondre
SæterøyEva
SørebøGerd
SøreideGerd
TeigeLiv Randi
TystadElse
Van HulstKaya
Van HulstLinda
YtredalKari

0 Kommentar

Svinestranda og påmelding på mosjon.friidrett.no

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 12. Jun 2017

No fungerer påmeldingane elektronisk.

Svinestranda Opp finn du på www.mosjon.friidrett.no, på denne lenka, der det også ligg ope for elektronisk påmelding:https://mosjon.friidrett.no/participant/arrangemen...


0 Kommentar

Video frå fjorårets Svinestranda Opp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 11. Jun 2017


Nokon som har lyst igjen å kikke på videoen som Oddvar Grotle, Florø tok opp i fjor, på toppen av Svinestranda?

Her er den:


0 Kommentar

Stilig bil!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 9. Jun 2017

Leiv Austrheim Bilverksted/Toyota/Leif Arne Austerheim har verkeleg lagt seg i selen for å skape god PR for motbakkeløpet vårt, Svinestranda Opp. Bilen, ein ny Toyota Yaris Hybrid, automatgira, er dandert med logo, løypetrasse, bilete frå fjorårets løp, osv - verkeleg stilig!

Godt med gode sponsorar, og dette var verkeleg ein praktjobb, Leif Arne! Og etter å ha køyrt bilen nokre få kilometer i dag, kan den absolutt anbefalast også for andre!

Her poserer løpsgeneral Birger Berge saman med doningen.0 Kommentar

Resultat frå Gloppenmeisterskapen i friidrett

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 8. Jun 2017

Resultat frå kveldens opne Gloppenmeisterskap i friidrett, på Byrkjelo

Resultata finn du HER

0 Kommentar

Litt smånytt tre veker før Svinestranda Opp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 8. Jun 2017


 • Påmeldingsfristen: Vi har utsett den til mandag 19. juni. Men det er fritt fram å melde seg på no; send ein epost til dagfinn.nyhammer@enivest.net NB! Ved ein feil står det i innbydinga at ein kan melde seg på via Min Idrett. Det viser seg at det ikkje mogeleg på mosjonsløp, så dermed er best å ordne påmelding via epost.
 • T-skjorter: Gratis t-skjorte til dei 50 første som melder seg på
 • Mosjonsklassen: Svinestranda Opp-medalje til alle mosjonistar
 • Mosjonsklassen: Vi tilbyr alternativ med gratis parkering på Kleivane (skianlegget) for alle som ønskjer mosjonsturen der i frå og til Austrheimsstøylen (og evt. til toppen). God veg, god parkering, og fin og lett tur mellom Kleivane og Austrheimsstøylen.
 • Kle og utstyr: Vi har bil som kan ta med løparane sine klede til Austrheimsstøylen, der premieutdelinga blir.
 • Retur frå Austrheimsstøylen: Det vil køyre minibussar til og frå.
 • Svinestranda Opp er Norgescup-løp, der alle 5 løpa tel med.
 • SFE Motbakkekarusell: Dette er ein karusell sponsa av Sogn og Fjordane Energi, og omfattar Trollenyken Opp, Svinestranda Opp, Vetenløpet, og Troda Opp. Tre av dei fire løpa tel samanlagt.
 • O-gruppa i Fjellhug/Vereide il vil ha aktivitetar for dei yngste på stølsområdet under arrangementet
 • Premieutdeling ca kl 15.15, når løparane er komne tilbake til Austrheimsstøylen
 • Vi har auka 2. premien, og lagt til ein pengepremie for 4. plass, slik at premiane no er: 4000/1500/500/500. Premie også for løyperekord.
 • Kart, m.m. http://www.motbakke.com/svinestranda-opp/

0 Kommentar

Gloppe-trim nr 7, 7. juni

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Jun 2017

I alt 81 deltakarar møtte opp, takka vere ikkje minst STIL sitt A-lag i fotball som tok dette som ei solid treningsøkt. Svært gode tider oppnådde mange av dei også!

Gloppe-Trim onsdag 7. juni 2017
2 km
RausetMathias 7,03
4 km
NesdalRuben 14,10
RausetEirik 14,20
BjotveitGudmund 14,31
SkogliAron 14,39
GimmestadSimon 15,20
ØenArne Morten 15,34
RausetEivind 15,40
CinkPetja 16,10
LoteEspen Reed 16,27
SildenAnders 17,10
HumbersetSindre 17,25
MøllKristian 18,16
TveitCecilie 18,17
TveitOdd Bjarne 18,20
Utan tidtaking
AlmeAnne Marie
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
AustrheimRagnhild B
BakkelidAnja
BakkelidAnne Kristin
BakkelidHeidi
EikenesAsbjørg
ElvebakkLise
ElvebakkMargunn
EngelstadIvar
FagerliFrode
FeldeTormod Skaaden
FureMagni
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
HendenArnold
HestenesSteffen
HolmeBritt
KlausenKaroline
LillesethThomas Bakkelid
LisethIrene
LotheSteinar
LundarUna Ingeborg Gaasemyr
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MurtraMagdalena
MyklandAnita
NetlandAud Karin
NyhagenOla
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
OenVilde
OenYngvill
RausetLiv Kristin Eimhjellen
ReedBjørg
RosetBirgit Hjelle
RosetOlina
RyssdalPer
RyssdalRandi
SamraBerthe
SandeKjell
SandeRonald
SandnesInger
SieslingHennije
SkaadenMariann
SkaadenRandi
SvalheimAurora
SvalheimHege Marita
SvalheimMathea
SvalheimSondre
SvalheimStig
SørebøGerd
TeigeLiv Randi
TveitMerete
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn Nyland
Van HulstKaya
Van HulstLinda
VerloKjartan
YtredalKari
0 Kommentar

Tidsskjema Gloppenmeisterskapet

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Jun 2017


Tidsskjema Gloppemeisterskap 8/6

Tidspkt.

Løp

Lengde

Kule

Høgde

Spyd

Slegge

Diskos

17:45

2000 m

G/J 13+

18:00

60 m G/J 10-12

18:10

60 m G/J 13-14

G/J 10-12

18:20

100 m alle

G/J 13+

18:30

18:40

G/J 10-12

18:50

19:00

G/J 13+

19:15

G/J 13+

G/J 10-12

19:30

19:45

600 G/J 13-14

20:00

600 G/J 10-12

G/J 13+

20:15

800 m

G/J 13+
0 Kommentar

Friidrettsdag med Nordstranda Skule

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Mai 2017


Kjempeflott friidrettsdag med Nordstranda Skule i går! Dette er ein årviss tradisjon etter kvart, og som tidlegare år var det 1. Idrett på Firda vgs som var hjelparane våre. Dei gjorde ein super innsats gjennom heile dagen, og gjorde dagen til ei oppleving for dei som var med! Takk til Firda Vgs.0 Kommentar

Nordfjordrittet på sykkel 3. juni

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Mai 2017


Laurdag 3. juni

vil over 200 personer tråkke seg rundt Nordfjorden.

Opp Utvikfjellet vil dei nok minst ein gong lure på kva i all verda som fekk dei til å melde seg på denne kraftprøva?

Møt opp på Sandane i to-tida, og ver med å heie ryttarane fram!

Ta med deg familie og venner, flagg, bjøller og anna moro. Ver med å gje ryttarane ei kjærkomen energi-innsprøyting når dei syklar gjennom Nordstrandsvegen i Sandane Sentrum.

I tillegg til idrettsglede kan vi freiste med Gloppens beste speaker, Selfie-vegg og Nordfjordritt-quiz med kjekke PREMIER. Buff og sponsormateriell til dei 100 første som legg ut bildar med #Nordfjordrittet2017#.

Klokka 15:30 trekkast vinnaren av Nordfjordritt-quizen, som får eit gåvekort på 500 kronar frå G-Sport. Lollipop frå Diplom-Is til barna som forsatt heier etter klokka 15:00.

Velkomen!


Helsing Sandane Sykkelklubb0 Kommentar

70 også i kveld

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Mai 2017

Gloppe-Trim 31. mai 2017
2 km
2007SondreSøreide10,53
4 km
1973SindreHumberset17,42
1964VidarEide17,56
Utan tidtaking
Anne MarieAlme
Ingrid MartineAndenæs
MaritApalset
Jorunn DvergsdalAske
Nathalie HeleneAske
RuthAske
Anne KristinBakkelid
HeidiBakkelid
LiseElvebakk
MargunnElvebakk
IvarEngelstad
FrodeFagerli
Steinar SkaadenFelde
Tormod SkaadenFelde
MagniFure
MartinFøleide
Per OlaGausdal
Åsne VikenGautefall
KristinHauge
Cecilie MHelgheim
EmilHelgheim
ArnoldHenden
VegarHjartholm
Jon BjarteHjelle
BrittHolme
IreneLiseth
SteinarLothe
Una Ingeborg GaasemyrLundar
HalldisLyngstad
Jakob HestenesLystad
Monica BrandsøyLystad
Sara HestenesLystad
MagdalenaMurtra
AnitaMykland
Aud KarinNetland
DagfinnNyhammer
MargitNyhammer
Liv Kristin EimhjellenRauset
MathiasRauset
BjørgReed
Birgit HjelleRoset
Nils OveRoset
ÅshildRoset
PerRyssdal
RandiRyssdal
ArildRåd
KjellSande
RonaldSande
IngerSandnes
HennijeSiesling
MariannSkaaden
RandiSkaaden
KasperStensaker
ElinStensaker
AuroraSvalheim
Hege MaritaSvalheim
MatheaSvalheim
SondreSvalheim
EvaSæterøy
GerdSørebø
SveinungSøreide
Liv RandiTeige
Grete LivTisthamar
ElseTystad
Pål Asbjørn NylandUnderthun
KjartanVerlo
KariYtredal

0 Kommentar

Fjellhug/Vereide og Sparebankleikane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 28. Mai 2017

Biletet: Sander Aske Granheim spurtar mot mål på 60 m

Pga av konfirmasjon i bygda var det vanskeleg i år å få deltakarar (og funksjonærar) på Sparebankleikane. Men Sander og Nikolai Aske Granheim, samt Tobias Bakkelid og Steffen og Håkon Fjellestad var med.

I G18/19 kasta Steffen Fjellestad slegga 39,80, som gav han 2. plass

Håkon Fjellestad (G17) kasta slegga (3 kg) 49,19 m, og vart nr. 3

I gutar 12 år vart Sebastian Bakkelid nr. 3 i høgde med 1,20 m).

Tobias Bakkelid (G10) fekk resultatet 5,96 i kule

Sander Aske Granheim (G10) fekk 10,23 på 60 m, og 3,69 i lengde (beste res. i klassen her)

Nikolai Aske Granheim (G11)fekk resultata 7,19 i kule, 10,29 på 60 m og 3,80 i lengde.

I tillegg fekk Else Lundestad (GFIL) resultatet 41,52 m i diskos!


0 Kommentar

Lars Agnar Hjelmeset med godt hinderløp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 26. Mai 2017

Sparebankleikane er i gang. Fredagen byr ikkje på så mange øvingar, men det vart fin-fine resultat i det som vart arrangert.

Lars Agnar Hjelmeset(biletet), Nittedal,og med røter på Hjelmeset, sprang ein god 2000 m hinder, og kom inn på 6.05,91. Dermed nådde han eit kvalifiseringkrav for OL for 16-åringar med god margin. Noreg skal sende 6 deltakarar til dette OL, og det er dermed ikkje klart enno om Lars Agnar vil vere ein av desse. Men med 10 sek. under kvalifiseringskravet, skulle sjansane absolutt vere der. Vi kryssar fingrar!

Søstera, Marthe Johanne (15) fekk også ei god tid på 1500 m; 5,05,61.

Fjellhug/Vereide il hadde ein deltakar med på fredag; Håkon Fjellestad. Han fekk 3. plass i slegge G17 (5 kg slegge), med 50,13 m.

Resultat frå dagens stemne finn du her (resultata vert oppdaterte etter kvart som stemnet går, i morgon og på søndag):

http://webres.andro.no/gloppen/sparebankleikane/20...


0 Kommentar

Sparebankleikane: Tidsskjema

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 26. Mai 2017

Tidsskjema Sparebankleikane 2017
0 Kommentar

70 på kveldens Gloppe-Trim

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Mai 2017

70 frammøtte på kveldens Gloppe-Trim, som var 5. trimkvelden denne sesongen. No står det igjen 4 kveldar før vi tek sommarferie, så då er det om å gjere å nøyte seg litt og få desse kveldane med!

Kveldens gåvekort var frå klatre- og fritidsparken Høyt & Lavt,og den heldige, og spreke, vinnar vart Halldis Lyngstad. Ønskjer ho ikkje å klatre i tretoppane sjølv, er dette ein fin presang til barn eller barnebarn.

Gloppe-Trim onsdag 24. mai 2017
2 km
2002RausetSimen6,21

2005

2005

Rauset

Fuglestrand

Mathias

Bendik

6,41

6,41

2007SøreideSondre10,46
Trim-klassen
AlmeAnne Marie
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
BjørkelandTurid
EikenesElise M
EkleLudvig Seim
EkleSofia Seim
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FosstvedtDag
FuglestrandOlav
FureMagni
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
GjengedalMarie
GåsemyrIngvild
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil
HendenArnold
HestenesSteffen
HjartholmVegar
HjelleJon Bjarte
HolmeBritt
LotheSteinar
LundarUna Ingeborg Gaasemyr
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MurtraMagdalena
MyklandAnita
NetlandAud Karin
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
NyheimIngunn
RausetLiv Kristin Eimhjellen
ReedBjørg
RosetBirgit Hjelle
RosetNils Ove
RosetOlina
RyggMajken Gøranson
RyssdalPer
RyssdalRandi
RådArild
SandeKjell
SandeRonald
SandnesInger
SeimMari
SeimSynnøve
Seim Aud Berge
SieslingHennije
SkaadenMariann
SlagstadAnniken
SvalheimSondre
SvalheimStig
SørebøGerd
SøreideSveinung
TisthamarGrete Liv
TveitMerete
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn Nyland

0 Kommentar

Svinestranda Opp - Vi har fått med oss gode sponsorar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Mai 2017

Vi er midt i førebuingar til sommarens store begivenheit i idrettslaget; Norgescup-motbakkeløpet Svinestranda Opp

Her har vi fått med oss mange gode sponsorar som gjer det mogeleg å ta på seg eit slikt prestisjearrangement, sjå berre:

Sparebankstiftinga
Nordfjord Laks

Fjord1

Møbelringen/ Gloppen Møbel

Leiv Austrheim
Gloppenadvokatane
Huseiernes LF
Truck Nor
Frydenbø
G-sport
Tannl. Seim
NOMIL
Olav Hjelmeset
BAMA

RAMIRENT


I tillegg har vi også Sogn og Fjordane Energi (SFE) som stiller som sponsor på den lokale SFE Motbakkekarusellen som består av fire løp i Nordfjord.

Dei lokale bedriftene i Gloppen støttar også svært godt opp med premieringa i løpet, der minimum 1/3 av løparane vert premierte.

Kjekt å ha bedrifter og organisasjonar med oss!0 Kommentar

Seriestemne på Idrettsplassen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Mai 2017

(illustrasjonfoto)

Det var diverre ingen frå Fjellhug/Vereide som møtte opp då vi arrangerte seriestemne på idrettsplassen i kveld. Derimot var det ein fin gjeng med STIL-arar som under dei flotte forholda fekk gode resultat. Øvingane var 60m, lengde, kule og 600 m.

Seriestemne Idrettsplassen, Sandane
Arrangør: Fjellhug/Vereide il
Dato: 23/5-17
KlasseNamnLagResultat
60 m
G10Sondre SvalheimSTIL10,2
G10August GloppestadSTIL9,8
G10Harald EvebøSTIL9,8
G10Tobias AustrheimSTIL9,9
G10Jens Ole AskeSTIL9,9
G11Asgrim GrønengSTIL13,9
G12Simen Sætren HolvikSTIL9,6
G12Mathias RausetSTIL9,7
G12Viljar GrønengSTIL9,7
J09Tiril FuglestrandSTIL12,2
J09Elena Sætren HolvikSTIL10,2
J09Aurora SvalheimSTIL12,1
J11Natalie Røed KandalSTIL10,2
Lengde
G10Sondre SvalheimSTIL2,94
G10August GloppestadSTIL3,21
G10Harald EvebøSTIL2,52
G10Tobias AustrheimSTIL3,15
G10Jens Ole AskeSTIL2,86
G11Asgrim GrønengSTIL2,88
G12Simen Sætren HolvikSTIL3,17
G12Mathias RausetSTIL3,07
G12Viljar GrønengSTIL3,33
J09Tiril FuglestrandSTIL2,34
J09Elena Sætren HolvikSTIL2,67
J09Aurora SvalheimSTIL2,22
J11Natalie Røed KandalSTIL2,14
Kule
G10Sondre SvalheimSTIL6,58
G10August GloppestadSTIL6,47
G10Harald EvebøSTIL5,44
G10Tobias AustrheimSTIL5,19
G10Jens Ole AskeSTIL6,06
G11Asgrim GrønengSTIL5,76
G12Simen Sætren HolvikSTIL4,24
G12Mathias RausetSTIL5,21
G12Viljar GrønengSTIL5,47
J09Tiril FuglestrandSTIL4,05
J09Aurora SvalheimSTIL2,96
J11Natalie Røed KandalSTIL4,58
600 m
G12Mathias RausetSTIL2.04,1
G12Simen Sætren HolvikSTIL2.05,2
J09Aurora SvalheimSTIL3.03,5


Kule: Gutar 12 år nytta 3 kg, medan resten nytta 2 kg-kula.
0 Kommentar

Ungdomen ønskjer organisert trening

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 19. Mai 2017


Fjellhug/Vereide IL har gjort ei undersøking mellom ungdomsskule- og vidaregåande-elevar som soknar til Fjellhug/Vereide om treningsaktivitet, kva dei ønskjer, og om dei ønskjer tilrettelegging, eller fri aktivitet. Grunnlaget for samandraget nedanfor er 58 innleverte svar.

Heile 81 % er med på organiserte treningar, noko som kanskje var litt overraskande. Også kanskje litt uventa at det var 75 % som ønskte organiserte i idrettslag-regi, og at heile 80 % ønskte faste rammer rundt treninga. Uorganisert og "frie aktivitetar" hadde liten oppslutnad.

Samandraget av undersøkinga vart slik:

 • Aktiv deltaking på trening og konkurransar:
  • 93% driv med aktiv trening og/eller konkurransar
  • Ikkje nokon stor skilnad på aldersgruppene, eller mellom gutar og jenter
 • Er med på organiserte aktivitetar i idrettslaget?
  • 81%er med på organiserte treningar
  • 23 av 26 gutar i ungdomsskulealder ER med på aktivitetar i IL-regi
  • 5 av 7 jenter i ungdomsskulealder er IKKJE med på aktivitetar i IL-regi.
  • 2 av 4 gutar på VGS er IKKJE med på aktivitetar i IL-regi.
  • 8 av 9 jenter på VGS ER med på aktivitetar i IL-regi
  • Alle over 20 år ER med på aktivitetar iIL-regi
 • Kjekkaste aktivitetar
  • Innan- og utandørsaktivitetar er om lag like populære
  • Aktivitetar sommarstid er meir populært enn vinter-idrett.
  • Lagidretten er prioritert i høve til individuell idrett
   • Gutar GU: 80/20 % - lag/individuell
   • Jenter GU:om lag 60/40 %- lag/individuell
   • Gutar VGS: 80/20 % - lag/individuell
   • Jenter VGS: 80/20 %- lag/individuell
   • > 20 år:100/0 %- lag/individuell
 • Tilrettelegging frå idrettslaget, eller fri organisering utanom idr.l.:
  • 75 % ønskjer organiserte treningar i il-regi, 25% føretrekkjer uorganisert
   • Gutar GU: 85/15 % - org/fritt
   • Jenter GU: 55/45% - org/fritt
   • Gutar VGS: 70/30% - org/fritt
   • Jenter VGS: 70/30% - org/fritt
   • >20:80/20% - org/fritt
 • Faste rammer på treningane, eller uorganiserte og meir frie aktivitetar?
  • 80% ønskjer faste rammer i treninga
   • Om lag lik fordeling i alle aldersgrupper
 • Kva tilbod bør prioriterast av idrettslaget:
  • Volleyball , Handball, og fotball + basistrening er mest nemnde.

0 Kommentar

Informasjon om barneidrett

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 18. Mai 2017

Idrettskrinsen har informasjon om barneidrett. Les, og sjå video, her:

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/idretten-lan...


0 Kommentar

Gloppe-Trim nr. 4: 93 deltakarar med!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Mai 2017

Amalie og Mariell på full fart mot mål!

I alt 93 møtte opp på kveldens Gloppe-Trim, noko som er rekord i år. Det har litt å gjere med at foreninga for Hjerte og Lungesjuke arrangerte sin Hjertemarsj saman med oss. Vi håpar imidlertid at dei vil kome tilbake ein annan onsdag, det hadde vore kjempeflott.

Vinnar av gåvekortet frå Firda Elektro var Eivind Rauset.

Gloppe-Trim nr. 4, onsdag 10/5-17
2 km
2005RausetMathias6,55
2007SøreideSondre11,52
2008KirkhornAmalie13,42
2008NygårdMariell Bakketun13,42
4 km
2002RausetSimen16,37
1973HumbersetSindre17,39
1982GlomsaasMarianne21,23
1978RaknesBaard21,24
Utan tidtaking
AlmeAnne Marie
AndenæsAnne Neteland
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
AskeRuth
AustrheimRagnhild B
BakkelidAnne Kristin
BakkelidHeidi
BjørkelandTurid
EimhjellenRagnhild
EimhjellenTrude
ElvebakkLise
ElvebakkMargunn
EngelstadInger Lise
EngelstadIvar
EvebøHarald Opheim
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FureMagni
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil
HendenArnold
HestenesSteffen
HjartholmVegar
HjelleJon Bjarte
HolmeBritt
IseneKari
KleppenesBerit
KnottenMagne
LisethIrene
LotheSteinar
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MurtraMagdalena
MyklandAnita
NetlandAud Karin
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
NyheimIngunn
OenMorten
OenVilde
OsnesJanne
RausetEivind
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RavnestadMagnhild
ReedBjørg
RyssdalPer
RyssdalRandi
RådArild
SandeKjell
SandeRonald
SandnesInger
Seim Aud Berge
SieslingHennije
SkaadenMariann
SkaadenRandi
SlagstadAnniken
SlagstadGrete
SvalheimAurora
SvalheimHege Marita
SvalheimMathea
SvalheimSondre
SvalheimStig
SæterøyEva
SørebøGerd
SøreideSveinung
TisthamarGrete Liv
TveitCecilie
TveitMerete
TveitOdd Bjarne
TystadElse
TystadElise
UnderthunPål Asbjørn Nyland
VerloKjartan
VosMargrieta
YtredalKari
0 Kommentar

Innbyding til Honndalsleikane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 8. Mai 2017


Innbyding til Honndalsleikane. Her burde vi reise innover; flott bane, og kort reiseveg! Gje meg ein beskjed om du vil vere med: dagfinn.nyhammer@enivest.net


0 Kommentar

3. plass til jentene på Breimstafetten!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Mai 2017

Jentene i Fjellhug/Vereide overraska seg sjølv og alle andre med å ta ein superfin 3. plass på årets Breimstafett. Julie Skjerdal sette fart på første etappe, og ved starten på bakken opp frå bana var ho 20 meter framfor neste løpar. Gjennom heile stafetten heldt vi 2. og 3. plassen, og det var ein skikkeleg gladgjeng som kunne juble over medalje. Dette er lenge sidan sist.

Gutane gjorde også ein respektabel stafett. Ove Hjelmeset tok like godt leiinga på første etappen. Sjølv om vi måtte sjå at andre ette kvart sprang forbi oss, kom laget inn til ein 7. plass. Mix-laget mellom Fj/V og STIL, med fire reservar frå kvart av laga, kom på plassen etter.

Resultat:http://www.breimstafetten.no/resultat/

Tidsmessig er tidene for gute- og jentelaget dei beste dei har hatt så langt tilbake som vi finn statistikk (2009).Beste plassering har i denne tidsperioden vore jentene sin 4. plass i 2010. Tidsmessig hadde jentene i dag betre tid enn gutane har hatt dei fleste åra frå 2009 til i dag. Med andre ord var dette ein kjempedag for begge laga!

På biletet: Malin Hauge Ravnestad, Mina Vereide Heggdal, Vilde Lothe, Julie Skjerdal, Anna Fjellestad og Cecilie Tveit. June Engeset og Berit Leirgul var reiste heim før medaljeutdelinga.


0 Kommentar