Godt nyttår frå leiaren i Fjelhug/Vereide IL

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Des 2017

                                             

                                                      

Takk for alt dere har bidrege med i året som har gått! Trenarar slik at vi får aktive utøvarar, dugnadsfolk, foreldre, og dei som sit i styret!

Fjellhug Vereide IL ynskjer alle medlemene GODT NYTTÅR!

Innandørsstemnet i Trivselshallen; ajourført funksjonærliste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 30. Des 2017

Innandørsstemne

STIL og Fjellhug/Vereide il arrangerer på nytt friidrettsstemne i Trivselshallen, etter om lag same mal som i januar 2017.

Arrangementer er søndag 14. januar 2018, start kl 13.00

Som vanleg må vi ha ein del funksjonærar, og vi har førebels sett opp desse:

Stemneleiar/speaker: Dagfinn Nyhammer

Startar:                        Arne Klakegg

Startordnarar:             Liv Randi Teige og Heidi Solheim

Tidtaking:                    Jørund Årdal, Birger Berge, Margit Nyhammer

Premiering:                Hege/ Stig Svalheim

Resultatskriving:         Inger Lise Vereide

Høgde:            Per Andenæs (leiar), Oddgeir Leirgul, Ingunn Elvebakk, Kjersti Bjotveit

Kule:                Else Lundestad Bakkelid (leiar), Håkon Hjelle Roset, Geir Ove Aske, Elling Fjellestad, Audun Grøneng

Lengde:           Ole Morten Mardal (leiar), Ole Jakob Helgheim, Olav Fuglestrand,; Torill Fjellestad, Kjell Jan Evebø

Funksjonærane møter i god tid, seinast kl 12.30.  Dei som har ansvar for klargjering av øvingsplassane (leiarane), må berekne god tid til det.

Lengde og kule:          3 forsøk

 • Deltakartalet vil avgjere kor hektisk det blir, men vi er nok avhengige av at ting går radig unna på øvingsplassane.

 • Kule: Tenk sikkerheit, slik at dei som ikkje står for tur å kaste held seg utanfor «farleg» område.

Sjå elles innbydingar til stemnet på STIL og Fjellhug/Vereide sine Facebooksider, + heimesidene.

 

Dagfinn Nyhammer                                                     Stig Svalheim

Mobil 41227968, dagfinn.nyhamme@enivest.net      Mobil 40437494 stig.svalheim@vestavindkraft.no
G O D J U L !

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 22. Des 2017

Styret i Fjellhug/Vereide IL ønskjer alle medlemene våre, og andre lesarar av heimesida vår, ei riktig God Jul!
Innbyding til Innandørsstemne i Trivselshallen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Des 2017

Fjellhug/Vereide IL og Sandane T&IL har gleda av å innby dykk til innandørs friidrettsstemne i Trivselshallen på Sandane.

Søndag 14. januar  kl 13.00

Klassar:  Gutar, jenter, menn og kvinner, 8 år (f. 2010)  og eldre

Øvingar:  60 m m/ elektronisk tidtaking. Lengde, høgde og kule.

Startpengar pr. øving: kr 60,- til og med 12 år (2006), og kr. 90,- for dei som er eldre.  Kontonummer startpengar (betalast samstundes med påmelding): 3705.33.01917

Premiering: Deltakarmedalje til alle.

Kiosk i foajeen i hallen.

NB! Benytt høvet til å prøve det fantastisk flotte badeanlegget, Trivselsbadet! Ekstra godt tilbod til dei som deltek på stemnet, eller er med deltakarane: Kr. 50,- i rabatt på billettane til bassenget!

Påmelding til Dagfinn Nyhammer på epost  dagfinn.nyhammer@enivest.net   innan torsdag 11. januar kl 20.00.
Vinterens første oppkøyrde løype til Haugsvarden

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Nov 2017

I dag har Birger Berge køyrt løype til Haugsvarden.  Fin-fine forhold, og 70 cm snø på Austrheimsstøylen.
Nykøyrde løyper på ein laurdagsmorgon!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Nov 2017

Løypemannskapa har allereie vore igjennom mykje av løypa på Kleivane, og det borgar for at alle kan få ein fin skitur i dag.  Komande veke ser vermeldingane flotte ut, med passeleg med minusgrader og stabilt ver.

Hugs å kjøpe parkeringsbillett, eller årskort! Det kan betalast med kontantar eller VIPPS nr. 82867 

Vi minner om at prisen for årskortet framleis er kr. 500,- fram til 23/12, deretter kostar det kr. 600,- pr år.  Kort får ein hos Statoil på Øyrane, eller Intersport på Sandane.  Ein kan også bestille hos kasserar Sigtor Tveit,  s-stvei@online.no .
Styremøte i Fjellhug/Vereide il

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Nov 2017

      

Onsdag kveld hadde idrettslaget styremøte, der ulike orienteringssaker + vanlege styresaker var på agendaen.

- Fjellhug/Vereide held på med ei jubileumsbok til 125-årsjubileet, der Øyvind Indrebø er primus motor og leiar av dette arbeidet. Han orienterte styret om bokprosjektet. Nemnda er starta opp med arbeidet, m.a. med intervju og samtalar med den eldre garde i laget.  Dette arbeidet vil halde fram ei tid, og deretter blir det meir graving i historia gjennom arkiv, gamle aviser m.m.  Med i nemnda er Ingrid Gimmestad, Bjarne Hauge, Torill Fjellestad, Dagfinn Nyhammer, Arne Klakegg og Per Rune Vereide.  Fleire vil måtte kome til etter kvart, når her er fleire tema og område som skal dekkast. 

- Ståle Austrheim var med i styremøtet for å orientere litt om tankar kring veg og framkomst til støylar og hyttefelt, etter som vegen gjennom Engesetåsen er rimeleg utrygg for nedfall av stein.  Dersom det er aktuelt med framkomst over Kleivane, vil dette også involvere idrettslaget og området ved skianlegget.  Førebels er dette på tankestadiet, og det kan vere ei tid før ein ser konkrete løysingar.

- Vegard Fagerli, tidlegare leiar i valnemnda, orienterte om nokre problemstillingar rundt manglande tillitsvalde i grupper i laget.  Valnemnda sjølv mangla også to personar som det hastar litt med å få på plass.  Ein har også fått påpeika at vi har ein mangel i styresamansetjinga, då det skal utpeikast vara for alle styremedlemene.

- Idrettslaget har gjort ei undersøking mellom ungdom som soknar til Fj/Vereide om dei er opptekne av idrett og trening, kva aktivitetar dei ønskjer, om ein manglar tilbod, osv.  Denne undersøkinga er også oversendt til Sogn og Fjordane Idrettskrins, som har funne den interessant, og ønskjer å følgje den opp.

- Kasserar Sigtor orienterte om utskiftinga av lysarmatur i skiløypa på Kleivane.  Idrettslaget har fått tilskot, men må også betale ein god del sjølv.  Utskiftinga er no ferdig, og lyset er flott, vert det meldt.  Og ikkje minst bør det kunne sjåast igjen på ei rimelegare straumrekning.

- Alle gruppene fekk utskrift av medlemslista, der ein vart bedne om å gjennomgå listene med tanke på å stryke dei som ikkje er medlemer lenger.  Det vart også levert inn lister over dei som er med på treningane, slik at kasserar kan sende ut rettast mogeleg giroar for medlemskontingentar.

- Gruppene vart også minte om å framskaffe politiattestar på trenarane, her er det ikkje 100% enno frå alle gruppene.

- Økonomi.  Laget har grei økonomi, sjølv om det er fleire store utbetalingar som ventar før årsskiftet. 

- Orientering frå gruppene.  Alle driv rimeleg greitt.  Barneidrett har treningar for dei yngste, med bra oppmøte.  Trimgruppa har brukbart oppmøte, med litt færre på sirkeltreninga i år, samanlikna med i fjor. Skigruppa har fått uventa tidleg snø, og har køyrt opp løyper.  Volleyball har treningar og seriespel, det same gjeld handballgruppa, som har dei yngste med i minihandball.  Friidrettsgruppa har trening innandørs saman med STIL for 8-12 år, og skal ha eit innandørsstemne i Trivselshallen 14. januar. 
Barnetrenings-kurs

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Nov 2017

Fjellhug/Vereide har bruk for trenarar i barneidretten.  Vi treng deg som kan tenkje deg å vere med på denne viktige delen av idrettslagsarbeidet.  Her er info om barnetrenings-kurs:

https://www.friidrett.no/k/sog...
Klubben i mitt hjerte!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Nov 2017

Laurdag startar avstemminga om "Klubben i mitt hjerte".  Alle som synest at Fjellhug/Vereide fortener ei stemme, bør stemme så mange ganger dei kan! 

REGLER

Reglene er enkle. Klarer din klubb å samle 50 stemmer eller mer i løpet av ett døgn, er klubben med på trekningen av tre dagspremier på 10.000 kroner fra SpareBank 1. Med en gang et idrettslag har oppnådd 50 stemmer i løpet av én dag vil det bli offentliggjort på klubbenimitthjerte.no at idrettslaget er med i trekningen av 10.000 kroner. Et idrettslag som oppnår 50 stemmer hver dag i kampanjeperioden kan delta i totalt 10 trekninger. Vinnersjansene er derfor store. Alle idrettslag, samt bedrifts- og studentidrettslag deltar på lik linje. På P4s formiddagssendinger vil gårsdagens tre vinnere offentliggjøres og vinnerne vil samtidig også bli offentliggjort på klubbenimitthjerte.no. Totalt deler SpareBank 1 ut 30 premier á 10.000 kroner og to hovedpremier på 50.000 kroner. I tillegg deles 100.000 kroner i ekstrakonkurransen for Spleis.

http://www.klubbenimitthjerte....
Fjelltrimmen: Sebastian Bakkelid best mellom dei yngste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Nov 2017

Sebastian Bakkelid sanka seg 168 poeng på fjelltrimmen 2016, og var såleis beste ungdom under 15 år på Fjellhug/Vereide sin Fjell-Trim.

Sjå oversikta her

Elles tok som vanleg familien Hauge for seg i dei andre klassane, på biletet har vi ansvarleg for fjelltrimmen, Rune Hauge, på  den truleg mest besøkte toppen i Gloppen; Haugsvarden.

Trimgruppa jobbar elles med å organisere elektronisk registrering av besøk på trim-postane, noko som fleire lag i Gloppen har teke i bruk, og som også er etterspurt av turgåarar.
Fjelltrimmen: Haugsvarden mest besøkt

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Nov 2017

   Fjelltrimmen 2017

Nordstrandsfjella er framleis det mest attraktive trimtilbodet i Gloppen.

At 3.112 deltakarar har registrert seg 10.595 gonger på dei 6 trimpostane som Fjellhug/Vereide har, syner det.

 

Haugsvarden er den klart mest besøkte posten. For dei andre postane er heller ikkje så stor  variasjonen frå år til år. Totalt 10.595 besøkande i 2017 mot i fjor 10.718 besøkande.

 

 

Poengsatsane er som før:

 • Haugsvarden              5 poeng           7.004 besøk     (i fjor 7.233 besøk)

 • Svinestranda               5 poeng           1.250 besøk     (i fjor 1.299 besøk)

 • Vetestova                   4 poeng              595 besøk     (i fjor 660 besøk)

 • Blånibba                     5 poeng              978 besøk     (i fjor 915 besøk)

 • Svarthammaren          4 poeng              361 besøk     (i fjor 322 besøk)

 • Dunheia                      6 poeng              407 besøk     (i fjor.289 besøk)

 

170 personar har greidd krava for merke og statuett.

Krava er:

 • Opp til 60 år,  50 poeng

 • Over 60 år,      40 poeng

 • Under 10 år,    40 poeng

 

Magne Hauge har høgast poengsum i år, 2.181 poeng.

 

Heiderpris i år:

 • 30 år fjelltrim – Reidar Føleide og Per Einar Andenæs

 

 

 

Ansvarleg for merke og statuettar:    Trimutvalet v/Rune Hauge

 
Flott basar!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 6. Nov 2017

Massevis av gevinstar, mykje folk og god stemning!  Fjellhug/Vereide-basaren i Haugtun søndag kveld var ein suksess frå ende til annan!  Det kom inn brutto ca 60 000 kroner, noko som kjem svært vel med for aktivitetane i idrettslaget.

Takk til alle som støtta opp med loddkjøp, til butikkane som har gjeve gevinstar, og til Roger og økonomigruppa som har jobba så godt for å få eit flott resultat! 
Bendik mellom dei beste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Okt 2017

Under Gloppen Halvmaraton kom Bendik Vereide, Fj/Vereide (st.nr. 9) i mål på 1.26,09. 

Iflg statistikkane på Kondis.no, kan det sjå ut som han er beste 15-åring i landet med denne tida.  I klasse under 17 år finn ein desse, som alle er 16 eller eldre, under 1.25:

Gutter -17 år (under 1.25):

 

 

1.18.04

Erik Stigen, -01

Tromsø

17.jun

1.20.15

Christoffer Enderud Hansen, -00/01

Oslo

16.sep

1.23.04

Morten Antonsen, Hvam IL -01

Oslo

16.sep

1.23.35

Martin Schei, -00

Stavanger

26.aug

1.23.37

Trond August Flatås, Haugesund Tkl. -01

Haugesund

20.mai

1.24.44

Christoffer Hansen, -00

Kongsvinger

05.aug

1.24.55

Erik Vaktskjold, -01

Bergen

29.apr

Med ei tid rett over 1,26 er han i alle fall blant dei aller beste 15-åringane i landet, kanskje den aller beste
BASAR 5. november (i Haugtun)

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 19. Okt 2017

  Basar i 2006!

BASAR


Fjellhug/Vereide IL arrangerer basar søndag 5.november kl.16.00 i HaugtunEiga loddbok for borna


Åresal, Quiz og trekning av loddbøker


Pizza, kaffi og kake m.m.


Samla oversikt over TRENINGSTIDER Fjellhug/Vereide 2024

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Okt 2017

Samla oversikt over treningstiden i laget (vert lagt inn etter kvart som gruppene har dei klare) 


Treningstider Fjellhug/Vereide 2019/2020
TH = TrivselshallenNS = Nordstr. Skule
GruppeKvenNårKvar
Handball 


 


 


 


Friidrett vinter/vår 2024

J/G 6/7 år og eldreTirsdagar 17.30-18.30
Vereide, ved barnehagane/løpebana

  
    
TRIM


 


 


    
Volleyball  


  

 

 
Barneidrett  
  
 
 

   
Trimgruppa/"uorganisert" ungdom Ungdom
Nordstranda Skule
Fellestr. alle lag og   uorganiserte   
Intervall
Mandagar 20.00---
Løypa i Åsen

LangkøyringTorsdagar 20.00---FRÅ KUNSTGRASBANA
Skigruppa 


Friidrettstreninga startar tirsdag!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Okt 2017

Tirsdag f.k. startar friidrettstreninga for g/j 8-12 år opp att i Trivselshallen.  Bli med frå starten av.

Treningane startar kl 17.00.

Mandag får elevane i aktuell aldersgruppe med seg info frå skulen.
Treningstider TRIM

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 12. Okt 2017


Fjellhug/Vereide I.L. treningstider i Nordstranda Skule.

 

Tysdag      12.09.17           kl 19.30 – 20.30   Dametrim v/ Hilde Austrheim

Måndag    25.09.17           kl 19.00 – 20.30   Sirkeltrening v/ Ståle Austrheim

Torsdag     12.10.17          kl 19.30 – 20.30   Herretrim  v/ Per Andenæs

 

Vel møtt!!!            Trimgruppa
Gloppen Halvmaraton 2017 - RESULTAT

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Okt 2017

Det vart i alt 36 deltakarar som stilte opp på Gloppen Halvmaraton i dag.  Det er ein meir enn i fjor.  Ei god løype, fleire personlege rekordar, fleire årsbeste, og såleis eit suksessfylt løp.  Løparane gav uttrykk for at det var ei god løype, og at dei var nøgde med arrangementet.

Fleire bilete seinare i kveld.


Resultat: 

Klasse Start.nr. Etternavn Fornavn Klubb Tid vending Slutt-tid
KS 1 Skjeggenes Siri Spenst Førde 55,24 1.55,29
             
             
             
KV40-44 4 Laukeland Camilla Team Joggedilla Førde 1.09,34 2.19,52
KV40-44 3 Van Hulst- Florack Linda Breimsbygda IL 1.09,54 2.20,31
             
KV45-49 5 Eimhjellen Trude Elin Sandane Turn og Idrettslag 49,15 1.42,37
KV45-49 6 Kjempenes Janne   1.09,34 2.20,31
             
KV55-59 7 Ulvesæter Torhild Løpejentene 1.09,51 2.24,41
             
MJ 10 Grimsbø Bendik Førde IL 38,34 1.18,03
MJ 9 Vereide Bendik Gloppen Friidrettslag 39,49 1.26,09
MJ 8 Aasen Kvalheim Sigmund Måløy IL 41,54 1.26,23
             
MS 32 Trovåg Einar Orten   39,48 1.21,43
MS 11 Gangsøy Bjørnar   42,40 1.25,10
MS 13 Kongsvik Stig Hyllestad IL 42,19 1.27,37
MS 12 Kråkenes Steffen André   43,20 1.29,34
             
MV40-44 17 Aske Sverre Nesdal Fjellhug/Vereide IL 38,34 1.18,09
MV40-44 15 Skjølberg Gisle Bremanger IL 40,19 1.21,03
MV40-44 16 Grov Jan Eikefjord IL 44,18 1.29,15
MV40-44 14 Skrede Atle Førde IL 42,54 1.29,46
MV40-44 18 Vedeler Marcus Eid Motbakkelag 49,05 1.40,48
             
MV45-49 19 Igland Håkon   39,48 1.26,02
MV45-49 26 Rørvik Pål Sogndal IL 42,27 1.26,16
MV45-49 24 Lothe Jørn Gloppen Friidrettslag 42,35 1.26,26
MV45-49 34 Nygård Geir Førde IL 43,37 1.26,57
MV45-49 25 Nygård Roger Nygård Toppidrett 45,49 1.35,30
MV45-49 21 Nyheim Frank Kondis 49,3 1.40,00
MV45-49 23 Badege Melkamu Almenning Idrettslag 50,3 1.45,50
MV45-49 20 Bjørlo Alfred   53,26 1.47,10
MV45-49 22 Hansen Hans Magnar Feios IL - friidrett 52,04 1.47,19
             
MV50-54 36 Hafsås Helge Olden IL 39,48 1.20,52
MV50-54 35 Wolff Ove Hyllestad IL 41,59 1.23,48
MV50-54 27 Ekerhovd Asbjørn Bremanger motbakkelag 46,27 1.38,58
MV50-54 28 Eikås Ulf-Magne Stryn T og IL 56,30 2.01,59
             
MV55-59 33 Heggen Magnar Eid IL 53,42 1.49,53
             
MV60-64 29 Haugen Inge Asbjørn Hornindal IL 54,19 1.49,42
             
MV65-69 31 Hjertvik Kolbjørn Kårvåg IL 39,53 1.26,25
MV65-69 30 Tennebø Rolf SFE-BIL 55,26 1.53,45
MV65-69 37 Engen Knut Olav Stahlheis BIL 58,15 2.04,18

Trim 10 km:

Fødselsår Start.nr. Etternavn Fornavn Klubb Slutt-tid
2005 80 Gangsøy Sondre 45,26
1971 78 Teige Liv Randi SFE Bil 66,31
1977 77 Moldestad Johan Strand 42,18
1974 76 Tveit Merete Fjellhug/Vereide 62,28Påmelde fram til fredag kl 22.00

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 5. Okt 2017


NB: Tilbodet til trimmarane er eit 10 km landevegsløp, med påmeldingsfrist fram til kl 13.00 løpsdagen.  Her er startpengane kr. 50,-. 

START 10 KM: KL 13.30, frå Idrettsplassen.

Etternavn Fornavn Klubb Fødselsdato
Ekerhovd Asbjørn Bremanger motbakkelag 1967
Skjølberg Gisle Bremanger IL 1973
Grov Jan Eikefjord IL 1973
Hansen Hans Magnar Feios IL - friidrett 1969
Aske Sverre Nesdal Fjellhug/Vereide IL 1974
Badege Melkamu Almenning Idrettslag 1971
Lothe Jørn Gloppen Friidrettslag 1968
Van Hulst- Florack Linda Breimsbygda IL 1977
Nygård Roger Nygård Toppidrett 1969
Hjertvik Kolbjørn Kårvåg IL 1951
Laukeland Camilla Team Joggedilla Førde 1976
Kjempenes Janne Almenning Idrettslag 1972
Kråkenes Steffen André   1986
Rørvik Pål Sogndal IL 1971
Skrede Atle Førde IL 1973
Eikås Ulf-Magne Stryn T og IL 1967
Vedeler Marcus Eid Motbakkelag 1975
Haugen Inge Asbjørn Hornindal IL 1953

Kongsvik

   Desse er komne til i kveld:

Tennebø Rolf, Eimhjellen Trude, Elin Skjeggenes, Siri Aasen, Kvalheim Sigmund, Vereide Bendik, Igland Håkon, Bjørlo Alfred, Ulvesæter Torhild, Nyheim Frank, Grimsbø Bendik, Gangsøy Bjørnar

Stig

  

Hyllestad IL

  

1986 
Gloppen Halvmaraton: I år med ein 10-km for trimmarar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 3. Okt 2017

Ved denne raude garasjen (ca 400 m forbi kyrkja på Arnestad) er vendepunkt for den nye trim-distansen vi arrangerer saman med Gloppen Halvmaraton.  Då har løparane sprunge 5 km, før dei snur stega mot mål ved Idrettsplassen.

Vi har såleis eit 10 km alternativ til dei som synest at den doble distansen er i lengste laget, og det kan vere ein god test for å sjå om ein skal ta 21 km neste år.  Startar ein opp i år, har ein også eit resultat å måle seg mot seinare år...

Dette er eit trim-løp, der målet er å kunne ha seg ei god treningsøkt, konkurrere med andre som har same målet, og teste seg sjølv litt.  Arrangøren legg ikkje opp til noko voldsom premiering, men ein deltakarmedalje fortener dei som er med.

Sidan det har vore etterlyst tilbod om ein trim-distanse frå løparar som vil ha eit kortare alternativ, håpar vi at det vert så mange deltakarar med at det også kan dukke opp neste år.

Startpengar er kr. 50,-. 
Nordstrandsløpet, revidert resultatliste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Okt 2017

Den første resultatlista inneheldt ein del feil.  Her følgjer ei retta liste:

St.nr. Klasse Namn Klubb Res.
146 G12-15 Kaya van Hulst Breimsbygda 24,32
164 G12-15 Tobias Fuglestrand STIL 26,10
         
158 G16-18 Rasmus Bersvein Tvinnereim Hardbagg 23,58
151 G16-18 Daniel Auflem Eikås Stryn 26,04
         
159 J12-15 Ingrid Bergene Aabrekk Sandefjord 25,35
         
154 J16-18 Marita Førde Nordfj. Folkehøgskule 31,38
         
139 K19-22 Sunniva Omdal Nordfj. Folkehøgskule 28,16
131 K19-22 Kristin Skumsnes Nordfj. Folkehøgskule 28,56
163 K19-22 Hanna T Dormagen Nordfj. Folkehøgskule 29,09
138 K19-22 Tuva Sines Nordfj. Folkehøgskule 29,26
132 K19-22 Nanna Borgnes Nordfj. Folkehøgskule 30,02
141 K19-22 Ingvild Paulsen Vie Nordfj. Folkehøgskule 30,18
140 K19-22 Astrid Heimsjø Nordfj. Folkehøgskule 30,42
134 K19-22 Elisabeth Rolandsgard Nordfj. Folkehøgskule 33,54
137 K19-22 Karin Grøn Nordfj. Folkehøgskule 33,54
144 K19-22 Mathea Jensen Nordfj. Folkehøgskule 34,14
113 K19-22 Emelie Otnes Nordfj. Folkehøgskule 36,40
135 K19-22 Sunniva Wergeland Nordfj. Folkehøgskule 37,39
136 K19-22 Anna Holvik Torgunrud Nordfj. Folkehøgskule 38,01
143 K19-22 Ida Marie Mauseth Nordfj. Folkehøgskule 38,49
142 K19-22 Iselin Idun Østvedt Nordfj. Folkehøgskule 38,50
145 K19-22 Kristin Vethe Nordfj. Folkehøgskule 39,03
133 K19-22 Hanne Bråtømyr Nordfj. Folkehøgskule 39,03
130 K19-22 Martine Johannsen Hansen Nordfj. Folkehøgskule 42,21
         
162 Kv45-49 Tone Bergene Aabrekk Sandefjord 30,00
         
155 KV65-69 Liv Berge Åheim 35,58
         
117 M19-22 Morten Haugsvær Nordfj. Folkehøgskule 21,43
160 M19-22 Eirik Bergene Aabrekk Sandefjord 21,44
106 M19-22 Odd-Olav Aga Nordfj. Folkehøgskule 22,43
128 M19-22 Even Unsgård Nordfj. Folkehøgskule 22,52
120 M19-22 Åsmund G Tunheim Nordfj. Folkehøgskule 22,59
119 M19-22 Sevat Mestvedthagen Nordfj. Folkehøgskule 23,03
103 M19-22 Håvard Falch Nordfj. Folkehøgskule 23,51
110 M19-22 Per Anders Dugstad Nordfj. Folkehøgskule 25,07
104 M19-22 Sander Solbakken Nordfj. Folkehøgskule 25,55
123 M19-22 Gustav Ambjørnsson Nordfj. Folkehøgskule 25,56
172 M19-22 Fredrik Lorentsen Nordfj. Folkehøgskule 26,03
125 M19-22 Brage Kjølen Nordfj. Folkehøgskule 26,59
157 M19-22 Jon Slettan Nordfj. Folkehøgskule 27,23
126 M19-22 Eivind Kjeøen Erikstad Nordfj. Folkehøgskule 27,41
124 M19-22 Bendik Kjølen Nordfj. Folkehøgskule 28,02
122 M19-22 Andreas Bjørsvik Nordfj. Folkehøgskule 28,09
107 M19-22 Vetle Skogseth Nordfj. Folkehøgskule 28,16
101 M19-22 Mikkel Arneberg Nordfj. Folkehøgskule 28,25
111 M19-22 Ole Andreas Øye Nordfj. Folkehøgskule 28,32
118 M19-22 Vegard Andersen Nordfj. Folkehøgskule 28,33
109 M19-22 Kjetil Noraberg Nilsen Nordfj. Folkehøgskule 29,44
112 M19-22 Ruben Antonsen Nordfj. Folkehøgskule 31,29
171 M19-22 Lars Martin Hunskaar Nordfj. Folkehøgskule 32,05
127 M19-22 Espen Mosevoll Nordfj. Folkehøgskule 42,28
105 M19-22 Didrik Mårtensson Nordfj. Folkehøgskule 61,18
108 M19-22 Tobias Tveter Nordfj. Folkehøgskule 63,04
147 M19-22 Bjørnar Haugland Gundersen Nordfj. Folkehøgskule 63,04
         
169 MS Eirik Kaale Fjellhug/Vereide 24,16
167 MS Aleksander Blålid Kvernevik 25,23
         
166 MV35-39 Hilmar Kråkenes Almenning 23,43
         
153 MV40-44 Marcus Kemp Vedeler Eid 27,44
         
168 MV45-49 Jørn Lothe GFIL 24,01
         
165 MV50-54 Martin Øvrebø Måløy 25,04
150 MV50-54 Ulf Magne Eikås Stryn 30,55
         
152 MV55-59 Egil Holvik Almenning 26,24
         
149 MV60-64 Inge Asbjørn Haugen Hornindal 30,48
         
170 MV65-69 Rolf Tennebø Gloppen FIL 31,19
         
156 MV70-74 Magne Tystad Gloppen FIL 29,34
         
148 MV75-79 Jostein Visnes Almenning 42,21

Nordstrandsløpet på søndag

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 29. Sep 2017


Komande søndag er det klart for Nordstrandsløpet.

Løypa er velkjend, med start på Nordfjord Folkehøgskule, vendepunkt på Hauge, og same veg tilbake til utgangspunktet.  Løypa er i alt 6,7 km.

Klassane er 12-15, 16-19, 20-23, senior og veteran (5-årsklassar).  Premieringa er god, med Nordstrandsløp-medaljen til alle, og premiar på loddtrekking.

Dette er også siste løpet i årets Nordfjordkarusell, og det vert også premieutdeling for karusellen etter løpet.

Trimkllassen startar kl 15.00-15.30.  Startkontingent kr 50,- /30,- (born u/15 år). Familie (foreldre/born)  kr. 90,-.

Konkurranseklassen startar kl 16.00.  Startkontingent kr. 100,- + evt. eingongslisens.

Folkehøgskulen er medarrangør i løpet, og plar skape god stemning i målområdet!
Gloppen Halvmaraton - funksjonærliste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 28. Sep 2017

Det nærmar seg Gloppen Halvmaraton (7. oktober)  og friidrettsgruppa har sett opp følgjande funksjonærliste.

GLOPPEN HALVMARATON laurdag 7. okt.

(start ved STIL-stova kl 14.00, ein del startar kl 13.30)

 

Stemneleiar:                                                   Dagfinn Nyhammer

Startar:                                                             Arne Klakegg

Tidtaking:                                                         Jon R Hauge/Arne Klakegg

Tidtaking/sekretariat, resultatskriving:            Yngvill Oen  (Ingunn E. og Kirsti hjelper også til i målområdet når dei er ferdige med løypevaktjobben)  

Løype-bil:                                                          Birger Berge

 

Løypevakter Hansensvingen:                    Odd Kolset (hovudansvarleg) , Ingunn Elvebakk, , Else Lundestad

Her er det viktigast å passe mest på på sørsida av svingen, sidan løparane kjem i innersvingen, mot trafikken.  Vi set opp skilt før svingen om at det føregår løp , og kanskje nokre små kjegler i innersvingen som gjev ein god halvmeters rom for løparane?  Vakthaldet har vi berre bruk for til alle har passert på veg ut, inn att spring dei med trafikken, og kjem ein og ein, og då burde det greie seg med kun varslingsskilt)

 

Løypevakt ved G-sport-hjørnet:              Jonfinn Aske, Kirsti Bjotveit, Elling Fjellestad

Her må trafikken inn mot krysset stoppast dei 1-2 minuttane det tek før løparane har kome seg frå Firdavegen og inn på FV615.  Så må ein passe på at det ikkje er fotgjengarar som går i vegen i same tidsrommet. Løparane spring i gata på veg ut, og skal ikkje krysse ved hjørnet til G-Sport.  På tilbaketuren kan dei krysse inntil hjørnet, og då treng vi  ikkje vakter.

 

Drikkestasjonar:                                             Magne Tystad har overordna ansvar

Saftstasjon ved Gloppen Sementstein:  Magne Tystad

Saftstasjon Rygg:                                           Bjarne Hauge, Steffen Fjellestad                                      

Saftstasjon snupunkt (noterer også startnr og passeringstider):  Terje Håheim, Henry Hammersland (ver obs på at nokre startar kl 13.30)

Fjellhug/Vereide ordnar med saft og vatn, men det hadde vore fint om nokon tok med plastkanner, sidan det vil bli bruk for litt med tre stasjonar.

 

Kiosk (enkel):                                                  Ansvarleg: Roger Sunde Andenæs

 

Dersom alle møter ved Stil-Stova kl 13.30, er det fint.  Yngvill må møte tidlegare, då det kan kome løparar som ikkje har meldt seg på, på førehand

 

Sjå elles heimesida, eller ta kontakt dersom de lurer på noko: http://www.fjellhugvereide.no/...

 

Friidrettsgruppa v/ Dagfinn   

mobil 41227968

Epost: dagfinn.nyhammer@enivest.net

 

                                                                                
Siste Gloppe-Trim i år med 84 deltakarar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 21. Sep 2017


Siste trimkveld denne hausten, med premieutdeling, frukt, kaffi og kaker.  Vinnar av gåvekortet frå G-Sport på kr. 2000,- vart Una Ingeborg Gåsemyr Lundar.

Mathias Førde fekk ei svært god tid på 4-km, 13,15 er tredje beste tid i Gloppe-Trimmen si historie.

Dei fem beste gjennom "alle tider" er:

Vincent Førde 12,30  -  Eigil Instebø  12,55  - Mathias Førde  13,15  -  Andreas Rauset 13,22  -  Tommy Haga 13,36

Siste Trimkveld; namn og tal:

Abukar Sahrula  x 
Alme Anne Marie  x 
Alyoussef Basbar  x 
Alyoussef Noureddine  x 
Alyoussef Hussein  x 
Andenæs Ingrid Martine  x 
Apalset Marit  x 
Aske Jorunn Dvergsdal  x 
Aske Nathalie Helene  x 
Aske Sunniva Mardal              19,21
Aske Ruth  x 
Bakkelid Heidi  x 
Bakkelid Anne Kristin  x 
Eikenes Asbjørg  x 
Engelstad Ivar  x 
Fagerli Frode  x 
Felde Steinar Skaaden  x 
Felde Tormod Skaaden  x 
Fosstvedt Dag   x 
Fuglestrand Olav  x 
Fuglestrand Tirill Maria              10,29
Fuglestrand Tobias              14,41
Føleide Martin  x 
Førde Mathias              13,15
Gaasemyr Ingvild  x 
Garrigos Turru  x 
Gausdal Per Ola  x 
Gautefall Åsne Viken  x 
Gjengedal Marie  x 
Helgheim Emil  x 
Henden Arnold  x 
Hestenes Steffen  x 
Hjartholm Vegar  x 
Hjelle Jon Bjarte  x 
Hole Sofie Pernille  x 
Holme Britt  x 
Kiebab nn  x 
Kilani Tamim  x 
Liseth Irene  x 
Lothe Steinar  x 
Lundar Una Ingeborg Gaasemyr  x 
Lyngstad Halldis  x 
Lystad Jakob Hestenes  x 
Lystad Monica Brandsøy  x 
Lystad Sara Hestenes  x 
Mykland Anita  x 
Netland Aud Karin  x 
Nyhagen Ola  x 
Nyhammer Margit  x 
Nyheim Ingunn  x 
Okubay nn  x 
Pedersen Bjørnar  x 
Rauset Liv Kristin Eimhjellen  x 
Rauset Mathias  x 
Roset Birgit Hjelle  x 
Roset Olina              19,21
Roset Åshild   x 
Roset Jan Erik              16,21
Ryssdal Per  x 
Ryssdal Randi  x 
Råd Arild  x 
Sande Kjell    x 
Sande Ronald  x 
Sandnes Inger  x 
Shubat Wali  x 
Siesling Hennije  x 
Silam nn  x 
Skaaden Mariann  x 
Skaaden Randi  x 
Svalheim Sondre  x 
Svalheim Aurora  x 
Svalheim Mathea  x 
Svalheim Hege Marita  x 
Svalheim Stig  x 
Sørebø Gerd  x 
Søreide Martine Sårheim  x 
Tamim nn  x 
Tisthamar Grete Liv  x 
Tveit Merete  x 
Tystad Else  x 
Underthun Pål Asbjørn Nyland  x 
Van Hulst Kaya              14,29
Ytredal Kari  x 
Ytredal Lisa  x Kortreist premiering

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Sep 2017

Gloppen Halvmaraton satsar på lokale og kortreiste premiar også i år.  Frukt, eplemost i fine gåvepakningar, kjøttprodukt, og mykje anna lokalprodusert vil vere belønninga for mange som har sveitta seg gjennom 21 kilometer.

Ein av hovudpremiane er overnatting for to på historiske Gloppen Hotel, med trerettars middag inkludert.

Premieringa er sosial.  Vinnar i dame- og herreklassen er garantert premie.  Utover det vil premieringa bli avgjort med loddtrekning på startnummer.  Gloppen Halvmaraton-medalje til alle som fullfører.

Her er nokre av premieleverandørane våre:

http://www.gloppenhotell.no/nb...

http://www.gardsbrenneriet.no/

http://www.gloppenhotell.no/nb...

http://www.byggevaren.no/

http://www.rhr.no/

Fleire vert lagt ut seinare.
Resultat Regionsleikane på Byrkjelo

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 17. Sep 2017

God stemning og ivrige deltakarar!  Regionsleikane er trygt i hamn, med Fjellhug/Vereide il som arrangør for n`te gong. Kjekt med så mange blide og fornøgde deltakarar og foreldre frå ulike lag i Sogn og Fjordane.  Godt og vel 50 deltakarar frå 8 til 12 år.

Resultata finn du her
Regionsleikane - Tidsskjema

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Sep 2017

Tidsskjema for Regionsleikane søndag 17. sept. 

3 forsøk på kvar i hopp og kast.  Merk: Kule for alle (ikkje liten ball)

Tidsskjema Regionsleikane 2017
  60 m Lengde Kule      600 m
14:00 G08-G09 (7)   G11-G12 (11)  
14:05        
14:10 G10 (4)      
14:15        
14:20 J08 (2) G08-G10 (11)    
14:25 J09 (8)      
14:30     J11-J12 (10)  
14:35 J10 (6)      
14:40        
14:45 G11 (6)      
14:50 G12 (5) J08-J10 (16)    
14:55        
15:00 J11 (3)   G08-G10 (11)  
15:05 J12 (7)      
15:10        
15:15        
15:20   G11-G12 (11)    
15:25        
15:30        
15:35     J08-J10 (16)      G08-G10 (11)
15:40        
15:45   J11-J12 (10)        G11-G12 (11)
15:50        
15:55        
16:00            J08-J10 (16)
16:05        
16:10        
16:15            J11-J12 (10)Gloppen Halvmaraton nærmar seg! Påmeldinga open til kl 19.00 fredag kveld

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Sep 2017

Laurdag 7. oktober kl 14.00 går startskotet på Gloppen Halvmaraton.  Vi håpar og trur på god deltaking også i år, sidan vi reknar med at rykta om gode tider i ei kontrollmålt løype har nådd fleire.

Er det nokon som ønskjer å starte ein 30 minutt før hovudfeltet, er det opna for det.  Kan vere aktuelt for dei som reknar med at dei vil nytte i overkant av to timar på turen.

Garderobane er i Trivselshallen, dei er opne fram til kl 17.00.


I fjor vart det sett mange årsbeste tider og personlege rekordar, og er vi heldige med veret, kan det bli nye gode tider i år.

Starten er i Sandane Sentrum (ved Idrettsplassen), og løypa går på RV615 langs Gloppefjorden, forbi Rygg, som ein passerer etter 7 km.  I og med at løypa går langs fjorden er den rimeleg flat, der høgste punktet er 12-15 m over havet.

NYTT I ÅR:  TRIMKLASSE, DISTANSE 10 KM.  START VED IDRETTSPLASSEN KL 13.30, VENDEPUNKT 400 m FORBI KYRKJA PÅ ARNESTAD.   PÅMELDING FØR KL 13.00.

Arrangøren har fine premiar å by på, mellom anna overnatting med 3-rettarsmiddag for to på Gloppen Hotell! Elles er det mellom premiane kortreiste produkt frå Gloppen (fruktkassar, bærprodukt, kjøttprodukt, m.m.) og andre fine ting.  Medalje til alle som fullfører!

Påmelding finn de her: https://mosjon.friidrett.no/pa... 

Påmeldingslinken er open fram til kl 19 fredag kveld, med korrigerte startpengar kr. 300,-.

VELKOMNE TIL SANDANE, OG GLOPPEN HALVMARATON!

Facebooksidehttps://www.facebook.com/group...

Meir stoff om arrangementet her: http://www.fjellhugvereide.no/...
Påmelde på Regionsleikane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Sep 2017


Følgjande er påmelde på Regionsleikane (Byrkjelo søndag 17. sept. kl 14.00) pr. fredag kveld:


Klasse Namn Klubb
G08 Josef Nikolai Nordstokkå Hellesøy Svint
G08 Kristoffer Rygg Brodd
G08 Teodor Helle Rochlenge Svint
G09 Erlend Grytten Sunnarvik Florø
G09 Johan Steindal Florø
G10 Ard Ragnar Sundal Jølster
G10 Kyle Nygård Almenning
G10 Tobias Austrheim STIL
G10 Troy Solheim Hjartholm Svint
G11 Amund Hovden Bjerck Florø
G11 Asgrim Maritsson Grøneng STIL
G11 Atle Solevåg Almenning
G11 Jonathan Steindal Florø
G11 Oskar Ellingsund Florø
G12 Christoffer Heilevang Førde
G12 Jakob Slåtten Jølster
G12 Rasmus Nyvang Almenning
G12 Simen Sætren Holvik STIL
G12 Viljar Maritsson Grøneng STIL
J08 Lilly Hovden Bjerck Florø
J08 Maria Klakegg Jølster
J09 Elena Sætren Holvik STIL
J09 Hedda Åsnes Igelkjøn Svint
J09 Heidi Kjos Sunde Jølster
J09 Ingebjørg Hellesøy Svint
J09 Margrete Slåtten Jølster
J09 Pernille Hessevik Holme Florø
J10 Andrine Steindal Florø
J10 Linnea Solevåg Almenning
J10 Maria Eimhjellen Haugen 
J10 Sofie Sunde Jølster
J11 Gulisara Panyrat Dyrnes Brodd
J11 Inger Hjelmeset Markane
J11 Karen Marie Hellesøy Svint
J12 Cathrine Nygård Almenning
J12 Emilie Engelbrektson Brodd
J12 Ingeborg Steindal Florø
J12 Johanne Støfring Jølster
J12 Maya Helle Rochlenge Svint
J12 Oddrun Hjelmeset Kirkeeide Stryn

  G11  Simen Lidvarson Sunde 

Fleire påmelde kjem seinare


Jølster


 
Aktivitetsleiarkurs på Sandane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Sep 2017


Litt forseinka å legge ut på heimesida, men ein får truleg vere med om ein bestemmer seg fort:

Aktivitetsleiarkurs med innbyding
Innbyding Flora-Mila

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Sep 2017

Innbyding til Flora-Mila 23. september finn du her
Nest siste Gloppe-Trim

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Sep 2017

70 i kveld også på Gloppe-Trimmen.  Gåvekortet frå Daiva sin Butikk vart vunne av Arnold Henden.  Ekstrapremine frå Yrkes og Fritidsklær vart vunne av Maiken Gøranson Rygg.

Neste onsdag er det avslutning på årets Gloppe-Trim.  Då er det stor premieutdeling, med gåvekort på kr 2.000,- frå G-sport som hovudpremie.


Gloppe-Trim 13. sept. 2017
Ahmad Bakri  x 
Alme Anne Marie  x 
Alyoussef Hussein  x 
Andenæs Ingrid Martine  x 
Apalset Marit  x 
Aske Jorunn Dvergsdal  x 
Aske Nathalie Helene              12,15
Aske Ruth  x 
Aske Sunniva Mardal              12,05
Austrheim Ragnhild B  x 
Bakkelid Anne Kristin  x 
Bakkelid Heidi  x 
Berhe Samra  x 
Chociej Bartosz  x 
Eikenes Asbjørg  x 
Engelstad Ivar  x 
Fagerli Frode  x 
Felde Steinar Skaaden  x 
Felde Tormod Skaaden  x 
Fosstvedt Dag   x 
Føleide Martin  x 
Gausdal Per Ola  x 
Gautefall Åsne Viken  x 
Gjengedal Marie  x 
Helgheim Emil  x 
Henden Arnold  x 
Hjartholm Vegar  x 
Hjelle Jon Bjarte  x 
Holme Britt  x 
Humberset Sindre              18,04
Jacob Kibreab  x 
Kaminos Sylvia  x 
Kilani Mohamad al  x 
Kilani Tamim  x 
Kinfe Selam  x 
Klausen Karoline  x 
Larsen Frode  x 
Liseth Irene  x 
Lothe Steinar  x 
Lundar Una Ingeborg Gaasemyr  x 
Lyngstad Halldis  x 
Mykland Anita  x 
Netland Aud Karin  x 
Nyhagen Ola  x 
Nyhammer Margit  x 
Rauset Liv Kristin Eimhjellen  x 
Rauset Mathias  x 
Roset Birgit Hjelle  x 
Roset Jan Erik              16,41
Roset Olina  x 
Roset Åshild   x 
Rygg Majken Gøranson  x 
Ryssdal Per  x 
Ryssdal Randi  x 
Sande Kjell    x 
Sande Ronald  x 
Sandnes Inger  x 
Shubat Wali  x 
Siesling Hennije  x 
Skaaden Mariann  x 
Svalheim Aurora  x 
Svalheim Hege Marita  x 
Svalheim Mathea  x 
Svalheim Sondre  x 
Sørebø Gerd  x 
Teige Liv Randi  x 
Tveit Merete  x 
Tystad Else  x 
Underthun Pål Asbjørn Nyland  x 
Ytredal Kari  x Oppstart handball

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 12. Sep 2017

Endeleg startar handballsesongen opp att. Under finn de ei oversikt over treningstider og kampar denne sesongen.

Jenter 10 år
Trening: Trivselshallen på bane 2, torsdagar frå 18-19. 

Oversikt over 10-års arrangement sesongen 2017/2018:

28. okt. Strynehallen 
26. nov. Trivselshallen (Fj/V arrangør) 
06. jan. Eid Idrettshus 
28. jan. Førdehuset 
3. mars Styrkhallen 
7. april Trivselshallen  
Det er lagt opp til turneringsspel, så kvart lag spelar 2 kampar på kvar turnering. (Dette betyr at vi t.d. kan spele mot Breimsbygda i Førdehuset og Vikane i Eid Idretthus.)

Det er også lagt opp til 2 ekstra runder, med separat påmelding. Desse er: 23. sept Eid Idrettshus 18. mars Strynehallen


Jenter og gutar 8 og 9 år
 

Trening: Trivselshallen på bane 3, torsdagar frå 17.30-18.30. Gutar 10 år er også velkomne på denne treninga. 

Oversikt over miniturneringar sesongen 2017/2018:
12. november Trivselshallen
10. desember Strynehallen
20.-21. januar Styrkhallen
11. februar Trivselshallen
17.-18. mars Eid Idrettshus


Vi startar torsdag 14.september 🙂 Ta med ballen din viss du har.
Innbyding Regionsleikar 8-12 år

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Sep 2017

Sjå innbydinga til Regionsleikane friidrett  8-12 år her: http://www.fjellhugvereide.no/...

Søndag 17. september kl 14.00, på Byrkjelo Stadion.
Cecilie på Lerøy-Lekene

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Sep 2017


Under Lerøu-Lekene på Osterøy for 13- og 14-åringar fekk Cecilie Tveit frå Fjellhug/Vereide ein 8. plass på 1500 m med tida 5.52,64.  På 600 m vart ho nr. 9 med resultatet 1.57,9 , medan ho i høgde fekk resultatet 1,26, og vart nr. 12.

Godt jobba, Cecilie, i hard konkurranse med andre frå S&Fj, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder!
79 på kveldens Gloppe-Trim

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 6. Sep 2017

Nokre av kveldens frammøtte, med vesle Solis van Hulst som vann gavekortet frå Skinlo & Co

Deltakarliste 6. sept. 2017.
Abraham Amunuel  x 
Abukar Sahrula  x 
Alme Anne Marie  x 
Alyoussef Basbar  x 
Alyoussef Noureddine  x 
Andenæs Ingrid Martine  x 
Apalset Marit  x 
Aske Jorunn Dvergsdal  x 
Aske Matias  x 
Aske Nathalie Helene  x 
Aske Sunniva Mardal  x 
Austrheim Ragnhild B  x 
Bakkelid Anne Kristin  x 
Bakkelid Heidi  x 
Bashir Saniab  x 
Eikenes Asbjørg  x 
Engelstad Ivar  x 
Fagerli Frode  x 
Felde Steinar Skaaden  x 
Felde Terje  x 
Felde Tormod Skaaden  x 
Fosstvedt Dag   x 
Fuglestrand Tirill Maria (2 km)               10,21
Fuglestrand Tobias (2 km)                 6,27
Føleide Martin  x 
Gausdal Per Ola  x 
Gautefall Åsne Viken  x 
Hauge Kristin  x 
Helgheim Cecilie M  x 
Helgheim Emil  x 
Henden Arnold  x 
Hjartholm Vegar  x 
Hjelle Jon Bjarte  x 
Holme Britt  x 
Humberset Sindre (4 km)               17,54
Ibrahim Ali  x 
Jacob Kibreab  x 
Liseth Irene  x 
Lothe Steinar  x 
Lundar Una Ingeborg Gaasemyr  x 
Lyngstad Halldis  x 
Mykland Anita  x 
Netland Aud Karin  x 
Nyhagen Ola  x 
Nyhammer Margit  x 
Nyheim Ingunn  x 
Rauset Liv Kristin Eimhjellen  x 
Rauset Mathias  x 
Roset Håkon Hjelle  (4 km)              17,52
Roset Jan Erik  (4 km)              16,47
Roset Olina  x 
Roset Åshild   x 
Ryssdal Per  x 
Ryssdal Randi  x 
Sande Kjell    x 
Sande Ronald  x 
Sandnes Inger  x 
Shubat Wali  x 
Siesling Hennije  x 
Skaaden Randi  x 
Svalheim Aurora  x 
Svalheim Hege Marita  x 
Svalheim Mathea  x 
Svalheim Sondre  x 
Svalheim Stig  x 
Sæterøy Eva  x 
Sørebø Gerd  x 
Tisthamar Grete Liv  x 
Tveit Cecilie  x 
Tveit Merete  x 
Tveit Odd Bjarne  x 
Tystad Else  x 
Underthun Pål Asbjørn Nyland  x 
Van Hulst Kaya  x 
Van Hulst Linda  x 
Van Hulst Solis  x 
Verlo Kjartan  x 
Vosier Filimon  x 
Ytredal Kari  x Trimtider på Nordstranda Skule + Idrettsmerke

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Sep 2017

Fjellhug/Vereide I.L. treningstider i Nordstranda Skule.

 

Tysdag      12.09.17           kl 19.30 – 20.30   Dametrim v/ Hilde Austrheim

Måndag    25.09.17           kl 19.00 – 20.30   Sirkeltrening v/ Ståle Austrheim

Torsdag     12.10.17          kl 19.30 – 20.30   Herretrim  v/ Per Andenæs

  Vel møtt!!!           

Trimgruppa

 

 

 

IDRETTSMERKEPRØVE VED TYSTAD NAUSTET

MÅNDAG 04.09.17 KL 19.30.

Utaldenhet, og hurtighet på sykkel.

Vel møtt!         

Trimgruppa
Funksjonærliste Regionsleikane 17. sept.

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 1. Sep 2017Regionsleikane søndag 17. sept. , stemnestart kl 14.00

 

Dette er eit stemne for 8-12 år på Byrkjelo stadion, der Fjellhug/Vereide er arrangør.

 

Vi har sett opp denne funksjonærlista:

Stemneleiar/speaker:        Dagfinn Nyhammer

Startar:                                Arne Klakegg

Startordnar:                         Håkon Fjellestad

Vindmålar:                           Jon R Hauge

Tidtaking (elektronisk):        Morten Leirgul/Arvid Leirgul

Resultatskriving:                  Inger Lise Vereide

Lengde:                             Bjarne Hauge (leiar), Ingunn Nyheim, Lisa Selsvik,   Linda van Hulst

Kule:                                   Birger Berge (leiar),  Merethe G Tveit,  Elling Fjellestad, Oddgeir Leirgul

(«lagleiar» for Fj/Vereide-deltakarane på bana:  Else Lundestad Bakkeli)

Friidrettsgruppa håpar at alle kan møte, og at ein møter i god tid (minimum ½ time før stemnestart.  Øvingsleiarane har ansvar for at øvingsplasse er klar til bruk ved stemnestart.  Er det problem med å vere med, må de snarast gje melding til dagfinn.nyhammer@enivest.net eller mobil 412 279 68.
Innbyding til Regionsleikar i friidrett

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 1. Sep 2017

Regionsleikane  8 - 12 år

 

Fjellhug/Vereide il inviterer til Regionsleikar i friidrett  8-12 år på Byrkjelo Stadion

Søndag 17. september kl 14.00

Regionsleikane tradisjonelt har vore eit stemne for Nordfjord,  men vi inviterer no heile krinsen til stemnet på Byrkjelo.

Dette er eit «3-kamp»-stemne, med øvingane 60 m – lengde –kule på programmet, og der alle i utgangspunktet er med på alle tre øvingane.  Skulle nokon av ein eller annan grunn ikkje ønskje å vere med i ei øving, er det sjølvsagt ok.  Vi legg inn ein 600 m til slutt i stemnet, då det er fleire som ofte ønskjer seg eit lenger løp

Vi har rimelege startpengar; kr 130,- pr deltakar for alle øvingane samla

Påmelding på epost til dagfinn.nyhammer@enivest.net seinast innan fredag 15. september kl 17.00. Vi treng informasjon om fødselsår, namn og klubb.

Regionsleikane-medalje til alle! 

Startpengar overførast samstundes med påmelding til konto 3705 33 01917.

 

Vel møtt til eit av dei siste friidrettsstemna på bane for i år! 

Kontaktperson:  Dagfinn Nyhammer – mobil 41227968

 

Ver bra og hald påmeldingsfristen!  Påmeldingsansvarleg er på reise laurdag, så det vil dermed ikkje vere mogeleg med påmeldingar denne dagen.

 
Innbydelse til km sprint

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Aug 2017

Lørdag 9. september er det km sprint i Sogndal.

Følg link under for mer informasjon.

KM-sprint
Cecilie er utteken til Lerøy Ungdomsleikar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Aug 2017

Cecilie Tveit (t.h.) er utteken til ungdomsleikar på Osterøy.  Her saman med venninne Else-Mari Nyheim

Cecilie Tveit (13) er utteken til Lerøy Ungdomsleikar på Osterøy 9. og 10. september.  Det er Sogn og Fjordane Friidrettskrins som tek ut laget frå fylket.

Cecilie skal delta i høgde, og på 600 og 1500 m.  Lukke til; flott med representasjon frå Fjellhug/Vereide il!
Gloppe-Trimmen med 65 deltakarar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Aug 2017

Debutantar på Gloppe-Trimmen i kveld frå Gloppen Opplæringssenter (foto: Birgith Hjelle Roset)

Onsdag 29. august deltok desse på Gloppe-Trimmen:

Abraham Amunuel
Abukar Sahrula
Alme Anne Marie
Alyoussef Basbar
Alyoussef Noureddine
Andenæs Ingrid Martine
Apalset Marit
Aske Jorunn Dvergsdal
Aske Ruth
Aske Sunniva Mardal
Austrheim Ragnhild B
Bakkelid Heidi
Berhe Samra
Eikenes Asbjørg
Elvebakk Margunn
Engelstad Ivar
Fagerli Frode
Felde Steinar Skaaden
Felde Tormod Skaaden
Føleide Martin
Gausdal Per Ola
Gautefall Åsne Viken
Gjengedal Marie
Hauge Kristin
Helgheim Cecilie M
Helgheim Emil
Henden Arnold
Hjartholm Vegar
Holme Britt
Kilani Mohamad al
Kilani Tamim
Kinfe Selam
Lothe Steinar
Lundar Una Ingeborg Gaasemyr
Lyngstad Halldis
Mykland Anita
Nyhagen Ola
Nyhammer Dagfinn
Nyhammer Margit
Rauset Liv Kristin Eimhjellen
Rauset Mathias
Roset Birgit Hjelle
Roset Jan Erik             Tid: 16,54 
Roset Olina
Ryssdal Per
Ryssdal Randi
Sande Kjell  
Sande Ronald
Sandnes Inger
Shubat Wali
Siesling Hennije
Skaaden Mariann
Svalheim Aurora
Svalheim Mathea
Svalheim Sondre
Svalheim Stig
Sæterøy Eva
Sørebø Gerd
Teige Liv Randi
Tisthamar Grete Liv
Tveit Merete
Tystad Else
Underthun Pål Asbjørn Nyland
Verlo Kjartan
Ytredal KariGloppe-Trim 23. august

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Aug 2017

Tormod og Steinar klare til Gloppe-Trim, Anita er ferdig med dagens runde.

Litt færre enn sist, men likevel godt og vel 50 frammøtte:

Alme Anne Marie
Apalset Marit
Aske Jorunn Dvergsdal
Aske Nathalie Helene
Aske Sunniva Mardal
Eikenes Asbjørg
Elvebakk Lise
Elvebakk Margunn
Engelstad Ivar
Fagerli Frode
Felde Steinar Skaaden
Felde Tormod Skaaden
Fosstvedt Dag 
Fromreide Helen
Føleide Martin
Gausdal Per Ola
Gautefall Åsne Viken
Henden Arnold
Hjartholm Vegar
Hjelle Jon Bjarte
Hole Sofie Pernille
Holme Britt
Humberset Sindre
Liseth Irene
Lothe Steinar
Lundar Una Ingeborg Gaasemyr
Lyngstad Halldis
Mykland Anita
Nyhagen Ola
Nyhammer Margit
Rauset Liv Kristin Eimhjellen
Rauset Mathias
Rauset Simen
Roset Birgit Hjelle
Roset Olina
Roset Åshild 
Sande Kjell  
Sande Ronald
Sandvik Andreas Elvebakk
Sandvik Terje
Siesling Hennije
Skaaden Mariann
Skaaden Randi
Svalheim Aurora
Svalheim Hege Marita
Svalheim Mathea
Svalheim Sondre
Svalheim Stig
Teige Liv Randi
Tisthamar Grete Liv
Tveit Merete
Tystad Else
Underthun Pål Asbjørn Nyland
Ytredal Kari
Skjerdal DavidTrenarkurs i Trivelshagen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 22. Aug 2017

Norges Handballforbund (NHF) Region Vest skal etter planen starte gjennomføring av Trener 1 modul 1-4 i Trivselshagen torsdagar i august og september. Kurset kjem til å gå over dei fire neste torsdagane frå kl 17-21.

Pr dags dato er det kun 4 påmelde, noko som er for lite til å gjennomføre kurset. Hiv dokke rundt og bli med! Handballgruppa har 3 gratisplassar på 4 modular iløpet av sesongen. Dette er ein inspirerande start på handballsesongen, som alle kan ha nytte av. 

·         Modul 1: 24.august - 17:00– 21:00: 1,5 timer teori og 2,5 timer praksis i hall (praksis ca. fra 1800 – 20:30)
·         Modul 2: 31.august – 17:00– 21:00: 1,5 timer teori og 2,5 timer praksis i hall (praksis ca. fra 1800 – 20:30)
·         Modul 3: 7.september - 17:00– 21:00: 1,5 timer teori og 2,5 timer praksis i hall (praksis ca. fra 1800 – 20:30)
·         Modul 4: 14.september – 17:00– 21:00: 4 timer teori


Ta kontakt med Ingrid Gimmestad for påmelding. Mob. 97164088
Godt frammøte på første Gloppe-Trim etter ferien

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Aug 2017

Abel og Msgna var med for første gong.  Dei lova å kome igjen neste onsdag :-) 


Gloppe-Trimmen hadde i kveld 68 deltakarar, noko som er om lag det meste som har vore med på første trimdag etter sommarferien gjennom dei åra vi har halde på.

Namn og tal frå i kveld:

4 km
1978 Raknes Baard              15,06
1971 Roset Jan Erik              16,51
2002 Van Hulst Kaya              15,04
2000 Lothe Adrian              16,35
  Andersen Jens Petter              19,31
Utan tidtaking:
Abrah Abel
Alme Eivind
Andenæs Ingrid Martine
Apalset Marit
Aske Jorunn Dvergsdal
Aske Nathalie Helene
Aske Sunniva Mardal
Bakkelid Andreas
Bakkelid Anja
Bakkelid Heidi
Bakkelid Sara
Berhe Samra
Breidablikk Ina Kristin Sørland
Eikenes Asbjørg
Engelstad Ivar
Ezgihsh Msgna
Fagerli Frode
Felde Tormod Skaaden
Føleide Martin
Gausdal Per Ola
Gautefall Åsne Viken
Gjengedal Marie
Hauge Kristin
Henden Arnold
Hjartholm Vegar
Hjelle Jon Bjarte
Hosteland Vilde
Liseth Irene
Lothe Steinar
Lundar Una Ingeborg Gaasemyr
Lyngstad Halldis
Mykland Anita
Netland Aud Karin
Nyhagen Ola
Nyhammer Dagfinn
Nyhammer Margit
Nyheim Ingunn
Rauset Liv Kristin Eimhjellen
Rauset Mathias
Rauset Simen
Roset Åshild 
Ryssdal Per
Ryssdal Randi
Råd Arild
Sande Kjell  
Sandnes Inger
Siesling Hennije
Skaaden Mariann
Svalheim Aurora
Svalheim Hege Marita
Svalheim Mathea
Svalheim Sondre
Sæterøy Eva
Sørebø Gerd
Teige Liv Randi
Tisthamar Grete Liv
Tveit Merete
Tystad Else
Underthun Pål Asbjørn Nyland
Van Hulst Lune
Van Hulst Safien
Van Hulst Solis
Verlo KjartanKM friidrett på Byrkjelo

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 6. Aug 2017

Innbyding til KM finn du her

Det nærmar seg KM i friidrett, på Byrkjelo Stadion. Dato er 19. og 20. august. Friidrettsgruppa må få påmelding innan onsdag 15. august.Påmelding til  dagfinn.nyhammer@enivest.net , via messenger, eller SMS 41227968

Dersom nokon har høve til å stille som funksjonærar ein eller begge dagane, hadde det vore kjempeflott, då dette er eit felles arrangement mellom fleire idrettslag. Meld frå til Dagfinn Nyhammer snarast!
Vetenløpet komande helg

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 6. Jul 2017

HUGS SFE Motbakkekarusell, der Vetenløpet komande helg er eitt av dei fire løpa. Ein må ha tre av dei fire for å vere med i samandraget om pengepremiar. Gjeld både konkurranse- og mosjonsklassen.

http://www.fjellhugvereide.no/blog/post/105059/sfe...
66 mosjonistar var med på Svinestranda Opp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 4. Jul 2017

Desse var med i trim-klassen på Svinestranda Opp 2017:

Mosjonistar Svinestranda Opp 2017
1 Haugen Kåre
2 Fjøsne Karen
3 Haugen Berit Aasebø
4 Hauge Bjarne
5 Hauge Dag Erik
6 Austrheim Brita
7 Perozenko Tommas
8 Guddal Kjetil M
9 Nilsen Magnar
10 Gloppestad Berit
11 Gloppestad Harald
12 Eikenæs Elise
13 Aske Ørjan Nesdal
14 Aske Malin Nesdal
15 Aske Merete
16 Nesgård Gunhild
17 Vagstad Olaug
18 Aske Jon Erik
19 Aske Bård Kjetil
20 Fjellestad Britt Elin
21 Fjellestad Edvard
22 Fjellestad Sindre
23 Fjellestad Jens Kristian
24 Fjellestad Lars
25 Fjellestad Louise
26 Solheim Eli
27 Eide Oda
28 Holvik Sigrid Bergheim
29 Kirkeide Sigbjørn
30 Eide Magnus
31 Drageset Ida Marie
32 Aske Vebjørn
33 Aske Else Marie
34 Nesgård Margot
35 Roset Jan Steinar
36 Mykland Sofie Ravnestad
37 Bøe Marie Myrild
38 Svalheim Sondre
39 Fuglestrand Emil
40 Midthjell Johan Aagård
41 Midthjell Asbjørn
42 Arnestad Kari
43 Gloppestad Ole Marius
44 Gloppestad Nikolai
45 Gloppestad Sivert
46 Gloppestad Ausgust
47 Gloppestad Emma
48 Tveit Oskar
49 Ekerhovd Judith B M
50 Skjølberg Charlotte
51 Hetle Håvard
52 Hetle Ellisiv
53 Hetle Erlend
54 Hetle Borgny Kristin
55 Paulen Anders
56 Felde Jannike
57 Sollid Leidulf
58 Bogstad Leidulf
59 Slettvoll Kjell Jørgen
60 Skaaden Mariann
61 Skaaden Geir
62 Bromset Kjellaug
63 Yksnøy Helene Flølo
64 Flølo Jon Pieter
65 Haave Astrid M

Resultat Ungdomsklassen, start frå støylen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Jun 2017


Ungdomsklassen, Start Austrheimsstøylen
Startnr. Klasse plass Etternavn Fornavn
127 G12 1 Rauset Mathias 30,55
128 G13 1 Nesgård Mathias 27,24
129 G13 2 Sandal Mathias Aa 29,29
135 G14 1 Fuglestrand Tobias 29,38
130 G14 2 Bjotveit Hallvard 30,54
136 J10 1 Mykland Marie R 45,05
132 J11 1 Sandal Regine Aa 35,25
J11 2 Langeteig Torine 45,05
134 J14 1 Kirkeeide Maren Hjelmeset 28,45Rekorddag på Svinestranda Opp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Jun 2017

Johan Bugge (57) og Stian Øvergård Aarvik passerer saftstasjonen på Austrheimsstøylen.


Det vart nye rekordar på Svinestranda Opp i år også. Karoline Holsen Kyte, Førde forbetra den gamle rekorden med om lag halvtanna minutt, og den nye bestenoteringa for damer frå Sandane til toppen av Svinestranda 1074 moh, er no 56,36.

I herreklassen vart det også ei solid rekordforbetring der Johan Bugge, Eidsvåg il forbetra fjorårsrekorden til Sindre Hoff med om lag to minutt til 48,58.

Meir biletstoff kjem seinare i kveld under "Galleri".


Svinestranda Opp 2017 - RESULTAT
Arrangør: Fjellhug/Vereide il
25.06.2017
Startnr Klasse Plass Etternamn Fornamn Klubb Austrh.støylen Mål
58 G15-18 1 Grieg Per Christian Varegg Fleridrett 30,20 57,33
61 G15-18 2 Hetle Andreas Breimsbygda il 31,39 59,24
1 G15-18 3 Sørheim Erlend Varegg Fleridrett 31,53 60,21
3 G15-18 4 Rauset Eirik Sandane TIL 33,12 61,32
63 G15-18 5 Skrede Erik Johannesen Førde il 34,30 65,53
2 G15-18 6 Vereide Bendik Gloppen Friidrettslag 41,13 74,55
59 G15-18 7 Vereide Jon Fridtun Veidekke Sandane 54,21 105,30
5 J15-18 1 Larsen Julie Marie Granstrøm Sarpsborg IL 33,18 62,45
65 J15-18 2 Bogstad Sigrid Breimsbygda il 47,27 87,46
6 KJ 1 Ellefsen Hopland Christina Varegg Fleridrett 34,42 66,53
10 KS 1 Kyte Karoline Holsen Førde 30,19 56,36
7 KS 2 Dvergsdal Eli Anne Gular 33,25 62,19
9 KS 3 Volden Magnhild NOTEAM 40,31 75,08
71 KS 4 Løkke Wie Tina 40,39 75,14
8 KS 5 Tennebø Jorunn Gloppen Friidrettslag 91,54
11 KV35-39 1 Lilleskare Anita Iversen BFG Bergen Løpeklubb 32,12 59,56
12 KV35-39 2 Helgheim Merete Gloppen Friidrettslag 36,12 66,47
13 KV45-49 Eimhjellen Trude STIL 41,43 80,10
51 KV45-49 Midthjell Christine Aagård Veidekke Sandane 113,06
69 KV50-54 1 Sollid Anne Kristin 45,36 84,05
14 MJ 1 Øvergaard Aarvik Stian Gneist,IL 26,29 49,12
20 MJ 2 Skamo Hope Jon Rolf Hyen IL 29,17 53,55
15 MJ 3 Claussen Aleksander De Lange Jutul, IL 30,59 55,07
17 MJ 4 Instanes Daniel May Varegg Fleridrett 29,58 55,57
16 MJ 5 Steig Geir Luster IL 30,57 57,00
19 MJ 6 Hellerud Runar Brodd 36,49 66,12
18 MJ 7 Rauset Andreas Gloppen Friidrettslag 36,20 68,48
62 MJ 8 Arnestad Hans Kristian NOTEAM 39,20 75,24
57 MS 1 Bugge Johan Eidsvåg il 26,28 48,58
53 MS 2 Tengsareid Torstein Egersund Idrettsklubb 28,00 51,29
22 MS 3 Hisdal Erling Tjalve 29,33 54,14
23 MS 4 Monsen Ketil BFG Bergen Løpeklubb 30,00 54,43
26 MS 5 Kjærevik Anders AJK Airlines 32,07 60,57
28 MS 6 Ravnestad Kristen Reikvam Gloppen Friidrettslag 35,57 67,03
21 MS 7 Føllesdal Kristoffer Varegg Fleridrett 35,18 67,14
25 MS 8 Vedvik Kennet Eid il 35,48 68,24
27 MS 9 Hellerud Eirik Brodd 36,50 69,58
60 MS 10 Bolset Trond Arild Jølster il 38,57 72,41
24 MS 11 Førde Arild Veidekke Sandane 53,47 107,20
29 MV35-39 1 Fuglesteg Håvard Fanaråk IL 35,18 65,35
56 MV35-39 2 Fagerlid Vegard SFE BIL 36,13 67,38
30 MV35-39 3 Kleppe Kristian Veidekke Sandane 52,21 101,05
31 MV40-44 1 Aske Sverre Nesdal Fjellhug/Vereide IL 30,01 56,00
33 MV40-44 2 Tjønneland Jann Olav Viksdalen IL 31,41 58,49
32 MV40-44 3 Svalheim Stig Sandane Turn og Idrettslag 32,17 60,01
52 MV40-44 4 Skjølberg Gisle Bremanger il 32,55 61,15
34 MV40-44 5 Fure Kennet Fjellhug/Vereide IL 36,54 67,51
55 MV40-44 6 Nesgård Arne Fjellhug/Vereide IL 36,56 69,32
64 MV40-44 7 Skrede Atle Førde il 36,53 74,27
36 MV40-44 8 Alme Lars Otto Fjellhug/Vereide IL 40,47 77,09
35 MV40-44 9 Humberset Sindre Gloppen Friidrettslag 43,45 81,14
70 MV45-49 1 Bungum Bjørn NOTEAM 37,56 70,05
39 MV45-49 2 Nygård Roger Nygård Toppidrett 37,48 70,32
38 MV45-49 3 Eide Bent Inge Gloppen Friidrettslag 41,14 78,49
43 MV50-54 1 Midtkandal Trond Sandane Sykkelklubb 34,33 66,08
42 MV50-54 2 Ekerhovd Asbjørn Bremangermotbakkelag 38,17 71,19
44 MV50-54 3 Nygård Jan Karsten Nygård Toppidrett 39,33 73,31
67 MV50-54 4 Larsen Fred Morgan 42,45 81,12
46 MV55-59 1 Hammersland Henry Gloppen Friidrettslag 36,32 66,37
45 MV55-59 2 Holvik Egil Almenning IL 39,45 74,12
47 MV55-59 3 Fjelldal Hans Veidekke Sandane 41,03 75,22
54 MV60-64 1 Myklebust Arne Sandane Sykkelklubb 76,23
48 MV65-69 1 Tennebø Rolf Gloppen Friidrettslag 94,43
49 MV70-74 1 Hjelmeset Svein Fjellhug/Vereide IL 96,25
50 MV70-74 2 Huus Reidar G Florø T&IF 101,15Påmelde pr. laurdag kveld

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Jun 2017


Då er vi klar med endeleg liste over førehandspåmelde. Desse finn du nedanfor.

På løpsdagen tek vi påmeldingar fram til kl 11.00 - IKKJE UTOVER DET TIDSPUNKTET!

Første start er kl 11.30 (60 år og eldre) Hovudstarten er kl 12.00

14 år og yngre startar på Austrheimsstøylen kl 12.00Startnr. Klasse Etternavn Fornavn Klubb
1 G15-18 Sørheim Erlend Varegg Fleridrett
2 G15-18 Vereide Bendik Gloppen Friidrettslag
3 G15-18 Rauset Eirik Sandane TIL
4 G15-18 Fjelldal Oskar Gloppen Friidrettslag
58 G15-18 Grieg Per Christian Varegg Fleridrett
59 G15-18 Vereide Jon Fridtun Veidekke Sandane
61 G15-18 Hetle Andreas Breimsbygda il
63 G15-18 Skrede Erik Johannesen Førde il
5 J15-18 Larsen Julie Marie Granstrøm Sarpsborg IL
65 J15-18 Bogstad Sigrid Breimsbygda il
6 KJ Ellefsen Hopland Christina Varegg Fleridrett
7 KS Dvergsdal Eli Anne Gular
8 KS Tennebø Jorunn Gloppen Friidrettslag
9 KS Volden Magnhild NOTEAM
10 KS Kyte Karoline Holsen Førde
11 KV35-39 Lilleskare Anita Iversen BFG Bergen Løpeklubb
12 KV35-39 Helgheim Merete Gloppen Friidrettslag
13 KV45-49 Eimhjellen Trude STIL
37 KV45-49 Øvergaard Aarvik Torun Gneist,IL
51 KV45-49 Midthjell Christine Aagård Veidekke Sandane
14 MJ Øvergaard Aarvik Stian Gneist,IL
15 MJ Claussen Aleksander De Lange Jutul, IL
16 MJ Steig Geir Luster IL
17 MJ Instanes Daniel May Varegg Fleridrett
18 MJ Rauset Andreas Gloppen Friidrettslag
19 MJ Hellerud Runar Brodd
20 MJ Skamo Hope Jon Rolf Hyen IL
62 MJ Arnestad Hans Kristian NOTEAM
21 MS Føllesdal Kristoffer Varegg Fleridrett
22 MS Hisdal Erling Tjalve
23 MS Monsen Ketil BFG Bergen Løpeklubb
24 MS Førde Arild Veidekke Sandane
25 MS Vedvik Kennet Eid il
26 MS Kjærevik Anders AJK Airlines
27 MS Hellerud Eirik Brodd
28 MS Ravnestad Kristen Reikvam Gloppen Friidrettslag
53 MS Tengsareid Torstein Egersund Idrettsklubb
57 MS Bugge Johan Eidsvåg il
60 MS Bolset Trond Arild Jølster il
29 MV35-39 Fuglesteg Håvard Fanaråk IL
30 MV35-39 Kleppe Kristian Veidekke Sandane
56 MV35-39 Fagerlid Vegard SFE BIL
31 MV40-44 Aske Sverre Nesdal Fjellhug/Vereide IL
32 MV40-44 Svalheim Stig Sandane Turn og Idrettslag
33 MV40-44 Tjønneland Jann Olav Viksdalen IL
34 MV40-44 Fure Kennet Fjellhug/Vereide IL
35 MV40-44 Humberset Sindre Gloppen Friidrettslag
52 MV40-44 Skjølberg Gisle Bremanger il
55 MV40-44 Nesgård Arne Fjellhug/Vereide IL
64 MV40-44 Skrede Atle Førde il
36 MV40-44 Alme Lars Otto Fjellhug/Vereide IL
38 MV45-49 Eide Bent Inge Gloppen Friidrettslag
39 MV45-49 Nygård Roger Nygård Toppidrett
41 MV45-49 Rauset Eivind Gloppen Friidrettslag
42 MV50-54 Ekerhovd Asbjørn Bremangermotbakkelag
43 MV50-54 Midtkandal Trond Sandane Sykkelklubb
44 MV50-54 Nygård Jan Karsten Nygård Toppidrett
45 MV55-59 Holvik Egil Almenning IL
46 MV55-59 Hammersland Henry Gloppen Friidrettslag
47 MV55-59 Fjelldal Hans Veidekke Sandane
54 MV60-64 Myklebust Arne Sandane Sykkelklubb
48 MV65-69 Tennebø Rolf Gloppen Friidrettslag
49 MV70-74 Hjelmeset Svein Fjellhug/Vereide IL
50 MV70-74 Huus Reidar G Florø T&IF
66

Godver på søndag?

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Jun 2017

Svinestranda søndag 25. juni:

No har vi venta i nesten 2 veker på å få legge ut eit slikt bilete! Vi kryssar fingrar og håpar på at Yr.no held det dei lovar på morgonkvisten i dag, fredag!


65 i kveld på Gloppe-Trimmen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 21. Jun 2017

Kveldens Gloppe-Trim, i alt 65 frammøtte. No er det sommarferie-pause, og vi startar opp att onsdag16. august. God sommar, og takk for frammøtet!

Gloppe-Trim 21.6.17
4 km
RosetJan Erik 16,55
HumbersetSindre 16,57
NyhammerDagfinn 17,17
BrunIvar 19,33
Mosjonsklassen
AlmeAnne Marie
AndenæsAnne Neteland
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeRuth
AustrheimRagnhild B
BakkelidAnja
BakkelidHeidi
BakkelidMerete
BjørkelandTurid
EikenesAsbjørg
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GjengedalMarie
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil
HendenArnold
HestenesSteffen
HjartholmVegar
HolmeBritt
KarlsenMari
LillesethThomas Bakkelid
LotheSteinar
LundarUna Ingeborg Gaasemyr
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MyklandAnita
NetlandAud Karin
NyhagenOla
NyhammerMargit
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RausetMathias
RausetSimen
RosetBirgit Hjelle
RosetIngrid Hjelle
RosetNils Ove
RosetOlina
RosetÅshild
RyssdalRandi
SandeKjell
SandeRonald
SieslingHennije
SkaadenMariann
SkaadenRandi
SvalheimSondre
SæterøyEva
SørebøGerd
TeigeLiv Randi
TisthamarGrete Liv
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn Nyland
Van HulstKaya
Van HulstLinda
YtredalKari


Svinestranda opp har flotte sponsorar - TUSEN TAKK!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 21. Jun 2017

Som alle som jobbar med arrangement veit, er ein avhengig av å ha gode sponsorar når ein skal få ting til.

Fjellhug/Vereide Il og Svinestranda Opp har mange flotte medspelarar frå næringslivet, som har vore positive når vi har spurt om dei kan vere med. TUSEN TAKK TIL DESSE! Du finn dei i kolonna til høgre på heimesida vår si framside.

I tillegg til desse har vi alle dei som har vore med og sponsa oss med gåvepremiar. Premie-general Else Tystad og vi andre takkar hjarteleg for den god mottakinga vi har fått i våre lokale butikkar i Gloppen! De er også medverkande til at vi kan ha eit slikt arrangement i kommunen vår!

TUSEN TAKK!
Forlenga påmeldingsfrist

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Jun 2017

Påmeldingsfristen elektronisk er sett til laurdag morgon kl 8.00. Startpengar no: kr. 400,-. Etter laurdag kl 08 må ein sende ein epost, eller melde seg på ved oppmøte, seinast kl 11.00.

https://mosjon.friidrett.no/svinestranda_opp_18062... (erstatt dei fire første linjene i skjemaet med eigne opplysningar)
Treningsstemne

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 19. Jun 2017

Treningsstemne i friidrett på Idrettsplassen tirsdag 20. juni kl 18.00 Resultat:

KlasseNamnLag60 mLengdeKule 3 kgkule 2 kgSpyd 400 g200 m400m600 m
G10Sondre SvalheimSTIL6,64
G10Harald EvebøSTIL10,12,706,281.37,0
G12Simen Sætren HolvikSTIL10,13,334,1137,7
J08Ingrid Linea M Lunde12,92,103,36
J09Elena Sætren HolvikSTIL11,32,632.59,0
J09Aurora SvalheimSTIL12,31,953,083.07,1
J12Malin Hauge RavnestadFj/Vereide10,72,775,967,70Gloppen Halvmaraton 2017

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 18. Jun 2017


Gloppen Halvmaraton 2017 er terminfesta til laurdag 7. oktober. Set av datoen i kalenderen!

Bilderesultat for 7. oktober

PÅMELDINGSLINK:

 https://mosjon.friidrett.no/pa... 
Sverre vann

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 17. Jun 2017

Sverre Nesdal Aske (Foto: Martin Hauge-Nilsen arkivbilete)


På Molden Opp i dag vann Sverre Nesdal Aske frå Fjellhug/Vereide il 40-44-klassen med tida 55.55. Dette var den 6. beste tida totalt. Vinnartida til Joel Dyrhovden, Samnanger var på 51,11.

Even Nesgård vart nr 6 i klasse 15-17 år, medan Lars Otto Alme vart nr. 9 i klasse 40-44.


Sjå resultata her: http://www.moldenopp.no/resultat-2017

Namn og tal frå Gloppe-Trim 14/6-16

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Jun 2017

Gloppe-Trim 14/6-17
Tidtaking:
EideBent Inge16,52
Utan tidtaking
AlmeAnne Marie
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
BakkelidAnne Kristin
BakkelidHeidi
ElvebakkLise
ElvebakkMargunn
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FøleideMartin
GausdalPer Ola
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil
HendenArnold
HestenesSteffen
HjartholmVegar
HjelleJon Bjarte
HolmeBritt
HåheimElfrid Rauset
LisethIrene
LotheSteinar
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MurtraMagdalena
MyklandAnita
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
NyheimSunniva
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RausetMathias
RausetSimen
RosetBirgit Hjelle
RosetOlina
RosetÅshild
RyggMajken Gøranson
RyssdalPer
RyssdalRandi
RådArild
SandeKjell
SandeRonald
SandnesInger
SandvikAndreas Elvebakk
SandvikTerje
SkaadenMariann
SkaadenRandi
SvalheimAurora
SvalheimHege Marita
SvalheimSondre
SæterøyEva
SørebøGerd
SøreideGerd
TeigeLiv Randi
TystadElse
Van HulstKaya
Van HulstLinda
YtredalKariSvinestranda og påmelding på mosjon.friidrett.no

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 12. Jun 2017

No fungerer påmeldingane elektronisk.

Svinestranda Opp finn du på www.mosjon.friidrett.no, på denne lenka, der det også ligg ope for elektronisk påmelding: https://mosjon.friidrett.no/participant/arrangemen...
Video frå fjorårets Svinestranda Opp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 11. Jun 2017


Nokon som har lyst igjen å kikke på videoen som Oddvar Grotle, Florø tok opp i fjor, på toppen av Svinestranda?

Her er den:
Stilig bil!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 9. Jun 2017

Leiv Austrheim Bilverksted/Toyota/Leif Arne Austerheim har verkeleg lagt seg i selen for å skape god PR for motbakkeløpet vårt, Svinestranda Opp. Bilen, ein ny Toyota Yaris Hybrid, automatgira, er dandert med logo, løypetrasse, bilete frå fjorårets løp, osv - verkeleg stilig!

Godt med gode sponsorar, og dette var verkeleg ein praktjobb, Leif Arne! Og etter å ha køyrt bilen nokre få kilometer i dag, kan den absolutt anbefalast også for andre!

Her poserer løpsgeneral Birger Berge saman med doningen.

Resultat frå Gloppenmeisterskapen i friidrett

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 8. Jun 2017

Resultat frå kveldens opne Gloppenmeisterskap i friidrett, på Byrkjelo

Resultata finn du HERLitt smånytt tre veker før Svinestranda Opp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 8. Jun 2017


 • Påmeldingsfristen: Vi har utsett den til mandag 19. juni. Men det er fritt fram å melde seg på no; send ein epost til dagfinn.nyhammer@enivest.net NB! Ved ein feil står det i innbydinga at ein kan melde seg på via Min Idrett. Det viser seg at det ikkje mogeleg på mosjonsløp, så dermed er best å ordne påmelding via epost.
 • T-skjorter: Gratis t-skjorte til dei 50 første som melder seg på
 • Mosjonsklassen: Svinestranda Opp-medalje til alle mosjonistar
 • Mosjonsklassen: Vi tilbyr alternativ med gratis parkering på Kleivane (skianlegget) for alle som ønskjer mosjonsturen der i frå og til Austrheimsstøylen (og evt. til toppen). God veg, god parkering, og fin og lett tur mellom Kleivane og Austrheimsstøylen.
 • Kle og utstyr: Vi har bil som kan ta med løparane sine klede til Austrheimsstøylen, der premieutdelinga blir.
 • Retur frå Austrheimsstøylen: Det vil køyre minibussar til og frå.
 • Svinestranda Opp er Norgescup-løp, der alle 5 løpa tel med.
 • SFE Motbakkekarusell: Dette er ein karusell sponsa av Sogn og Fjordane Energi, og omfattar Trollenyken Opp, Svinestranda Opp, Vetenløpet, og Troda Opp. Tre av dei fire løpa tel samanlagt.
 • O-gruppa i Fjellhug/Vereide il vil ha aktivitetar for dei yngste på stølsområdet under arrangementet
 • Premieutdeling ca kl 15.15, når løparane er komne tilbake til Austrheimsstøylen
 • Vi har auka 2. premien, og lagt til ein pengepremie for 4. plass, slik at premiane no er: 4000/1500/500/500. Premie også for løyperekord.
 • Kart, m.m. http://www.motbakke.com/svinestranda-opp/Gloppe-trim nr 7, 7. juni

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Jun 2017

I alt 81 deltakarar møtte opp, takka vere ikkje minst STIL sitt A-lag i fotball som tok dette som ei solid treningsøkt. Svært gode tider oppnådde mange av dei også!

Gloppe-Trim onsdag 7. juni 2017
2 km
RausetMathias 7,03
4 km
NesdalRuben 14,10
RausetEirik 14,20
BjotveitGudmund 14,31
SkogliAron 14,39
GimmestadSimon 15,20
ØenArne Morten 15,34
RausetEivind 15,40
CinkPetja 16,10
LoteEspen Reed 16,27
SildenAnders 17,10
HumbersetSindre 17,25
MøllKristian 18,16
TveitCecilie 18,17
TveitOdd Bjarne 18,20
Utan tidtaking
AlmeAnne Marie
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
AustrheimRagnhild B
BakkelidAnja
BakkelidAnne Kristin
BakkelidHeidi
EikenesAsbjørg
ElvebakkLise
ElvebakkMargunn
EngelstadIvar
FagerliFrode
FeldeTormod Skaaden
FureMagni
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
HendenArnold
HestenesSteffen
HolmeBritt
KlausenKaroline
LillesethThomas Bakkelid
LisethIrene
LotheSteinar
LundarUna Ingeborg Gaasemyr
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MurtraMagdalena
MyklandAnita
NetlandAud Karin
NyhagenOla
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
OenVilde
OenYngvill
RausetLiv Kristin Eimhjellen
ReedBjørg
RosetBirgit Hjelle
RosetOlina
RyssdalPer
RyssdalRandi
SamraBerthe
SandeKjell
SandeRonald
SandnesInger
SieslingHennije
SkaadenMariann
SkaadenRandi
SvalheimAurora
SvalheimHege Marita
SvalheimMathea
SvalheimSondre
SvalheimStig
SørebøGerd
TeigeLiv Randi
TveitMerete
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn Nyland
Van HulstKaya
Van HulstLinda
VerloKjartan
YtredalKari


Tidsskjema Gloppenmeisterskapet

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Jun 2017


Tidsskjema Gloppemeisterskap 8/6

Tidspkt.

Løp

Lengde

Kule

Høgde

Spyd

Slegge

Diskos

17:45

2000 m

G/J 13+

18:00

60 m G/J 10-12

18:10

60 m G/J 13-14

G/J 10-12

18:20

100 m alle

G/J 13+

18:30

18:40

G/J 10-12

18:50

19:00

G/J 13+

19:15

G/J 13+

G/J 10-12

19:30

19:45

600 G/J 13-14

20:00

600 G/J 10-12

G/J 13+

20:15

800 m

G/J 13+


Friidrettsdag med Nordstranda Skule

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Mai 2017


Kjempeflott friidrettsdag med Nordstranda Skule i går! Dette er ein årviss tradisjon etter kvart, og som tidlegare år var det 1. Idrett på Firda vgs som var hjelparane våre. Dei gjorde ein super innsats gjennom heile dagen, og gjorde dagen til ei oppleving for dei som var med! Takk til Firda Vgs.

Nordfjordrittet på sykkel 3. juni

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Mai 2017


Laurdag 3. juni

vil over 200 personer tråkke seg rundt Nordfjorden.

Opp Utvikfjellet vil dei nok minst ein gong lure på kva i all verda som fekk dei til å melde seg på denne kraftprøva?

Møt opp på Sandane i to-tida, og ver med å heie ryttarane fram!

Ta med deg familie og venner, flagg, bjøller og anna moro. Ver med å gje ryttarane ei kjærkomen energi-innsprøyting når dei syklar gjennom Nordstrandsvegen i Sandane Sentrum.

I tillegg til idrettsglede kan vi freiste med Gloppens beste speaker, Selfie-vegg og Nordfjordritt-quiz med kjekke PREMIER. Buff og sponsormateriell til dei 100 første som legg ut bildar med #Nordfjordrittet2017#.

Klokka 15:30 trekkast vinnaren av Nordfjordritt-quizen, som får eit gåvekort på 500 kronar frå G-Sport. Lollipop frå Diplom-Is til barna som forsatt heier etter klokka 15:00.

Velkomen!


Helsing Sandane Sykkelklubb

70 også i kveld

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Mai 2017

Gloppe-Trim 31. mai 2017
2 km
2007SondreSøreide10,53
4 km
1973SindreHumberset17,42
1964VidarEide17,56
Utan tidtaking
Anne MarieAlme
Ingrid MartineAndenæs
MaritApalset
Jorunn DvergsdalAske
Nathalie HeleneAske
RuthAske
Anne KristinBakkelid
HeidiBakkelid
LiseElvebakk
MargunnElvebakk
IvarEngelstad
FrodeFagerli
Steinar SkaadenFelde
Tormod SkaadenFelde
MagniFure
MartinFøleide
Per OlaGausdal
Åsne VikenGautefall
KristinHauge
Cecilie MHelgheim
EmilHelgheim
ArnoldHenden
VegarHjartholm
Jon BjarteHjelle
BrittHolme
IreneLiseth
SteinarLothe
Una Ingeborg GaasemyrLundar
HalldisLyngstad
Jakob HestenesLystad
Monica BrandsøyLystad
Sara HestenesLystad
MagdalenaMurtra
AnitaMykland
Aud KarinNetland
DagfinnNyhammer
MargitNyhammer
Liv Kristin EimhjellenRauset
MathiasRauset
BjørgReed
Birgit HjelleRoset
Nils OveRoset
ÅshildRoset
PerRyssdal
RandiRyssdal
ArildRåd
KjellSande
RonaldSande
IngerSandnes
HennijeSiesling
MariannSkaaden
RandiSkaaden
KasperStensaker
ElinStensaker
AuroraSvalheim
Hege MaritaSvalheim
MatheaSvalheim
SondreSvalheim
EvaSæterøy
GerdSørebø
SveinungSøreide
Liv RandiTeige
Grete LivTisthamar
ElseTystad
Pål Asbjørn NylandUnderthun
KjartanVerlo
KariYtredalFjellhug/Vereide og Sparebankleikane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 28. Mai 2017

Biletet: Sander Aske Granheim spurtar mot mål på 60 m

Pga av konfirmasjon i bygda var det vanskeleg i år å få deltakarar (og funksjonærar) på Sparebankleikane. Men Sander og Nikolai Aske Granheim, samt Tobias Bakkelid og Steffen og Håkon Fjellestad var med.

I G18/19 kasta Steffen Fjellestad slegga 39,80, som gav han 2. plass

Håkon Fjellestad (G17) kasta slegga (3 kg) 49,19 m, og vart nr. 3

I gutar 12 år vart Sebastian Bakkelid nr. 3 i høgde med 1,20 m).

Tobias Bakkelid (G10) fekk resultatet 5,96 i kule

Sander Aske Granheim (G10) fekk 10,23 på 60 m, og 3,69 i lengde (beste res. i klassen her)

Nikolai Aske Granheim (G11)fekk resultata 7,19 i kule, 10,29 på 60 m og 3,80 i lengde.

I tillegg fekk Else Lundestad (GFIL) resultatet 41,52 m i diskos!
Lars Agnar Hjelmeset med godt hinderløp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 26. Mai 2017

Sparebankleikane er i gang. Fredagen byr ikkje på så mange øvingar, men det vart fin-fine resultat i det som vart arrangert.

Lars Agnar Hjelmeset(biletet), Nittedal,og med røter på Hjelmeset, sprang ein god 2000 m hinder, og kom inn på 6.05,91. Dermed nådde han eit kvalifiseringkrav for OL for 16-åringar med god margin. Noreg skal sende 6 deltakarar til dette OL, og det er dermed ikkje klart enno om Lars Agnar vil vere ein av desse. Men med 10 sek. under kvalifiseringskravet, skulle sjansane absolutt vere der. Vi kryssar fingrar!

Søstera, Marthe Johanne (15) fekk også ei god tid på 1500 m; 5,05,61.

Fjellhug/Vereide il hadde ein deltakar med på fredag; Håkon Fjellestad. Han fekk 3. plass i slegge G17 (5 kg slegge), med 50,13 m.

Resultat frå dagens stemne finn du her (resultata vert oppdaterte etter kvart som stemnet går, i morgon og på søndag):

http://webres.andro.no/gloppen/sparebankleikane/20...
Sparebankleikane: Tidsskjema

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 26. Mai 2017

Tidsskjema Sparebankleikane 2017


70 på kveldens Gloppe-Trim

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Mai 2017

70 frammøtte på kveldens Gloppe-Trim, som var 5. trimkvelden denne sesongen. No står det igjen 4 kveldar før vi tek sommarferie, så då er det om å gjere å nøyte seg litt og få desse kveldane med!

Kveldens gåvekort var frå klatre- og fritidsparken Høyt & Lavt,og den heldige, og spreke, vinnar vart Halldis Lyngstad. Ønskjer ho ikkje å klatre i tretoppane sjølv, er dette ein fin presang til barn eller barnebarn.

Gloppe-Trim onsdag 24. mai 2017
2 km
2002RausetSimen6,21

2005

2005

Rauset

Fuglestrand

Mathias

Bendik

6,41

6,41

2007SøreideSondre10,46
Trim-klassen
AlmeAnne Marie
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
BjørkelandTurid
EikenesElise M
EkleLudvig Seim
EkleSofia Seim
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FosstvedtDag
FuglestrandOlav
FureMagni
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
GjengedalMarie
GåsemyrIngvild
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil
HendenArnold
HestenesSteffen
HjartholmVegar
HjelleJon Bjarte
HolmeBritt
LotheSteinar
LundarUna Ingeborg Gaasemyr
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MurtraMagdalena
MyklandAnita
NetlandAud Karin
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
NyheimIngunn
RausetLiv Kristin Eimhjellen
ReedBjørg
RosetBirgit Hjelle
RosetNils Ove
RosetOlina
RyggMajken Gøranson
RyssdalPer
RyssdalRandi
RådArild
SandeKjell
SandeRonald
SandnesInger
SeimMari
SeimSynnøve
Seim Aud Berge
SieslingHennije
SkaadenMariann
SlagstadAnniken
SvalheimSondre
SvalheimStig
SørebøGerd
SøreideSveinung
TisthamarGrete Liv
TveitMerete
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn NylandSvinestranda Opp - Vi har fått med oss gode sponsorar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Mai 2017

Vi er midt i førebuingar til sommarens store begivenheit i idrettslaget; Norgescup-motbakkeløpet Svinestranda Opp

Her har vi fått med oss mange gode sponsorar som gjer det mogeleg å ta på seg eit slikt prestisjearrangement, sjå berre:

Sparebankstiftinga
Nordfjord Laks

Fjord1

Møbelringen/ Gloppen Møbel

Leiv Austrheim
Gloppenadvokatane
Huseiernes LF
Truck Nor
Frydenbø
G-sport
Tannl. Seim
NOMIL
Olav Hjelmeset
BAMA

RAMIRENT


I tillegg har vi også Sogn og Fjordane Energi (SFE) som stiller som sponsor på den lokale SFE Motbakkekarusellen som består av fire løp i Nordfjord.

Dei lokale bedriftene i Gloppen støttar også svært godt opp med premieringa i løpet, der minimum 1/3 av løparane vert premierte.

Kjekt å ha bedrifter og organisasjonar med oss!

Seriestemne på Idrettsplassen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 23. Mai 2017

(illustrasjonfoto)

Det var diverre ingen frå Fjellhug/Vereide som møtte opp då vi arrangerte seriestemne på idrettsplassen i kveld. Derimot var det ein fin gjeng med STIL-arar som under dei flotte forholda fekk gode resultat. Øvingane var 60m, lengde, kule og 600 m.

Seriestemne Idrettsplassen, Sandane
Arrangør: Fjellhug/Vereide il
Dato: 23/5-17
Klasse Namn Lag Resultat
60 m
G10 Sondre Svalheim STIL 10,2
G10 August Gloppestad STIL 9,8
G10 Harald Evebø STIL 9,8
G10 Tobias Austrheim STIL 9,9
G10 Jens Ole Aske STIL 9,9
G11 Asgrim Grøneng STIL 13,9
G12 Simen Sætren Holvik STIL 9,6
G12 Mathias Rauset STIL 9,7
G12 Viljar Grøneng STIL 9,7
J09 Tiril Fuglestrand STIL 12,2
J09 Elena Sætren Holvik STIL 10,2
J09 Aurora Svalheim STIL 12,1
J11 Natalie Røed Kandal STIL 10,2
Lengde
G10 Sondre Svalheim STIL 2,94
G10 August Gloppestad STIL 3,21
G10 Harald Evebø STIL 2,52
G10 Tobias Austrheim STIL 3,15
G10 Jens Ole Aske STIL 2,86
G11 Asgrim Grøneng STIL 2,88
G12 Simen Sætren Holvik STIL 3,17
G12 Mathias Rauset STIL 3,07
G12 Viljar Grøneng STIL 3,33
J09 Tiril Fuglestrand STIL 2,34
J09 Elena Sætren Holvik STIL 2,67
J09 Aurora Svalheim STIL 2,22
J11 Natalie Røed Kandal STIL 2,14
Kule
G10 Sondre Svalheim STIL 6,58
G10 August Gloppestad STIL 6,47
G10 Harald Evebø STIL 5,44
G10 Tobias Austrheim STIL 5,19
G10 Jens Ole Aske STIL 6,06
G11 Asgrim Grøneng STIL 5,76
G12 Simen Sætren Holvik STIL 4,24
G12 Mathias Rauset STIL 5,21
G12 Viljar Grøneng STIL 5,47
J09 Tiril Fuglestrand STIL 4,05
J09 Aurora Svalheim STIL 2,96
J11 Natalie Røed Kandal STIL 4,58
600 m
G12 Mathias Rauset STIL 2.04,1
G12 Simen Sætren Holvik STIL 2.05,2
J09 Aurora Svalheim STIL 3.03,5


Kule: Gutar 12 år nytta 3 kg, medan resten nytta 2 kg-kula.


Ungdomen ønskjer organisert trening

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 19. Mai 2017


Fjellhug/Vereide IL har gjort ei undersøking mellom ungdomsskule- og vidaregåande-elevar som soknar til Fjellhug/Vereide om treningsaktivitet, kva dei ønskjer, og om dei ønskjer tilrettelegging, eller fri aktivitet. Grunnlaget for samandraget nedanfor er 58 innleverte svar.

Heile 81 % er med på organiserte treningar, noko som kanskje var litt overraskande. Også kanskje litt uventa at det var 75 % som ønskte organiserte i idrettslag-regi, og at heile 80 % ønskte faste rammer rundt treninga. Uorganisert og "frie aktivitetar" hadde liten oppslutnad.

Samandraget av undersøkinga vart slik:

 • Aktiv deltaking på trening og konkurransar:
  • 93% driv med aktiv trening og/eller konkurransar
  • Ikkje nokon stor skilnad på aldersgruppene, eller mellom gutar og jenter
 • Er med på organiserte aktivitetar i idrettslaget?
  • 81%er med på organiserte treningar
  • 23 av 26 gutar i ungdomsskulealder ER med på aktivitetar i IL-regi
  • 5 av 7 jenter i ungdomsskulealder er IKKJE med på aktivitetar i IL-regi.
  • 2 av 4 gutar på VGS er IKKJE med på aktivitetar i IL-regi.
  • 8 av 9 jenter på VGS ER med på aktivitetar i IL-regi
  • Alle over 20 år ER med på aktivitetar iIL-regi
 • Kjekkaste aktivitetar
  • Innan- og utandørsaktivitetar er om lag like populære
  • Aktivitetar sommarstid er meir populært enn vinter-idrett.
  • Lagidretten er prioritert i høve til individuell idrett
   • Gutar GU: 80/20 % - lag/individuell
   • Jenter GU:om lag 60/40 %- lag/individuell
   • Gutar VGS: 80/20 % - lag/individuell
   • Jenter VGS: 80/20 %- lag/individuell
   • > 20 år:100/0 %- lag/individuell
 • Tilrettelegging frå idrettslaget, eller fri organisering utanom idr.l.:
  • 75 % ønskjer organiserte treningar i il-regi, 25% føretrekkjer uorganisert
   • Gutar GU: 85/15 % - org/fritt
   • Jenter GU: 55/45% - org/fritt
   • Gutar VGS: 70/30% - org/fritt
   • Jenter VGS: 70/30% - org/fritt
   • >20:80/20% - org/fritt
 • Faste rammer på treningane, eller uorganiserte og meir frie aktivitetar?
  • 80% ønskjer faste rammer i treninga
   • Om lag lik fordeling i alle aldersgrupper
 • Kva tilbod bør prioriterast av idrettslaget:
  • Volleyball , Handball, og fotball + basistrening er mest nemnde.Informasjon om barneidrett

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 18. Mai 2017

Idrettskrinsen har informasjon om barneidrett. Les, og sjå video, her:

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/idretten-lan...
Gloppe-Trim nr. 4: 93 deltakarar med!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Mai 2017

Amalie og Mariell på full fart mot mål!

I alt 93 møtte opp på kveldens Gloppe-Trim, noko som er rekord i år. Det har litt å gjere med at foreninga for Hjerte og Lungesjuke arrangerte sin Hjertemarsj saman med oss. Vi håpar imidlertid at dei vil kome tilbake ein annan onsdag, det hadde vore kjempeflott.

Vinnar av gåvekortet frå Firda Elektro var Eivind Rauset.

Gloppe-Trim nr. 4, onsdag 10/5-17
2 km
2005RausetMathias6,55
2007SøreideSondre11,52
2008KirkhornAmalie13,42
2008NygårdMariell Bakketun13,42
4 km
2002RausetSimen16,37
1973HumbersetSindre17,39
1982GlomsaasMarianne21,23
1978RaknesBaard21,24
Utan tidtaking
AlmeAnne Marie
AndenæsAnne Neteland
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
AskeRuth
AustrheimRagnhild B
BakkelidAnne Kristin
BakkelidHeidi
BjørkelandTurid
EimhjellenRagnhild
EimhjellenTrude
ElvebakkLise
ElvebakkMargunn
EngelstadInger Lise
EngelstadIvar
EvebøHarald Opheim
FagerliFrode
FeldeSteinar Skaaden
FeldeTormod Skaaden
FureMagni
FøleideMartin
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil
HendenArnold
HestenesSteffen
HjartholmVegar
HjelleJon Bjarte
HolmeBritt
IseneKari
KleppenesBerit
KnottenMagne
LisethIrene
LotheSteinar
LyngstadHalldis
LystadJakob Hestenes
LystadMonica Brandsøy
LystadSara Hestenes
MurtraMagdalena
MyklandAnita
NetlandAud Karin
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
NyheimIngunn
OenMorten
OenVilde
OsnesJanne
RausetEivind
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RavnestadMagnhild
ReedBjørg
RyssdalPer
RyssdalRandi
RådArild
SandeKjell
SandeRonald
SandnesInger
Seim Aud Berge
SieslingHennije
SkaadenMariann
SkaadenRandi
SlagstadAnniken
SlagstadGrete
SvalheimAurora
SvalheimHege Marita
SvalheimMathea
SvalheimSondre
SvalheimStig
SæterøyEva
SørebøGerd
SøreideSveinung
TisthamarGrete Liv
TveitCecilie
TveitMerete
TveitOdd Bjarne
TystadElse
TystadElise
UnderthunPål Asbjørn Nyland
VerloKjartan
VosMargrieta
YtredalKari


Innbyding til Honndalsleikane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 8. Mai 2017


Innbyding til Honndalsleikane. Her burde vi reise innover; flott bane, og kort reiseveg! Gje meg ein beskjed om du vil vere med: dagfinn.nyhammer@enivest.net
3. plass til jentene på Breimstafetten!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Mai 2017

Jentene i Fjellhug/Vereide overraska seg sjølv og alle andre med å ta ein superfin 3. plass på årets Breimstafett. Julie Skjerdal sette fart på første etappe, og ved starten på bakken opp frå bana var ho 20 meter framfor neste løpar. Gjennom heile stafetten heldt vi 2. og 3. plassen, og det var ein skikkeleg gladgjeng som kunne juble over medalje. Dette er lenge sidan sist.

Gutane gjorde også ein respektabel stafett. Ove Hjelmeset tok like godt leiinga på første etappen. Sjølv om vi måtte sjå at andre ette kvart sprang forbi oss, kom laget inn til ein 7. plass. Mix-laget mellom Fj/V og STIL, med fire reservar frå kvart av laga, kom på plassen etter.

Resultat: http://www.breimstafetten.no/resultat/

Tidsmessig er tidene for gute- og jentelaget dei beste dei har hatt så langt tilbake som vi finn statistikk (2009). Beste plassering har i denne tidsperioden vore jentene sin 4. plass i 2010. Tidsmessig hadde jentene i dag betre tid enn gutane har hatt dei fleste åra frå 2009 til i dag. Med andre ord var dette ein kjempedag for begge laga!

På biletet: Malin Hauge Ravnestad, Mina Vereide Heggdal, Vilde Lothe, Julie Skjerdal, Anna Fjellestad og Cecilie Tveit. June Engeset og Berit Leirgul var reiste heim før medaljeutdelinga.
Innbyding til Sparebankleikane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 3. Mai 2017

Fjellhug/Vereide-deltakarar: Hugs påmeldingsfrist tirsdag 23. mai, til dagfinn.nyhammer@enivest.net1 Kommentar

85 på Gloppe-Trim i kveld

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 3. Mai 2017

80 frammøtte deltakarar i fineveret i Bukta, om lag same tal som sist. Vinnar av gåvekortet frå Vereide Blomster vart Aud Karin Neteland, noko som heilt sikkert fall i smak hos denne hage-dama!

Gloppe-Trimmen 3/5-17
Med tidtaking:
1971RosetJan Erik16,31
1973HumbersetSindre17,47
1964EideVidar18,07
Mosjon
AlmeAnne Marie
AndenæsIngrid Martine
ApalsetMarit
ArnestadRandi Mykland
AskeJorunn Dvergsdal
AskeNathalie Helene
AskeRuth
AustrheimRagnhild B
BakkelidAnne Kristin
BakkelidHeidi
BjørkelandTurid
EideSiv Ingunn Hjelle
EimhjellenRagnhild
ElvebakkLise
ElvebakkMargunn
EngelstadIvar
FagerliFrode
FureMagni
FøleideMartin
FøleideOddny Grotle
GausdalPer Ola
GautefallÅsne Viken
GjengedalMarie
HaugeKristin
HelgheimCecilie M
HelgheimEmil

Henden

Hestenes

Arnold

Steffen

HjartholmVegar
HjelleJon Bjarte
HolmeBritt
HåheimElfrid Rauset
KandalOddlaug
KlausenKaroline
KnottenMagne
LisetIrene
LotheSteinar

Lyngstad

Lystad

Lystad

Lystad

Murtra

Halldis

Jakob Hestenes

Monica Brandsøy

Sara Hestenes

Magdalena

MyklandAnita
MyklandMarie Ravnestad
NetlandAud Karin
NyhammerDagfinn
NyhammerMargit
NyheimIngunn
OenMorten
OenVilde
RausetLiv Kristin Eimhjellen
RausetMathias
RausetSimen
ReedBjørg
RosetBirgit Hjelle
RosetOlina
RosetÅshild
RyssdalPer
RyssdalRandi
RådArild
SandeKjell
SandeRonald
SandnesInger
SeimIda
Seim Aud Berge
SieslingHennije
SkaadenMariann
SvalheimMathea
SvalheimSondre
SæterøyEva
SørebøGerd
SøreideGerd
SøreideSondre
SøreideSveinung
TisthamarGrete Liv
TveitCecilie
TveitMerete
TystadElse
UnderthunPål Asbjørn Nyland
VerloKjartan
VosMargrieta
YtredalKari2. runde med Gloppe-Trim - to fleire enn sist

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 26. Apr 2017

I alt 84 frammøtte i kveld, to fleire enn sist. Kald nordavind, men elles opplett. Vinnar av gåvekortet frå RHR rørleggar vart Ida Seim.


2. runde Gloppe-Trimmen
26.apr.17
2 km
2005MathiasRauset7,40
2008AmalieKirkhorn11,51
2008Mariell BakketunNygård11,51
4 km
2002SimenRauset16,00
1950DagfinnNyhammer17,26
1964VidarEide17,37
1973SindreHumberset17,40
Mosjonsklassen
Anne MarieAlme
Anne NetelandAndenæs
MaritApalset
Jorunn DvergsdalAske
NathalieAske
Ragnhild BAustrheim
Anne KristinBakkelid
HeidiBakkelid
TuridBjørkeland
RagnhildEimhjellen
IvarEngelstad
FrodeFagerli
Steinar SkaadenFelde
MonsFløtre
MagniFure
MartinFøleide
Per OlaGausdal
MarieGjengedal
Cecilie MHelgheim
EmilHelgheim
ArnoldHenden
SteffenHestenes
VegarHjartholm
Jon BjarteHjelle
BrittHolme
Elfrid RausetHåheim
MagneKnotten
IreneLiset
SteinarLothe
HalldisLyngstad
Jakob HestenesLystad
Monica BrandsøyLystad
Sara HestenesLystad
Thea SofieMundal
Bodil EikesetMundal
CharlotteMundal
MagdalenaMurtra
AnitaMykland
Marie RavnestadMykland
RandiMykland
Aud KarinNetland
WenckeNordvik
OlaNyhagen
MargitNyhammer
IngunnNyheim
MortenOen
VildeOen
Liv Kristin EimhjellenRauset
BjørgReed
Birgit HjelleRoset
OlinaRoset
Åshild Roset
PerRyssdal
RandiRyssdal
JakobRønnekleiv
ArildRåd
KjellSande
RonaldSande
IdaSeim
Aud BergeSeim
Inger HelenSivertsen
MariannSkaaden
AnnikenSlagstad
AuroraSvalheim
Hege MaritaSvalheim
MatheaSvalheim
SondreSvalheim
GerdSørebø
Liv RandiTeige
Grete LivTisthamar
CecilieTveit
MereteTveit
ElseTystad
Kari DalsbottenVereide
KjartanVerlo
MargrietaVos
KariYtredal


Jubileums-bok

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Apr 2017

Fjellhug/Vereide IL tenkjer langsiktig. I 2024 vil klubben vere 125 år, og då kan det vere eit godt høve å få laga historia om seg sjølv, i bokform.

Sjølv om det er langt fram, har ei nemnd byrja å ta form, og er til og med kome i gang med litt av arbeidet med boka, og organisering av prosjektet.

Øyvind Indrebø, velkjend volleyball-mann i klubben, og mellom dei som starta opp volleyballgruppa er primus motor og redaktør. Med seg i ei hovudgruppe har han Torill Fjellestad, Ingrid Gimmestad, Bjarne Hauge, Arne Klakegg og Dagfinn Nyhammer. Arne Klakegg vil ta ansvar for biletmaterialet som boka skal innehalde, og alt no ber vi om at dei som har gamle og nyare bilete tek kontakt med han.

Torill, Ingrid, Bjarne, Dagfinn og Øyvind har no i starten jobba med å intervjue eldre personar i laget. Det er svært viktig å få dokumentert litt kva desse hugsar og veit frå "gamle dagar". Vi kan røpe at 3-4 intervju er ferdige, og ein god del avtalar er gjort.

Det som står att på organisasjonsområdet er å finne ein person som kan ta ansvar for økonomi, det er som kjent ikkje gratis å gje ut ei bok. Vidare må gruppene jobbe litt med å finne fram stoff om sine område. Her forventar vi at alle føler ansvar for å ta eit tak for at idrettane i laget skal kome godt fram i historia vår.


Telefon og epostar til oss i hovudgruppa:

Øyvind Indrebø: oyvind.indrebo@sfj.no mobil 477 55 507

Dagfinn Nyhammer: dagfinn.nyhammer@enivest.net mobil 412 27 968

Torill Fjellestad: torill.fjellestad@gmail.com mobil 995 48 824

Bjarne Hauge: bjarne.hauge@enivest.net mobil 977 77 396

Ingrid Gimmestad: ingrid.gimmestad@gmail.com mobil 971 64 088

Arne Klakegg: arne.klakegg@sfj.no mobil 950 79 610


Biletet frå møtet i kveld: Arne Klakegg, Torill Fjellestad, Bjarne Hauge og Øyvind Indrebø. Fotograf: Dagfinn Nyhammer
Sparebankleikane 2017

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Apr 2017

Sparebankleikane i friidrett vert i år i mai. Datoar er 26.-28., og arrangementet er som vanleg på Byrkjelo. Alle laga i Gloppen samarbeider om stemnet. Fjellhug/Vereide har ansvar for Kule + ein del andre funksjonar.

Det vert utsendt ein funksjonærliste denne veka for Fj/V-funksjonærane. Håpar at dei vi spør har høve til å vere med.

Invitasjonen er her, og vi ber om at foreldre melder på sine håpefulle. Det hadde vore kjekt med god deltaking frå laget vårt! Påmelding til dagfinn.nyhammer@enivest.net innan 22. mai
82 på første Gloppe-Trim 2017

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Apr 2017

Gloppe-Trimmen

Første trimkveld onsdag 19.4.2019

I alt 82 frammøtte, tross surt og kaldt ver.Dette lovar godt for 9. sesong med Gloppe-Trim. Vinnar av kveldens gåvekort frå Glassmagasinet vart Merete Grytting Tveit.

2 km

2008

Amalie

Kirkhorn

10,48

2006

Torine

Langeteig

13,54

2008

Mariell Bakketun

Nygård

10,47

2006

Martine Bakketun

Nygård

13,56

2005

Mathias

Rauset

7,01

2007

Sondre

Søreide

10,48

4 km

1968

Eivind

Rauset

15,48

1971

Jan Erik

Roset

16,38

1973

Sindre

Humberset

17,28

Mosjonistane:

Anne Marie

Alme

Ingrid Martine

Andenæs

Marit

Apalset

Jorunn Dvergsdal

Aske

Ruth

Aske

Nathalie

Aske

Ragnhild B

Austrheim

Anne Kristin

Bakkelid

Heidi

Bakkelid

Turid

Bjørkeland

Jorill

Bøe

Lise

Elvebakk

Margunn

Elvebakk

Inger Lise

Engelstad

Ivar

Engelstad

Frode

Fagerli

Steinar Skaaden

Felde

Per Ola

Gausdal

Åsne Viken

Gautefall

Lykke Ytredal

Heldal

Arnold

Henden

Vegar

Hjartholm

Sofie Pernille

Hole

Britt

Holme

Elfrid

Håheim

Magne

Knotten

Irene

Liset

Halldis

Lyngstad

Jakob Hestenes

Lystad

Monica Brandsøy

Lystad

Sara Hestenes

Lystad

Madelene

Murtra

Anita

Mykland

Aud Karin

Netland

Ola

Nyhagen

Margit

Nyhammer

Morten

Oen

Sivert

Oen

Vilde

Oen

Liv Kristin Eimhjellen

Rauset

Birgit Hjelle

Roset

Olina

Roset

Åshild

Roset

Per

Ryssdal

Randi

Ryssdal

Arild

Råd

Kjell

Sande

Ronald

Sande

Inger

Sandnes

Ida

Seim

Aud Berge

Seim

Inger Helen

Sivertsen

Mariann

Skaaden

Randi

Skaaden

Anniken

Slagstad

Aurora

Svalheim

Hege Marita

Svalheim

Mathea

Svalheim

Sondre

Svalheim

Stig

Svalheim

Sveinung

Søreide

Liv Randi

Teige

Grete Liv

Tisthamar

Cecilie

Tveit

Merete

Tveit

Odd Bjarne

Tveit

Else

Tystad

Pål Asbjørn Nyland

Underthun

Bente

Underthun

Kari Dalsbotn

Vereide

Kjartan

Verlo

Margarieta

Vos

Kari

Ytredal
Innbydingar til Oldenstafetten og Breimstafetten

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Apr 2017

Ikkje lenge til Olden- og Breimstafetten!

Kirsti Bjotveit, Inger Lise Vereide og Elling Fjellestad held på å organisere lag, og vi oppmodar alle som har lyst å vere med på stafettane å ta kontakt med desse.

For å sjå korleis laga skal samansetjast er det berre å gå inn på linkane til innbydingane:

Breimstafetten og Oldenstafetten

Tlfnr./SMS til dei tre overnemnde er: Kirsti 918 05 308. Inger Lise 905 79 959. Elling: 976 63 144
Vipps!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 11. Apr 2017

NYTT!

Fjellhug/Vereide IL har teke i bruk Vipps betalingsteneste.

Har du f.eks. gløymt småpengar når du skal betale for parkeringa på Kleivane, søkjer du berre etter Fjellhug/Vereide på Vipps-appen din, og betalar via den. Ta ein Bompengekonvolutt, skriv dei vanlege opplysningane på den, i tillegg at du betalte med Vipps, og legg den i bomkassa. Kvitteringa i bilruta som vanleg.

Og VIPPS - så kan bilen stå, og du har godt samvet under fjellturen!
Resultat KM terrengløp 2017

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 9. Apr 2017Resultat KM terrengløp 09. april 2017
Åsen, Sandane
Arrangør:Fjellhug/Vereide IL
Klasse Distanse Plass Namn Klubb Resultat
G13 700 m 1 Morten Ommedal Hyen IL 2,32
2 Aron Mathias Vonheim Stårheim 2,57
G14 700 m 1 Thomas Sæten Hyen IL 2,11
2 Elias Gloppestad Solberg STIL 2,13
3 Jon Krisoffer H. Navelsaker Jølster 2,20
4 Fredrik Sunde Jølster IL 2,29
G15 1200 m 1 Håvard Klakegg Jølster IL 4,00
2 Kaya Van Hulst Breimsbygda IL 4,01
G18 3600 m 1 Eirik Rauset STIL 13,55
M jun 3600 m 1 Bendik Grimsbø (-95) Førde IL 12,20
2 Andreas Rauset(-97) STIL 13,06
3 Arild Øygard (-96) Jølster IL 13,18
M sen 3600 m 1 Vegard S. Hegrenes Førde IL 12,50
2 Martin Hauge-Nilsen Kondis 13,00
3 Kristen Ravnestad Brodd 13,21
4 Odd Anders Grimsbø (-91) Nord Universitet DNF
MV35-39 3600 m 1 Kay Roger Haugen Eid IL 14,00
MV40-44 3600 m 1 Sverre Nesdal Aske Fj./Vereide 12,44
MV45-49 3600 m 1 Eivind Rauset GFIL 14,27
2 Jan Sunde Jølster IL 15,01
3 Jan Erik Roset GFIL 15,10
MV55-59 3600 m 1 Egil Holvik Almenning 15,25
MV60-64 3600 m 1 Kjell Navelsaker Jølster IL 15,18
2 Inge Asbjørn Haugen Hornindal IL 21,25
MV65-69 3600 m 1 Rolf Tennebø Gloppen FIL 17,58
MV70-74 3600 m 1 Magne Tystad Gloppen FIL 17,48
J14 700 m 60 Kristina Hegrenes Førde IL 2,24
J15 1200 m 59 Henriette S. Hegrenes Førde IL 5,00
KV50-54 3600 m 62 Aase Britt Øygard Jølster 17,55
Mini-terrengløp 12 år og yngre, ca 400 m:
G12 46 Torje Seljeset STIL 1,15
G12 39 Jakob Slåtten Jølster 1,16
G12 50 Mathias Rauset STIL 1,19
G12 43 Kristoffer Sandal Jølster 1,24
G12 42 Håvard Aarøen Taklo Jølster 1,28
G10 51 Christian Eimhjellen Fjelltvedt STIL 1,25
G06 57 Lars Fjellestad Fj./Vereide 1,58
G07 40 Nikolai Slåtten Jølster 1,53
G10 45 SandAske Granheim Fj./Vereide 1,20
G09 55 Simon Ommedal Hyen IL 1,40
G09 58 Øystein Reikvam Sandefjord 1,30
J12 56 Kristine Ommedal Hyen IL 1,34
J09 44 Ingrid Midtkandal Østenstad Sotra 1,41
J10 52 June Engeset Fj./Vereide 1,32
J07 59 Louise Fjellestad Fj./Vereide 2,04
J07 49 Lune Van Hulst Breimsbygda IL 3,06
J09 41 Margrete Slåtten Jølster 1,56
J08 54 Marte Ommedal Hyen IL 2,02
J08 53 Martine Vereide Heggdal Fj./Vereide 1,54
J05 48 Safien Van Hulst Breimsbygda IL 2,56
J03 47 Solice Van Hulst Breimsbygda IL 4,41Overnatting når du skal på Svinestranda Opp?

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 5. Apr 2017

Bilderesultat for gloppen hotell

Av erfaring veit vi at det kan bli litt knapt med hotellkapasitet på Sandane om sommaren. Det kan difor vere lurt å tenkje på det allereie no, dersom du ønskjer ei natt eller to på Sandane unde Svinestranda Opp-helga.

Gloppen Hotel er eit glimrande alternativ midt i Sandane sentrum!

Gloppen Camping og Fritidssenter ligg idyllisk til om lag 2 km frå Sandane sentrum, eit godt alternativ, det også!

Elles er det berre å gå inn på nettet, ein vil kunne finne mange gode overnattingsplassar også i Breim, Byrkjelo, Skei, og hytter og leiligheiter elles i Gloppen.
Sørstranda Rundt 2017

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Apr 2017


Sørstranda Rundt er opninga for friidretten utandørs, og i underkant av 20 løparar stilte til start ved Runnevang på laurdag. Raskast var Andreas Rauset, GFIL som fekk tida 28,29. Kristen Ravnestad, meterolog-kjendisen, henta også fram gamle kunstar frå friidretten, og var imponerande nær Andreas med tida 28,45. I dameklassen vann Ingunn Reikvam Hansen frå Sandane, med tida 32,22. Resultatlista ligg no nederst i artikkelen. (Alle foto: Selje Sport og Fritid/Jan P Venøy http://www.seljesport.no )

Andreas Rauset

Kristen Ravnestad

Ingunn Reikvam Hansen

RESULTAT SØRSTRANDA RUNDT, 1.APRIL 2017

3,3 KM

GUTAR 11-16 ÅR

G 12 år : 1.pl. Mathias Rauset (05)STIL13,12 min

G 14 år : 1.pl. Tobias Fuglestrand(03)STIL12,29 min

2.pl.Elias G. Solberg(03)STIL13,06 min

3.pl. Jon-Kristoffer Navelsaker ( 03) Jølster IL 13,09 min

G 15 år : 1.pl.Håvard Klakegg (02)Jølster IL11,37 min

2.pl.Kaya Van Hulst (02)BBIL12,21 min

7,5 KM

KVINNER

K 23-34 år : 1.pl. Ingunn Reikvam Ravnrstad (87) GHK 32,22 min

2.pl. Magnhild volden (-90)-------- 34,05 min

3.pl. Jorunn Tennebø (-85)-------- 37,37 min

K 55-59 år : 1.pl. Torhild Ulvesæter (-61) DiFi-BIL44,27 min

MENN

M 15-18 år : 1.pl. Simen Rauset (-02)STIL31,02 min

2.pl. Daniel Auflem Eikås (-01)Stryn IL 31,16 min

M 19-22 år : 1.pl. Andreas Rauset (-97)GFIL28,29 min

M 23-34 år : 1.pl. Kristen Reikvam Ravnestad(85) BRODD28,45 min

2.pl. Atle Rygg (-87)BRODD31,35 min

3.pl. Eirik Kaale (-91)Fj/V32,07 min

M 40-44 år : 1.pl. Marcus Vedeler (-75)Eid34,37 min

M 45-49 år : 1.pl. Jørn Lothe (-68), Sandane Sykkel Klub30,04 min

2.pl. Eivind Rauset (-68)GFIL31,07 min

3.pl. Jan Erik Rauset (-71) GFIL33,13 min

M 50-54 år : 1.pl. Ulf Magne Eikås (-67) Stryn IL38,35 min

M 60-64 år : 1.pl. Kjell Navelsaker (-54)Jølster IL 33,45 min

M 65-69 år : 1.pl. Dagfinn Nyhammer (-50)GFIL35,17 min

2.pl. Rolf Tennebø (-48) SFE-BIL 38,02 min

3.pl. Ivar Bruun (-48) GFIL 38,21 min

M 70-74 år : 1.pl. Magne Tystad (-45)GFIL38,10 min

2.pl. Lars Ulvestad (-47) GFIL39,39 min

MOSJONSKLASSA

Tordis Sande

Magnhild Ravnestad

Malene Støylen

Bjarne Rygg

Inger Gimmestad

Rakel Rygg Wilke

Hanne Rygg

Anniken Rygg

Liss Bergum

Val på årsmøtet 2017

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 31. Mar 2017Val til årsmøte Fjellhug/Vereide 2017

Utval

Rolle

2017

På val

Arbeidsutval

Leiar

Else Margrethe Larsen

2018

Nestleiar

Berit Aasebø Hauge

2018

Kasserar

Sigtor Tveit

2018

Økonomi

Leiar

Roger Sunde Andenes

2018

Kjell Arne Bakketun

2018

Evy Janne Berle Fjellestad

2018

Rolf Sandøy Os

2019

Vara

Linn Therese Ommedal Haram

2019

Barneidrett

Knut Oddvar Sundli

2018

Leiar

Jon Kåre Lundestad

2018

Bodil Hjelmeset

2018

Sigbjørn Heggdal

2018

Åslaug Haugset

2019

Valnemnd

Leiar

Ingeborg Storaas

2018

2019

2020

Friidrett

Leiar

Dagfinn Nyhammer

2018

Kirsti Bjotveit

2018

Else Lundestad

2019

Inger Lise Vereide

2018

Elling Fjellestad

2019

Vara

Birger Berge

2018

Ski

Leiar

Astrid Fj. Hauge

2018

Øyvind Seim

2018

Anne Britt Henden

2018

Sverre Nesdal Aske

2019

Jan Roger Engeset

2019

Vara

Jonfinn Aske

2019

Volleyball

Leiar

Malin Stubhaug

2018

Ksenija Presern

2019

Guro Stemland Eide

2019

Terje Raftevold

2018

Anna Buene

2018

Handball

Leiar

Hege Roth-Andenæs

2018

Ingrid Gimmestad

2018

Janne Therese Nes

2019

Roger Hjelmeset

2019

Vara

Arvid Gimmestad

2018

Orientering

Leiar

Jens Petter Andersen

2018

Jon Slagstad

2019

Vegard Fagerli

2018

Vidar Eide

2019

Vara

Jørn Nedrebø

2019

Trim

Leiar

Bård Kjetil Aske

2018

Else Tystad

2018

Edvard Fjellestad

2018

Per Ola Lotsberg

2019

Rune Hauge

2019

Vara

Kjell Jørgen Slettvoll

2018

Revisjon

Magne Vereide

2018

Oddrun Slagstad

2018
SFE Motbakkekarusell

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Mar 2017


SFE har også i år støtta oss med midlar slik at vi kan arrangere ein motbakkekarusell i Nordfjord.

Det vert ei lita endring frå tidlegare år; i år vil karusellen bestå av 4 løp, der 3 er teljande. Både konkurranseklasse og mosjonsklasse tel i karusellen .

Løpa går slik:

25. juni: Svinestranda Opp (også Norgescupløp) www.fjellhugvereide.no

2. juli: Trollenykjen Opp (Eid) http://www.motbakke.com/trollenykjen-opp/

8. juli: Vetenløpet (Grotle/Bremanger) http://www.vetenlopet.no/

12. august: Troda Opp (Davik) https://www.facebook.com/groups/460850830737418/?f...

Tre av fire løp tel. Premieutdeling vert under Troda Opp i august.

Premiering:

Premiane vert trekte mellom dei som har minst tre løp. Ved minimum fem deltakarar som har tre løp, vert premieringa slik: Ein premie på kr. 3000,-, og 4 premiar a kr. 1000,-.Ved fire som fullfører vert premieringa 3000/1300. Ved tre som fullfører tre løp vert fordelinga 3000/2000. Og ved 2 som fullfører tre løp, vert premien kr. 4000/3000. Alle som har minst tre løp får SFE Motbakkekarusell T-skjorte!

TAKK TIL ENERGISELSKAPET VÅRT, SOM OPERERER I BREMANGER, EID OG GLOPPEN KOMMUNAR: KJEKT Å HA DEI MED PÅ MOTBAKKELAGET VÅRT!

LERØY er sponsor for Norgescupen i motbakkeløp

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Mar 2017


Lerøy sin logo kjem du til å sjå igjen i samband med årets Svinestranda Opp. Som eitt av fem løp i Norgescupen promoterer vi gjerne LERØY, som er sponsor for Friidrettsforbundet sitt motbakkeutval, og som gjer det mogeleg å arrangere samanlagt-cupen.

Meir om LERØY finn du her: https://www.leroyseafood.com/no/Forbruker/Om-Leroy...

Lista over løp i Norgescupen fin du her: https://www.friidrett.no/aktivitet/motbakke/Nyhete...

Løpa å årets motbakkecup går slik:

20.maiGrefsenkollen OppNydalen SkiklubbOslo
10.junHovlandsnuten OppSauda ILSauda
17.junGullfjellet OppIL FriBergen
25.junSvinestranda OppFjellhug/Vereide ILGloppen
15.julKvasshovden Opp/NMUlvik ILUlvik

Meir info om årets cup blir lagt ut seinare på www.motbakkecup.no

Oppsummering frå årsmøtet

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Mar 2017

Saklista til årsmøtet i Fjellhug/Vereide Il inneheldt ikkje så mange saker, men dei om lag 20 som møtte fram fekk eit godt innblikk i laget sitt arbeid siste året, samt innsyn i rekneskap 2016 og budsjett 2017. Arbeidsutvalet og gruppene har hatt eit godt og solid arbeidsår, m.a. har arbeidsutvalet kome i mål med ein organisasjonsplan for klubben. Fjellhug/Vereide har 483 medlemer, om lag det same som i 2015. Leiaren, Else Margrethe Larsen er også leiar i Gloppen Idrettsråd.

I starten av møtet delte leiaren ut prisar til velfortente klubbmedlemer. Innsatsprisen gjekk til 16 år gamle Even Nesgård (biletet over). Han er ein aktiv kar som er mest å sjå i skiløypene. Han deltek også på terreng og motbakkeløp og har fine resultat også der.


Det vart også delt ut to heidersprisar i år. Den eine gjekk til Bodil Reed Hammersland for hennar lange og gode innsats for volleyballen i laget. Ho har vore oppmann, trenar og spelar, og brenn for volleyballen.


Jonfinn Aske er æresmedlem i Fjellhug/Vereide, men har tidlegare ikkje fått heidersprisen. Er det nokon som fortener den prisen er det absolutt eldsjela frå Fjellbygda, som brukar mykje tid, energi og tenkjearbeid på det flotte skianlegget på Kleivane. Han er, saman med nokre andre nøkkelpersonar, drivkrafta i det som Fj/V har fått til i løyper og bakkar, og som no framstår som eit flott og verdfullt anlegg.

To forslag vart handsama:

 • Det vart vedteke å gje leiar + nestleiar eller kasserar fullmakt å skrive under dokument for laget. Dette fordi det ofte er upraktisk å kalle saman heile styret for dette.
 • Det vart vedteke ny kontingent for born 0-10 og 11-19 år. Den blir no kr. 200,-. Treningsavgifter, og kontingent for vaksne er uendra.

2016 har økonomisk vore prega av at laget har skifta ut trakkemaskina på Kleivane, og bytt snøskuter. Over 1,5 mill er investert i trakkemaskina. Sal av den gamle, kronerulling, tilskot gjennom skikrinsen, og refusjon av moms var imidlertid med på å gjere utskiftinga overkommeleg for klubben. Denne vinteren har snøen imidlertid vore mangelvare, så ein får håpe at maskina får køyrt seg neste vinter.

Klubben har mange tillitsvalde som skal gjere arbeidet i dei ulike gruppene. I alt 46 personar skal veljast. Arbeidsutvalet held fram, og det består Av Else Margrethe Larsen, (leiar), Berit Aasebø Hauge (nestleiar/sekretær) og Sigtor Tveit (kasserar). Skigruppa, Friidrettsgruppa, O-gruppa, Handballgruppa og Volleyballgruppa vel sine medlemer sjølve, og her var det stor kontinuitet. O-gruppa fekk ny leiar, der Jens Petter Andersen tok over etter Vidar Eide. Liste over tillitsvalde kjem seinare. Astrid Fjellestad Hauge, Dagfinn Nyhammer, Hege Roth-Andenæs og Malin Stubbhaug held fram som leiarar for hhv. Ski, Friidrett, Handball og Volleyball.

Økonominemnda held fram med Roger Sunde Andenæs som leiar, og Barneidrett har Jon Kåre Lundestad som leiar også i 2017. Trimutvalet stiller opp igjen med Bård Kjetil Aske.

I valnemnda er Ingeborg Storås leiar i 2017, medan Magne Vereide og Oddrun U Slagstad er attvalde som revisorar.

Elles var det som vanleg servert gode smørbrød, tebrød og kaffi, og det vart synt lysbilete frå aktivitetane i gruppene i året som gjekk.
Invitasjon og praktiske opplysningar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 22. Mar 2017


Invitasjon og praktiske opplysningar om Svinestranda Opp 2017 finn du i dette dokumentet


NB! VI HAR UTSETT PÅMELDINGSFRISTEN TIL MANDAG 19. JUNI.


Terminliste 2017 Sogn og Fjordane Friidrettskrins

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 21. Mar 2017


Terminlista for friidretten i Sogn og Fjordane, + større nasjonale stemne, finn du m.a. HER
Svinestranda Opp på AVINOR

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 21. Mar 2017

"Made in Norway" er eit fint stunt på AVINOR si heimeside, der det er mogeleg å vise fram bedrifter og aktivitetar i nærleiken av ein flyplass, i vårt tilfelle Sandane lufthamn. Sjekk ut her:

https://madeinnorway.avinor.no/bidrag/1049


KM Terrengløp - Funksjonærliste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 19. Mar 2017


KM terrengløp, og 2. runde i Nordfjordkarusellen.

Søndag 09. april, i barkeløypa i Åsen.

Løp for born kl 14.30, KM-start kl 15.00


Funksjonærliste:

Stemneleiar: Birger Berge, (ass.:Dagfinn Nyhammer)

Startar:Svein Hjelmeset

Tidtakarar: Odd Bjarne Tveit, Bjarne Hauge,

Rekkefølgje i mål: Jan Roger Engeset, Oddgeir Leirgul

Påmelding, startnr: Birger Berge, Margit Nyhammer, Inger Lise Vereide, alle frå kl 13.30

Kiosk: Else Lundestad, Kirsti Bjotveit

Startnr., saft og vekslepengar: ansvar: Dagfinn Nyhammer

Løypevakter: Ansvar for tre løypevakter: Elling Fjellestad

Oppmerking: Svein Hjelmeset

Anna praktisk førearbeid: Dagfinn Nyhammer


Frammøte for alle (bortsett frå dei som skal møte 13:30) :kl 14:00


(Påmelding og utdeling av startnr. startar kl.13:30. Birger, Margit og og Inger Lise må møte til dette tidspunktet.)
Norgescup-løpa, motbakke

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 18. Mar 2017

Årets motbakkeløp med Norgescup-status:

https://www.friidrett.no/aktivitet/motbakke/Nyhete...

KM Terrengløp 2017

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 18. Mar 2017

KM Terrengløp-2. runde i Nordfjordkarusellen

Søndag 9. april 2017

Fjellhug/Vereide Il inviterer til KM i terrengløp på Sandane.Dette er også samstundes 2. runde i Nordfjordkarusellen.

Løypa går i den velkjende trasèen i Åsen (barkeløypa), ei lettkupert løype, der ein runde er 1800 m.Det er ulike distansar alt etter klasse.

Dato og tidspunkt:Søndag 09. april.Hovudstart er kl 15.00.Det vert eit miniløp for born før KM-distansane.

Klassar og distansar:

vG/J 13 og 14 år:600 m

vG/J 15 og 16 år:1200 m

vG/J 17 og 18 år, menn junior, og kvinner jr/sen/vet: 1800 m

vMenn sen/vet: 3600 m

Påmelding: Helst på førehand, innan fredag, på epost til dagfinn.nyhammer@enivest.net .Også påmelding fram til 1 time før start, mot ei tilleggsavgift.Sjå elles her: http://mosjon.friidrett.no/

Startpengar:

ü13-14 år: kr. 60,- (ikkje eingongslisens i desse klassane)

ü15 år og eldre: kr. 100,- ved førehandspåmelding. (Ved påmelding same dag: kr. 30,- i tillegg.Eingongslisens kr. 20,- for dei som ikkje har heilårslisens)

üBetalast inn til kontonummer 3705 33 01917

Sjå heile invitasjonen her
Svinestranda Opp på Motbakke.com

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 17. Mar 2017

Løpet er lagt inn på http://www.motbakke.com/svinestranda-opp/ , der du finn kart og løypeprofil


Årsmøte

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Mar 2017
Årsmøte i Fjellhug/Vereide IL

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Mar 2017


Søndag 26. mars kl 19.00 er det årsmøte i idrettslaget. Årsmøtet er på Nordstranda Skule


ÅRSMØTE I FJELLHUG VEREIDE IL

(Årsmeldinga finn du her )


Sakliste


1.Opning av årsmøte og utdeling av Heidersprisen og Innsatsprisen 2016.

2.Godkjenne dei røysteføre

3.Godkjenning av innkalling og sakliste


4.Val av møteleiar, sekretær og to til å skrive under møteboka

5.Innkomne saker til styret


a.Organisasjonsplan – utkast


b.Binding av laget


Laget må ha nokon som «bind» laget, dvs. kan skrive under ulike papir på vegne av laget.


Framlegg: Leiar + nestleiar/kasserar skriv under ulike papir på vegne av laget.


6.Behandle årsmeldinga

7.Behandle revidert rekneskap

8.Godkjenning av kontingent og treningsavgift for 2017


Medlemsavgift

Treningsavgift

Born 0 – 10 år

200 kr

0

Born 11 – 19 år

200 kr

350

Vaksne

300

500


9.Godkjenne budsjetta

10.Val

11.Godkjenning av gruppestyra

12.Ymse


Styret ynskjer alle hjarteleg velkomen!
Årsmøte i Fjellhug/Vereide IL

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Mar 2017

Søndag 26. mars kl 19.00 er det årsmøte i idrettslaget. Årsmøtet er på Nordstranda Skule


ÅRSMØTE I FJELLHUG VEREIDE IL

Sakliste


1.Opning av årsmøte og utdeling av Heidersprisen og Innsatsprisen 2016.

2.Godkjenne dei røysteføre

3.Godkjenning av innkalling og sakliste

4.Val av møteleiar, sekretær og to til å skrive under møteboka

5.Innkomne saker til styret

a.Organisasjonsplan – utkast

b.Binding av laget

Laget må ha nokon som «bind» laget, dvs. kan skrive under ulike papir på vegne av laget.

Framlegg: Leiar + nestleiar/kasserar skriv under ulike papir på vegne av laget.

6.Behandle årsmeldinga

7.Behandle revidert rekneskap

8.Godkjenning av kontingent og treningsavgift for 2017


Medlemsavgift

Treningsavgift

Born 0 – 10 år

200 kr

0

Born 11 – 19 år

200 kr

350

Vaksne

300

500


9.Godkjenne budsjetta

10.Val

11.Godkjenning av gruppestyra

12.Ymse

Styret ynskjer alle hjarteleg velkomen!
Svinestranda Opp fekk Norgescup-status!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 9. Mar 2017

Då er det endeleg bestemt:

Fjellhug/Vereide IL har fått tildelt Norgescup-status på motbakkeløpet Svinestranda Opp.Løpet vert arrangert søndag 25. juni.

Svinestranda Opp har ein løypeprofil som tidlegare har fått svært gode tilbakemeldingar av motbakkeløparar som Jon Tvedt, Øyvind Heiberg Sundby, Eli Anne Dvergsdal og Sindre Hoff.Løypa er sju km, med høgdeskilnad på ca 1070 meter.Start er i Sandane sentrum.

Norgescupstatus betyr at løpet er eitt av fem motbakkeløp rundt i Noreg.– For oss som arrangørar er det ei fin fjør i hatten å bli tildelt slik status, og vi vonar det også vil ha noko å seie for påmeldingane, seier leiar i friidrettsgruppa Dagfinn Nyhammer

Svinestranda Opp 2017 vil også bli siste sjanse for å kvalifisere seg til EM Motbakkeløp 2017, i Kamnik, Slovenia.Dette er også med på å gjere Svinestranda Opp til eit attraktivt løp.

Når motbakkeløpet får Norgescup-status trur arrangørane også at dette vil vere med på å dra fleire til arrangementet.Det vil bli ein flott anledning til å vere i løypene saman med nasjonalt gode motbakkeløparar.

Svinestrranda Opp vert også i år eitt av fire løp i SFE Motbakkekarusell, der dei andre tre er Vetenløpet (Bremanger il), Trollenykjen (Eid Il) og Troda Opp (Davik il). 3 av dei fire løpa tel i karusellen.
Får vi Norges-Cup?

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Mar 2017

Fjellhug/Vereide har søkt om å få Norges-Cup-status på Svinestranda Opp 2017.

No er det klarlagt; vi har fått munnleg beskjed om at vi har fått den statusen, og då er vi klare for å gjere dette til eit flott arrangement! Vi startar jobben over helga!
KM terrengløp 9. april

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Feb 2017

KM 2016: Magne Tystad (foto: Svein Hjelmeset)

Fjellhug/Vereide IL arrangerer også i år KM terrengløp i den velkjende barkeløypa i Åsen på Sandane. Arrangementstidspunkt er søndag 9. april, kl 15.00. Terrengløpet er samstundes løp nr. 2 i Nordfjordkarusellen.

Finare trasè skal det godt gjerast å finne, med underlag av bark store deler av løypa. Ein runde i løypa er 1800 m, det er distansen for 17/18 år og junior, samt kvinner senior og veteran. Menn alle klassar spring den doble distansen. 13- og 14-åringar spring ca 600 m, medan 15 og 16 spring 1200 m.

Det vert også som vanleg eit mini-løp for dei under 13 år, med deltakamedaljer til alle. Innbyding her
Innbyding innandørsstemne i Florø

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 26. Feb 2017

Invitasjon til nasjonalt friidrettsstevne i Florø Idrettssenter lørdag 4. mars. Pass på påmeldingsfristen 1. mars.
Friidrettslisens

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Feb 2017

Alle frå 13 til 80 år som skal vere med på friidrett må ha lisens.

Dei som skal konkurrere på bane, må skaffe seg heilårslisens, sjå linkane nedanfor.

For løp utanfor bane må ein også ha lisens, men då kan ein kjøpe lisens for kvart løp. Den lisensen varierer etter startkontingenten på arrangementet.

Konsekvensen av å ikkje skaffe seg lisens, er at ein sjølvsagt ikkje er forsikringsmessig dekka. Dessutan vil ikkje oppnådde resultat bli godkjende.


https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/

https://www.friidrett.no/globalassets/nfif-sentral...

Årsmøte i Fjellhug Vereide IL vert halde 26.mars kl 19.00 på Nordstranda skule

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Feb 2017

Velkomen til årsmøte i Fjellhug Vereide IL 26.mars på Nordstranda skule.

Innmeldinga av saker til leiar i laget innan 12.mars.

Sakspapir og saksliste leggast ut 1 veke før årsmøte.


Helsing leiar

Else Margrethe Larsen
Kurs og innbydingar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Feb 2017

Sparebankstiftinga held kurs i søknadsskriving torsdag 9. februar. Kursstad: Kommunehuset på Søreide. Sjå invitasjon her: http://www.sparebankstiftinga.no/2017/02/soknadsku...

**************************

Strynehalleikane i friidrett i Stryn laurdag 11. februar; sjå innbydinga her

**************************

Arrangørseminar for løp utanforbane; klikk her http://mosjon.friidrett.no/seminarforarrangorer201...

Resultat frå Innandørsstemnet i Trivselshallen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 14. Jan 2017

Eit fint knippe frå medaljeutdelinga: Bendik Fuglestrand og Simen Sætren Holvik frå STIL, Susanne Skjerdal, Brodd, Malin Hauge Ravnestad, Fj/Vereide og Linnea Botnen og Amalie Os frå Førde.


Du finn resultata her

Innandørsstemnet i Trivselshallen hadde 67 påmelde deltakarar, 12-15 færre enn i fjor. Ein av grunnane var nok at det også var stemne i Ulsteinvik, i den nye friidrettshallen der.

Gledeleg var det då at her kom 12 jenter og gutar frå Jotun i Årdal - kjekt å sjå det gamle storlaget på bana igjen!

Største troppen hadde STIL med 16 deltakarar, medan Fjellhug/Vereide hadde 11.

Resultatlista viser ein del gode resultat i dei ulike aldersklassane. Ikkje så enkelt å samanlikne resultat i ulike øvingar og klassar, men Hornindal il har ei sprek jente i 12 år gamle Ingeborg Sofi Sætren, med fleire gode resultat, m.a. 9,33 i kule. Håkon Hjelle Roset, STIL støytte 5-kg-kula 9,40 m.

Augusta Luggenes, Jotun er 15 år og hoppa 130 i høgde, eit godt resultat. Av våre lokale deltakarar frå Fj/Vereide var 11 år gamle Nicolai Aske Granheim god i høgde, med 1,15 m. Broren Sander på 10 år hoppa 3,36 i lengde, og hadde in flott 60 m på 9,96.

Robert Andre Moldestad, Breimsbygda er som vanleg rask på sprint; 7,57 vart det denne gongen.


Innandørsstemnet laurdag: Her er lista over påmelde

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 9. Jan 2017

Påmeldingslista, i alt 65 deltakarar (Dette er deltakarlista, og viser berre ei øving for kvar deltakar. Dei fleste er påmelde både i tre og fire øvingar..):


Startnr. Klasse Øvelse Etternavn Fornavn Klubb
1 Gutter 12 60 meter Fure Jørgen Breimsbygda IL - Friidrett
2 Gutter 14 Kule Dale Mathias Breimsbygda IL - Friidrett
3 Gutter 17 Lengde Moldestad Robert Andre Breimsbygda IL - Friidrett
4 Jenter 10 60 meter Bjotveit Birgit Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
5 Jenter 10 60 meter Selsvik Emma Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
6 Gutter 10 60 meter Fjellestad Isak Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
7 Jenter 10 60 meter Engeset June Elvebakk Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
8 Gutter 9 60 meter Roth-Andenæs Lars Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
9 Jenter 12 Lengde Ravnestad Malin Hauge Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
10 Gutter 11 60 meter Granheim Nicolai Aske Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
11 Gutter 9 60 meter Ravnestad Nicolai Hauge Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
12 Gutter 15 60 meter Hjelmeset Ove Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
13 Gutter 10 60 meter Granheim Sander Aske Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
14 Gutter 12 Høyde Bakkelid Sebastian Fjellhug/Vereide IL - Friidrett
15 Jenter 17 60 meter Mallasvik Amalie Os Førde IL - Friidrett
16 Gutter 16 60 meter Yndestad Bjørnar Osland Førde IL - Friidrett
17 Gutter 12 60 meter Heilevang Christoffer Førde IL - Friidrett
18 Jenter 12 60 meter Botnen Linnea Førde IL - Friidrett
19 Jenter 13 60 meter Moldestad Malin Ysland Førde IL - Friidrett
20 Jenter 10 60 meter Sætren Evelina Hornindal IL - Friidrett
21 Jenter 12 60 meter Sætren Ingeborg Sofie Hornindal IL - Friidrett
22 Gutter 9 Lengde Skjerdal David Il Brodd
23 Jenter 14 Lengde Skjerdal Julie Il Brodd
24 Gutter 9 60 meter Gimmestad Ludvig Il Brodd
25 Jenter 12 Lengde Skjerdal Susanne Il Brodd
26 Jenter 12 60 meter Eminovic Alman Moen Jotun il
27 Jenter 15 Lengde Luggenes Augusta Jotun il
28 Jenter 12 60 meter Nesse Elisa Jotun il
29 Jenter 14 60 meter Lidal Frida Jotun il
30 Gutter 12 60 meter Hestetun Lidvin Berge Jotun il
31 Jenter 14 Lengde Nundal Madelen Berg Jotun il
32 Gutter 12 60 meter Øren Petter Styve Jotun il
33 Gutter 13 60 meter Skjolden Sander Natvik Jotun il
34 Jenter 14 60 meter Eminovic Selma Moen Jotun il
35 Gutter 12 60 meter Bale Sondre Jotun il
36 Gutter 12 60 meter Hestetun Sondre Jotun il
37 Gutter 13 60 meter Kopperdal Theo Jotun il
38 Jenter 14 Lengde Østenstad Id Sofie Jølster Il
39 Gutter 15 Kule Slåtten Jakob Jølster Il
40 Gutter 11 Høyde Grøneng Asgrim Marisson Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
41 Gutter 10 60 meter Gloppestad August Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
42 Jenter 8 60 meter Svalheim Aurora Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
43 Gutter 12 Lengde Fuglestrand Bendik Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
44 Jenter 9 60 meter Holvik Elena sætren Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
45 Gutter 10 60 meter Helgheim Emil Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
46 Gutter 10 60 meter Evebø Harald Oppheim Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
47 Gutter 17 Kule Roset Håkon Hjelle Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
48 Gutter 10 60 meter Aske Jens Ole Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
49 Jenter 10 60 meter Svalheim Mathea Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
50 Gutter 12 Lengde Holvik Simen Sætren Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
51 Gutter 10 60 meter Devik Sondre Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
52 Gutter 10 60 meter Svalheim Sondre Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
53 Jenter 9 60 meter Fuglestrand Tiril Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
54 Gutter 10 60 meter Austrheim Tobias Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
55 Gutter 12 60 meter Grøneng Viljar Maritsson Sandane Turn og Idrettslag - Friidrett
56 Gutter 13 60 meter Hovland Jakob Røysi Sogndal il
57 Gutter 14 Lengde Cirotzki Leo Sogndal il
58 Gutter 13 60 meter Vonheim Aleksander Stårheim IL - Friidrett
59 Gutter 13 60 meter Vonheim Aron Mathias Stårheim IL - Friidrett
60 Jenter 10 60 meter Starheim Beate Stårheim IL - Friidrett
61 Jenter 10 60 meter Vonheim Ida Emilie Stårheim IL - Friidrett
62 Gutter 13 60 meter Ytrehus Ole Tomas Stårheim IL - Friidrett
63 Gutter 10 60 meter Vårdal Halldor Svint il
64 Gutter 13 60 meter Vårdal Sigurd Svint il
65 Gutter 14 60 meter Werge-Olsen Knut Årdalstangen IL - FriidrettKleivane - Følg med oppkøyring av løyper

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 5. Jan 2017

Til høgre for dette innlegget vil du finne ein link, som du ved å klikke på vil kunne få oppdaterte meldingar om løypekøyringa på Kleivane. Linken vil legge fast, så du slepp å leite nedover sidene for å finne ajourført status.

Legg merke til fargane på oppteikna løype, og samanlikn med fargekartet til høgre (klikk på den fargen du ønskjer), så finn du ut kor tid løypene sist vart køyrde opp.

https://skisporet.no/